Kollektivtrafikexpert till projektet Åtgärdsval Regionpendel

Technology & Engineering
This assignment is no longer available.
Description

 Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
Strategisk utveckling (SU) ansvarar för utvecklingsprocessen som omfattar trafikförvaltningens strategiska och långsiktiga arbete och säkerställer att det bedrivs som en helhet.
 
1        Beskrivning av projekt Åtgärdsval Regionpendel
I flera olika studier, strategidokument, utredningar och projekt föreslås en närmare samverkan mellan pendel- och regionaltågssystemen, för att kunna hantera den prognosticerade resandetillväxten i pendeltågsgeografin. Ett regionpendelkoncept i form av ett mellanting mellan dagens pendeltåg och regionaltåg pekas ut som ett område att studera vidare.
 
Genomförd behovsanalys pekar på följande behov:
 • Avlasta pendeltågen
 • Öka tillgängligheten i längre relationer inom regionen + Uppsala
 • Utveckla det regionala resandet med Mälartåg
 • Hushålla med resurser

 
Det bedöms finnas potential att med annat trafikupplägg och förändrad taxepolicy styra resenärer till regiontågen för att på så sätt dels minska trängsel och förkorta restider, dels effektivare använda gjorda investeringar i regiontåg samt minimera ytterligare investeringar.
 
Detta åtgärdsval syftar till att identifiera och utvärdera hur förändrade trafik- respektive taxeupplägg kan påverka resenärsflöden, intäkter, utgifter och kostnader för pendling inom samt till och från Stockholms län samt föreslå en eller flera med centrala intressenter förankrade åtgärder.
 
Åtgärdsvalvalet genomförs i partsgemensamma arbets- och styrgrupper från Uppsalas kollektivtrafikmyndighet och Trafikverket samt det regionägda bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB.
 
2        Beskrivning av uppdraget
Uppdraget avser en kollektivtrafikexpert som utredare i projektet Åtgärdsval Regionpendel. Trafikförvaltningen söker en expert på komplexa tågtrafiksystem.
Uppdraget är att medverka i och bidra till färdigställande av en åtgärdsvalsanalys med innehåll i enlighet med Region Stockholm och trafikförvaltningens riktlinjer och mallar.
Exempel på arbetsmoment är utformning och analys av utredningsalternativ, dialog med experter hos medverkande parter, författa PM och delrapporter samt medverka vid utformning av förslag till fortsatt arbete.
 
Utredaren ska självständigt och i arbetsgrupp medverka i att på ett effektivt sätt identifiera, föreslå och
 • analysera olika trafikeringsalternativ där flera trafikhuvudmän och trafiksystem samverkar inom en gemensam geografi (Mälardalen)
 • ge underlag för kapacitetsanalyser samt utvärdera genomförda sådana
 • analysera robusthet av trafikupplägg, befintliga och framtida tidtabeller
 • utvärdera åtgärder i infrastruktur, t ex flytt av växlar eller nya banor
 • utvärdera åtgärder avseende fordon, t ex antal fordon med översiktliga designkrav för dessa nya eller ombyggda fordon
 • utvärdera drifts- och underhållsanalyser
 • analysera taxeupplägg och trafikekonomi

 
I uppgiften ingår även att ta fram och sammanställa presentationer och rapporter som del i åtgärdsvalsanalysens rapportering samt medverka vid framtagning av avsiktsförklaringar.
 
Underlag ska sammanställas och levereras inom överenskommen och fastslagen tid till projektets ledning. Tidplanen för Åtgärdsvalsanalysen är delleverans i Q4 2024 samt slutleverans i Q2 2025.
 
 
2.1        Utrustning
 
Följande utrustning krävs för uppdraget: 
 • Mobiltelefon
 • Dator

 •  
  Trafikförvaltningen tillhandahåller ingen utrustning.
   
  2.2        Placering
   
  Uppdraget möjliggör för närvarande arbete på distans. Sammankomster på Trafikförvaltningen i Stockholm kan förekomma vid behov.
   
   
  3        Uppdragsstart och uppdragsavslut
  3.1        Uppdragsstart
   
  Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
   
  3.2        Uppdragsavslut
   
  I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där konsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
   
  4        Tidplan och omfattning
  Start: 2024-08-15
   
  Slut: 2025-08-30
   
  Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år
   
  4.1        Uppdragets omfattning: ca 12 timmar per vecka (ca 40 timmar per mån)
   
  Option om utökning av uppdragets omfattning
  Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka.
   
  4.2        Konsult kan komma att nyttjas i andra uppdrag
   
  Avdelning Strategisk utveckling kan komma att nyttja konsult Kollektivtrafikexpert till projekt Åtgärdsval Regionpendel i andra projekt avseende behovsanalyser eller åtgärdsval, förutsatt att rollen i de andra projekten är densamma samt att beställare för sektion Trafik- och infrastrukturutveckling som äger uppdraget godkänt nyttjandet i de andra projekten i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom de andra projekten kommer inte att vara större än det i huvudprojektet där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
  Avdelning Verksamhetsstöd och ekonomi kan komma att nyttja konsult Kollektivtrafikexpert till projekt Åtgärdsval Regionpendel som expertstöd till Region Stockholms verksamhetsuppdrag för ägarstyrning av bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB. Omfattningen av detta stöd beräknas utgöra totalt cirka 40 timmar under 2024 och 2025.
   Stockholm, Stockholms län
  Duration
  15/08/2024 - 29/08/2025