Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Teamlead för ServiceDesk

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Teamledare (Nivå 4)
Minst 3 års erfarenhet av att leda ett Servicedesk på minst 10 medarbetare.
Goda kunskaper inom Microsoft Office.
Erfarenhet av att avrapportera mot avstämda SLA/OLA: er.
Goda kunskaper i svenska – både i tal och skrift.
Arbetsuppgifter Teamledaren
Resursplanera för att säkerställa leveransen där både konsulter och anställda kan komma att ingå.

Leda teamet i förbättringsarbete för att vidareutveckla leveransen och öka kvalitet och lösningsgrad.

Stötta Backoffice i identifieringen av trender och hur dessa ska hanteras.

Föra dialoger med andra grupperingar inom Gits och Applikationsenheter för att förstå behov och
vidareutveckla leveransen.

Leda resurser från grupper utanför Servicedesk kring arbete som är relaterat till att höja
lösningsgrad och/eller kompetens inom Servicedesk.

Teamledare ansvarar för att hålla ihop teamet och säkerställa att leveranskvalitet kan bibehållas.
Detta innebär säkerställ att rätt bemanning finns på plats och att tillsammans med leverantören
säkerställa att resurser ersätts vid eventuella avslut.

Teamledaren ansvarar, tillsammans med leverantören, för att säkerställa att leveranskvalitet
upprätthålls under semesterperioder och för att stämma av bemanningsbehov tillsammans med
kunden.
Ansvara för den dagliga arbetsledningen av teamet, inklusive schemaläggning, tidhållning,
hantering av sjukfrånvaro och tillsammans med Back Office analysera trender och driva
förbättringsarbete inom Servicedesk.

Teamledaren ansvarar också, med stöd från uppdragsgivaren, för att säkerställer att
kompetensförsörjning sker från andra grupperingar inom GITS till Servicedesk där ett behov har
identifierats.

Teamledaren ska kvartalsvis genomföra uppföljning av prestation och indviduell coaching med
medarbetare inom servicedesk och backoffice. Uppföljningen ska sedan presenteras för
kunden kvartalsvis, eller enligt överenskommelse.
Referensuppdrag - Teamledare
Leverantören ska presentera ett referensuppdrag där tilltänkt Teamledare lett en Servicedesk team på minst 10 personer. Detta referensuppdrag ska ha skett inom de senaste 3 åren från att detta
upphandlingsdokument har annonserats.
Referensuppdraget kommer att utvärderas utifrån hur väl det beskriver på vilket sätt Teamledaren har lett och utvecklat en Servicedesk med fokus på att höja kvalitet och lösningsgrad, där gruppen har tagit en aktiv roll i förbättringsarbetet. Referensuppdraget kommer också att utvärderas utifrån hur väl man beskrivit den verksamhetsutveckling/förbättringsarbete man genomfört samt vilken nytta det har bidragit med för kunden, samt hur väl man kan påvisa att man jobbat analytiskt för att identifiera områden för förbättringar samt vilken metodik man valt att jobba efter (t.ex. lean, agilt, six sigma eller annan).Leverantörens inkomna beskrivning av referensuppdraget och Teamledarens roll utvärderas som en helhet utifrån ovan beskrivning.
Teamlead
Servicedesk
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
02/03/2020 - Open