Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Backend .NET

IT & Telecom
Oslo
This gig is no longer available.
Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en alternativt to backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak).
Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten i teamet med en alternativt to senior utviklere slik at alle planlagte utviklingsaktiviteter kan ivaretas på en god måte.Den nye løsningen, StorSak, skal erstatte EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem), som er på en utdatert teknisk plattform, og samtidig sikre at den parlamentariske saksbehandlingen blir ivaretatt i én sammenhengende verdikjede. Prosjektet skal levere opp mot målbildet: Stortinget skal utveksle, behandle, bevare og offentliggjøre parlamentarisk informasjon digitalt og effektiv og med god kvalitet. Løsningene vil bli utviklet på en moderne web-plattform og en tjenesteorientert arkitektur hovedsakelig med Microsoft-teknologi.
Personen eller personene vi ønsker å engasjere inngår som backendutvikler i et lite utviklingsteam. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med flere interne og eksterne ressurser. Prosjektet gjennomføres som et smidig utviklingsprosjekt. Det er ønskelig med oppstart medio august/primo september. Arbeidssted vil være i Stortingets lokaler i Oslo, men noe hjemmekontor kan være aktuelt etter nærmere avtale.
Stortingets IT-miljø er i stor grad basert på Microsoft produkter og utviklingsverktøy. Oppdragsgiver har en bred portefølje av applikasjoner utviklet for Windows og Web-plattform, og er nå i gang med å utvikle og etablere en ny tjenestebasert plattform. I tillegg til egenutviklede systemer har oppdragsgiver ansvar for å tilpasse hyllevare og skytjenester, og å integrere disse i sitt systemlandskap.
Oppdragsgivers egenutviklede løsninger er i all hovedsak basert på Microsoft. Det benyttes ulike utviklingsverktøy, samt overvåking og feilsøkingsverktøy i det daglige arbeidet.Både prosjekter og forvaltningsteam etterstreber å følge smidige metodikker, der en tilnærming til Scrum brukes i prosjektene og forvaltningen går i retning av Kanban. Azure Devops benyttes som verktøy.
Bistandsbehovet er primært å inngå i leveransteamet knyttet til ny digital parlamentarisk saksbehandling (StorSak). Det kan også være aktuelt å bistå IT Utvikling i mer forvaltningsrettede utviklings-oppgaver dersom StorSak i perioder har mindre behov.
Utvikling:
 • Være med å utvikle funksjonelle og brukervennlige frontend-komponenter og brukergrensesnitt
 • Jobbe i et lite team med scrum som gjennomføringsmetode, i tett samhandling med resten av prosjektet.
 • Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.
Må-krav:
 • Ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • Ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå. Kravet til formell utdannelse kan oppveies av relevant erfaring og/eller kurs og sertifiseringer.
 • Kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
 • Ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
 • Ha erfaring fra Azure DevOps og Git (minimum 2 år)
 • Ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)
 • Ha erfaring med bruk av XSD, XML og JSON i tjeneste- og datalagene
 • Ha erfaring med agile metoder – helst Scrum og Kanban.
Evalueringskrav:
 • Bør ha erfaring som frontend utvikler. Erfaring med React er en fordel
 • Bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code e.l.
 • Bør ha kunnskap om moderne design patterns (CQRS, SOLID, SOA etc.)
 • Bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.l. eller erfaring fra større prosjekter i privat virksomhet
Location
Oslo, Oslo, Norway
Duration
14/08/2022 - 31/10/2023