Projektledare erfaren inom upphandling och tidplanering

Other
This assignment is no longer available.
Description

Uppdragsspecifikation
Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.

Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.

Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.

Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.

Investeringsprojekt (IP) ansvarar för genomförandet av trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.

Beskrivning av uppdraget
1.        Beskrivning av Grupp Buss & Pendel
Trafikförvaltningen står inför stora pågående och kommande investeringar inom buss- och pendeltågsområdet och har därför skapat Grupp Buss & Pendel, för att leda och hantera projekt inom dessa trafikslag. Grupp Buss & Pendel ingår i Sektion buss, pendeltåg och bytespunkter, som i sin tur tillhör avdelning Investeringsprojekt (IP). IP ansvarar för genomförandet av Trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning. Analyser och åtgärdsval hanteras i avdelningen Strategisk utveckling (SU).

Grupp Buss & Pendel ansvarar för flertalet projekt som t.ex. Enlunda bussdepå, Barkarby bussterminal, Älvsjö pendeltågsdepå samt ett antal övriga bussdepåprojekt.

2. Beskrivning av uppdraget
Grupp Buss & Pendel på Trafikförvaltningen söker nu en resurs för rollen som Projektledare erfaren inom upphandling samt tidplanering i både befintliga och kommande projekt inom gruppen, framför allt våra projekt inom elektrifiering inför elbussladdning i ett flertal bussdepåer i Stockholmsområdet. Då elektrifieringsprojekten har en snäv tidplan med fast deadline samt att TFs interna resurser har långa ledtider inom dessa kompetensområden ser vi stort behov av en projektledare med erfarenhet utav både upphandling och tidplanearbete, som därmed självständigt kan optimera projektens framdrift till fastställd trafikavtalsstart.

3. Beskrivning av rollen
En projektledares roll är att leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt och till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kostnad och kvalitet. Som projektledare på TF ska man agera utifrån utvecklingsmålen; kompetent projektgenomförare, affärsmässig beställare, effektiv styrning med resenären i fokus.

Exempel på uppdrag och ansvar:
·         Leda och genomföra projekt mot mål i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet.
·         Upprätta projektdokument och uppdatera dessa löpande.
·         Planera projekt från åtgärdsval till överlämnande.
·         Genomföra upphandlingar enligt LUF.
·         Ansvara för att projekt drivs i enlighet med PPH samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.
·         Säkerställa att projektet efterföljer TF:s säkerhetsstyrningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö. Motta och delegera vidare arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och säkerhet inom projektet.
·         Företräda TF i ekonomiska ärenden och ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete.
·         Ansvara för resursplanering och hantering såsom avrop av konsulter, projektanpassning av uppdragsspecifikationer och kravprofiler, genomföra projektspecifik introduktion till projektmedlemmarna etc.
·         Ansvara för att projekt överlämnas till mottagare och att leveranser är genomförd enligt projektbeställningen.
·         Stänga projektet, sammanställa erfarenheter och leverera slutrapport.
·         Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter.
·         Skapa en projektkultur som harmonierar med TF:s värderingar SAFE.


Vem är du?
Du är strukturerad, ansvars- och initiativtagande samt har en god analytisk förmåga och är kapabel att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du är även lösningsorienterad, driven och besitter ett brinnande intresse för projektarbete och TFs verksamhet. Vi förutsätter att du eftersträvar ett väl fungerande samarbete och att du med hjälp av en god kommunikationsförmåga kan engagera din omgivning och förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vidare ser vi även erfarenhet utav tidplanearbete samt upphandling som en grundförutsättning för detta uppdrag, då många utav gruppens projekt har en snäv tidplan och ett högt tempo, där konsulten behöver kunna arbeta självständigt inom dessa kompetensområden för att reducera ledtider och möjliggöra leverans till trafikstart.
 
Utrustning

Följande utrustning krävs för uppdraget: 
1.      Mobiltelefon

Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande. Fysisk närvaro förväntas ca två dagar per vecka.
 
 Uppdragsstart och uppdragsavslut
Uppdragsstart

Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.

Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
 Uppdragsavslut
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag. 
 
Tidplan och omfattning
Start: 2024-06-30
Slut: 2026-12-31
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1+1 år
 Uppdragets omfattning: 20 timmar per vecka

Option om utökning av uppdragets omfattning
Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka.
 Konsult kan komma att nyttjas i andra uppdrag: JA

Sektion Buss, pendel & bytespunkter kan komma att nyttja konsulten i andra projekt förutsatt att rollen i de andra projekten är densamma samt att beställare för Grupp Buss & Pendel som äger uppdraget godkänt nyttjandet i de andra projekten i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom de andra projekten kommer inte att vara större än det i huvudprojektet där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
30/06/2024 - 31/12/2026