ITC söker en Arkivarie (dokumenthanteringsplaner) till Sigtuna kommun

Administration
Stockholms län (allows remote work)
This gig is no longer available.
ITC söker en Arkivarie (dokumenthanteringsplaner) till Sigtuna kommun

Benämning på uppdrag:
Arkivarie – främst rådgivande roll, men även hjälpa till operativt.

Roll:
Arkivarie

Bakgrund:
Kommunarkivet, centralt i kommunen, leder och stödjer verksamheterna i arkivfrågor. Varje förvaltning ansvarar för sin egen information. Organisationens dokumenthanteringsplaner är eftersatta och nu behöver vi från centralt håll, i kommunarkivet, dra i gång ett revideringsarbete tillsammans med verksamheterna. Planerna behöver stödja i hur vi arbetar i praktiken, de ska vara tydliga, ge ett bra stöd till tjänstepersoner för att skapa god ordning på vår information och säkra en god informationshantering. Vi står också i ett läge med ökad digitalisering, därför behöver dokumenthanteringsplanerna stödja ett sådant arbetssätt.

Beskrivning av nuläge:
Vi behöver stöd i hur vi kan lägga upp ett arbete med att komma i gång med att uppdatera kommunens dokumenthanteringsplaner med nedanstående förutsättningar.
  • Det finns en påbörjad processkartläggning. Men vi har ännu inte en färdigställd och beslutad klassificeringsstrukturen.
  • Stort behov av nya dokumenthanteringsplaner då de nuvarande är inaktuella och flera år gamla, därför kan vi inte invänta en klar Klassificeringsstruktur.
Utmaning är att det är verksamheterna själva som ska avsätta tid och ha kompetens nog för att kunna göra arbetet. Kommunarkivet är den som leder och stödjer.

Uppdragsbeskrivning:
Koppling till ovanstående samt följande tillägg:
  • Behov av input på hur vi ska förhålla oss till processkartläggningen i arbetet med dokumenthanteringsplanerna. Till exempel hur vi kan lägga upp dokumenthanteringsplanerna processbaserat fastän kartläggningen inte är klar.
  • Vi önskar vidare även hjälp med att strukturera upp hur arbetet ska ske praktiskt, till exempel vilken tidplan vi ska, vilka nämnder ska vi börja med etc.
Uppdraget kan även komma att innebära operativt arbete.

Leveransinnehåll:
Dokumentation som stödjer valda rekommendationer och arbetssätt, samt praktiskt arbete hur vi gör konkret.


Kompetenskrav på konsult
SKA-krav: Konsultens erfarenhet:
Konsulten SKA vara utbildat arkivarie, minst 7 års erfarenhet.
Konsulten SKA ha erfarenhet av kommunal verksamhet, minst 3 års erfarenhet.
Konsulten SKA ha erfarenhet av att ta fram dokumenthanteringsplaner/informationshanteringsplaner.

Konsulten BÖR ha erfarenhet av digital arkivering, informationshantering.


Personliga egenskaper:
Samarbetsorienterad, lätt för att sätta sig in i olika verksamheters behov, strukturerad.

Period:
Uppdraget är startar 2021-10-18 och pågår till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
Uppskattad omfattning på uppdraget är 60 timmar.
Uppdraget ska utföras enligt vad som anges i uppdragsbeskrivningen.
Uppdraget genomförs på plats hos Sigtuna kommun samt på distans.
  • Svara med en välskriven CV som matchar kravbild och svara på de olika SKA- och BÖR-kraven, ASAP
  • ITC presenterar kandidater löpande och återkopplar till dig om vi offererar din konsult för uppdraget.

ITC Network är sedan juni 2020 ramavtalsleverantör till Sigtuna kommun.
Dokumenthantering
PPS
Dokumentation
Avtal
Digitalisering
Arkivarie
Location
Sigtuna, Stockholms län, Sweden
Duration
18/10/2021 - 31/12/2021