Lede og drive arbeidet med tilgjengeliggjøring

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Lede og drive arbeidet med tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data
Overordnet om Kundens behov
Kort om det tverrsektorielle datasamarbeidet
Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:
Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data
Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene
Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)
Arbeidsstrømmen «verdicase» er en av tre arbeidsstrømmer i samarbeidet. Oppdraget inkluderer å jobbe med det tverrsektorielle datasamarbeidet, på tvers av de syv deltakende virksomhetene. Dette innebærer å jobbe i et smidig tverrfaglig team, og vil omfatte arbeid med tilgjengeliggjøring og tilrettelegging for datadeling, rådgivning innenfor problemstillinger knyttet til datadeling og å skape verdi av data, samt strategirådgivning, fasilitering, prosessledelse og kommunikasjon.
Om bistanden som skal utføres
Entur har behov for en prosessdriver til å utføre bistanden nærmere beskrevet i pkt. 3 under. Rådgiveren vil ha ansvar for å lede arbeidet med tilgjengeliggjøring, deling og bruk av reisemønsterdata i samarbeidet. Deling og bruk av reisemønsterdata vil blant annet skape gevinster i form av bedre beslutningsunderlag, optimalisering av transportnettverket, kunne måle effekt av endringer i transportnettverket, mer sømløse reiser etc. Rådgiveren skal fasilitere samarbeid mellom de syv deltakende virksomhetene og eksterne parter. 
Arbeidsoppgavene/ansvarsoppgavene vil omfatte følgende:
Jobbe med innsikts- og prosjektarbeid på tvers av de syv virksomhetene i samarbeidet
Delta på felles møter og teamaktiviteter i det tverrsektorielle samarbeidet
Jobbe proaktivt med andre virksomheter i samferdselssektoren og fasilitere samarbeid
Jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning
Utforske muligheter for nye analyser og datakilder 
Legge til rette for, og fasilitere, arenaer for erfaringsdeling om datadeling- og tilgjengeliggjøring, og hvordan ta i bruk data for å skape verdi i virksomhetene og på tvers
Produsere beslutningsunderlag til departement
Planlegge, lede og styre arbeidet med tilgjengeliggjøring og bruk av reisemønsterdata
Formidle arbeidet virksomhetene gjør med tilgjengeliggjøring og bruk av reisemønsterdata
Strategiutvikling
Jobbe med nye konsepter og innovasjon innenfor bruk og deling av data på tvers av flere aktører
Stillingen forutsetter god teknisk og forretningsmessig forståelse
Å bidra i arbeid med å beskrive, skissere og utvikle mulige dataprodukter og tjenester
Krav til kompetanse og erfaring
Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur og i det tverrsektorielle datasamarbeidet
Konsulenten skal ha minimum 3 års relevant erfaring som prosjekt- og/eller prosessleder for oppdraget
Konsulenten skal ha erfaring med å jobbe i tverrfaglige team bestående av minimum tre fagområder
Konsulenten skal ha 3 års erfaring som prosjekt- eller prosessleder fra offentlig sektor
Konsulenten skal ha relevant utdanning på masternivå 
Konsulenten skal ha minimum 1 års arbeidserfaring innenfor data/stordata/kunstig intelligens/ maskinlæring. Dette innebærer en grunnleggende forståelse for minimum ett av de ovennevnte feltene
Grad av erfaring med fasilitering av arbeidsgrupper
Grad av erfaring med deltagelse i strategiutvikling
Det tverrsektorielle datasamarbeidet innebærer utforskning, konseptfaser og arbeid med utvikling av dataprodukter. Den tilbudte konsulenten bør ha erfaring med dette. Grad av relevant erfaring med utvikling av nye konsepter og arbeid i prosjekter med innhold av innovasjon og konseptfaser, utvikling av MVP eller lignende
Relevant sertifisering innenfor smidig prosjektstyring, prosjektledelse og/eller endringsledelse. Eksempelvis fra agile, PRINCE2, PROSCI, Design Thinking eller tilsvarende
Konsulenten bør ha relevant erfaring fra sammenlignbare oppdrag i offentlig sektor. Det vil være positivt i evalueringen dersom erfaringen stammer fra samferdselssektoren
Oppstart: Forventet oppstart er oktober 2024
Varighet: Flerårig
Arbeidssted: Arbeidssted vil være Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes
Omfang: 100%
Python
 Oslo, Oslo
Duration
ASAP - Open