Programingenjör Bytespunkt Slussen

Building & Construction
This assignment is no longer available.
Description

Uppdragsspecifikation
Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen sa ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk-ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv-trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är: 


Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas. 


Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas. 


Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram-tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar. 


Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen. 


Investeringsprojekt (IP) ansvarar för genomförandet av trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.


1 Beskrivning av Bytespunkt Slussen
Projekt Slussen är ett samhällsbyggnadsprojekt som ägs av Stockholms stad. Trafikförvaltningens anläggningar blir berörda genom förändringar av anslutningar till tunnelbanan och genom ny bussterminal för Nacka/Värmdötrafiken, slutstationen för Saltsjöbanan, hållplatser för innerstadsbussarna och sjötrafiken. Trafikförvaltningen har en flera egna projekt vid Slussen som ingår i grupp Bytespunkt Slussen. Gruppen har som syfte att samordna medan projekten hanterar trafikförvaltningens åtgärder och behov i angränsning till Slussen. Under ombyggnaden av Slussen kommer kollektivtrafiken att påverkas. Det ligger inom trafikförvaltningens ansvar att säkerställa att kollektivtrafiken fungerar under, samt efter ombyggnationen av Slussen. Det rör sig buss-, tunnelbane-, och sjötrafik samt Saltsjöbanan. Organisationen för gruppen är enligt följande:


Trafikförvaltningens grupp Bytespunkt Slussen samarbetar med Stockholms stad i och med ombyggnaden av Slussen.


 


Bussterminal Slussen
Projektet hanterar bl.a. utformningen av ny bussterminal som ska byggas i Katarinaberget. Här ska projektet säkerställa att den nya bussterminalen och dess anläggningsdelar innehar de funktioner och tekniska krav som behövs för trafikförvaltningens nuvarande och framtida verksamhet. 


Tunnelbana Slussen
En viktig funktion inom gruppen är säkerställandet av att det under ombyggnaden av Slussen blir minimal påverkan på SL:s befintliga anläggningar och tunnelbanetrafik. Detta utförs bl.a. genom bevakning och granskning under genomförandet av Stadens projekt Slussen.
Under ombyggnaden av Slussen kommer trafikförvaltningen att modernisera befintliga teknikutrymmen samt biljetthallar inom Slussen. Det handlar om att införskaffa ny teknisk utrustning samt att omplacera den till de nya utrymmen som byggs i Slussen. Biljetthallar kommer att byggas om pga ombyggnation av Slussen. De arbeten som berör Slussen kommer pågå till ca 2026.


Lokalbana Slussen
Saltsjöbanans slutstation kommer att återläggas vid Slussen. Saltsjöbanan ligger kvar i befintligt läge på Stadsgården för att sedan gå in i den överbyggda strukturen på kajplan intill Katarinahissen. Här skapas ett stationsläge med två spår, perrong samt en koppling till tunnelbanans norra perrongändar samt till den nya bussterminalen. 


Sjötrafik
Utformningen av en ny färjeterminal pågår inom grupp bytespunkt slussen.


2 Beskrivning av uppdraget
Uppdraget omfattar en central roll i Bytespunkt Slussen. Du förväntas stötta Gruppens projektchef, biträdande projektchef samt projektledare.


Uppdraget kommer med specifikt omfatta:
• Framtagande av beslutsunderlag till projektledare, bitr. projektchef och projektchef. Beslutsunderlag inför beslut i lednings- och styrgrupper.
• Följa upp tider på en övergripande nivå och med hjälp av en planerare se till påverkan mellan olika projekt.
• Stötta i rapporteringen från projekten för att ge en samordnad rapportering från projektet.
• Hantera frågor som hamnar mellan projekt vilket medför att man behöver projektleda frågor som annars ingen hanterar.
• Tillsammans med vår jurist stå för projektkompetens för att nå i mål med de avtal som behöver tecknas inom gruppen. 
• Samverka med både interna och externa parter för att lösa de uppgifter som ges till dig. 


Grupp bytespunkt slussen omsätter flera miljarder vilket ställer höga krav på din kompetens och erfarenhet inom byggbranschen. Det krävs en hög kompetens inom administration och att visualisera komplexa frågor på ett lättförståeligt sätt. Du måste ha en noggrann inställning för att följa uppsatta processer.


2.1 Utrustning


Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Projektkontoret Katarinavägen 22. 


2.2 Placering


Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Katarinavägen 22. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
3 Uppdragsstart och uppdragsavslut 
3.1 Uppdragsstart


Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.


Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte. 
3.2 Uppdragsavslut


I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren¬heter av genomfört uppdrag. 
4 Tidplan och omfattning
Start: 2024-06-03


Slut: 2026-05-31


Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år


4.1 Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
Option om utökning av uppdragets omfattning
Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka. 


4.2 Konsult kan komma att nyttjas i andra uppdrag (ta bort rubrik om den inte är relevant)


Grupp Bytespunkt Slussen kan komma att nyttja konsulten i följande andra program/projekt: Buss och Pendel, BPB Anläggning och Program Saltsjöbanan, förutsatt att rollen i de andra programmen/projekten är densamma samt att beställaren för grupp Bytespunkt Slussen godkänt nyttjandet i de andra programmen/projekten i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom de andra nämnda programmen/projekten kommer inte att vara större än det i Bytespunkt Slussen där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
03/06/2024 - 31/05/2026