Stockholms län
Management & Strategy
This gig is no longer available.
ITC Network söker ett team för Varumärkesarbete till Upplands Väsby kommun

Benämning på uppdrag:
Varumärkesarbete till Upplands Väsby kommun

Roller:
Strategisk kommunikationsrådgivare och varumärkesstrateg

Bakgrund:
Upplands Väsby kommun har som vision att växa och bli en stad med 63 000 invånare till år 2040. Här finns en ambition att utvecklas till en plats för folkliv där medborgaren möter en mångfald av välfärds- och kommersiell service och erbjuds kunskap, kultur och fritid.

Det sker en stadig inflyttning till Stockholmsregionen varje år. Upplands Väsby möter befolkningsökningen genom en expansiv bostadspolitik. Väsby ligger på Länsstyrelsen lista (2018) över kommuner i Stockholms län med flest antal nya bostäder per tusen invånare. Ett exempel på nytt bostadsområde här är Fyrklövern där totalt ca 4000 nyproducerade bostäder färdigställs till 2020. Ett annat byggprojekt i kommunen är planen för stationsområdet Väsby entré som är ett utvecklingsprojekt för infrastruktur och stadsbyggnad. Här planeras för 1 500 nya bostäder, samt 30 000 kvm kontor, handel och service i ett kollektivtrafiknära läge. Väsby ligger i framkant när det kommer till strategier för att säkerställa en hållbar utveckling av det storskaliga byggandet, bland annat genom ett innovativt poängsystem för de aktörer som önskar bygga här.

Väsby vill bli en tillväxtmotor för hela Stockholmsregionen. Närheten till Stockholm, Arlanda och Uppsala gör Väsby till en naturlig knytpunkt. Stationen Upplands Väsby är redan idag en av regionens större bytespunkter, och med en modern och attraktiv station för resenären kan området bidra till en hållbar regional och lokal utveckling: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det nya området planeras för att innehålla trivsamma attraktiva stadsmiljöer och bli en brygga som knyter ihop östra och västra Väsby med varandra. Stationsområdet har utformats som en vision av Zaha Hadid Architects som visar på en konstnärlig idé för hela området som kommer utmärka Väsby från andra stationer.

Upplands Väsby utmärker sig som en ort som är gynnsam för näringslivet. Under flera år har Väsby placerat sig högt på listan när Svenskt Näringsliv mäter företagsklimat. I Stockholmsregionen fick Väsby 2019 en tredjeplacering. Här har 90% av företagen färre än tio anställda, men kommunen är också hemort för en rad större internationella företag. Här finns en tradition av kunskapsutbyte och kompetensförhöjande åtgärder och samarbeten vilket är en gynnsam miljö för att ännu fler företag ska kunna etablera sig här.

När vi bygger Väsby stad visar kommunen att vi vågar bryta normer – ”vi vågar och gör”, som det heter i visionen. Inte minst genom utmanande metoder för ett hållbart boende som ger mer livskvalitet för medborgarna. Här prioriteras gröna områden som ger möjlighet till möten mellan människor genom flera olika projekt och initiativ. Vi har en ambition att vara ett föredöme när det gäller miljö- och klimatåtgärder och vi hittar lösningar som gör att omvärlden sneglar på oss, i lika hög grad som vi är prestigelösa nog att snegla på världen. Utveckling är vårt högsta värde och vi tror att samarbete är nyckeln.

Väsby stad är en stad med hjärta. Som är en trygg, vänlig och öppen plats att bo och verka i. Vi vill att medborgarna ska känna att de är delaktiga med en självklar plats för att komma med åsikter och vara medskapande av staden.
Väsby stad 2040 innebär kommunikativa utmaningar.

Beskrivning av nuläge:
Vi behöver en tydlig varumärkesstrategi om en gemensam målbild och samsyn kring vilket Väsby det är som växer och utvecklas, och där nya invånare kommer att flytta in, leva sina liv och bli medskapare av sin nya stadsdel. Vi vill att vår berättelse om Upplands Väsby ska vara lika inkluderande som platsen vi utvecklar och ge mottagaren en tydlig bild av vart vi är på väg.

Uppdragsbeskrivning och leveransbeskrivning:
Uppdraget avser strategisk kommunikationsrådgivning för Upplands Väsby kommun med inriktning på kommunens plats- och arbetsgivarvarumärke.

Syftet är att bidra i planering och ledning av en process i Upplands Väsby kommun som ska resultera i tydliga kommunikativa principer och budskap för vår fortsatta utveckling mot visionen Väsby stad 2040. Utifrån en gemensam varumärkesplattform önskar kommunen samarbete med externa parter som byggherrar, näringsliv och civilsamhälle. En optimerad budskapsformulering för vår ort ska ge ökad förståelse för uppdraget och externt genomslag.

Varumärkesplattformen ska ge förutsättningar för ett långsiktigt arbete med att kommunicera platsens värde. Vi vill att fler människor och aktörer ska attraheras av Upplands Väsby för att kommunen ska kunna växa. Detta ställer komplexa krav på tjänster inom strategisk kommunikationsrådgivning.

För tjänsten krävs en leverantör med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och med ett genuint intresse för komplexa organisationsstrukturer med många intressenter. Vi söker en leverantör med erfarenhet av varumärkesarbete inom offentlig verksamhet.

Upphandlingen ska täcka Upplands Väsby kommuns behov av:
 • Processledning inom intern verksamhet och med externa parter
 • Processtöd
 • Kommunikationsstrategi
 • Strategisk kommunikationsplanering
 • Varumärkesplattform och varumärkesstrategi
 • Platsvarumärke
 • Strategisk planering för medborgardialog och beteendepåverkan.
Denna upphandling gäller INTE framtagande av reklamkampanjer och reklamproduktion.

Leverantören kommer att ha funktionen som strategisk kommunikationsrådgivare för Upplands Väsby kommun vilket innebär att jobba nära organisationen interna funktioner för projektet och eventuellt med externa upphandlade samarbetspartners.

Krav och erfarenhet på konsulterna:
Konsulterna måste kvalificera sig genom att uppfylla de krav som anges för att Upplands Väsby kommun ska gå vidare med utvärderingen av anbudet.

Konsulterna ska ha erfarenhet av att:
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta med uppdragsgivare som verkar inom offentlig sektor.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta med kommunikationsplanering, från initialt insiktsarbete och analys till formulering av kommunikationsstrategi, övergripande effekt- och kommunikationsmål.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta med värdegrundsarbete, verksamhetsvision och kommunikativt ledarskap.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta med processtöd, processledning och resultat inom offentlig sektor.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta med strategier för platsvarumärke.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta med kommunikationsfrågor för ledningsgrupper i offentlig sektor.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta fram varumärkes- och kommunikationsstrategier.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta med kommunikationsrådgivning för komplexa organisationer med många intressenter.
Konsulterna SKA ha erfarenhet av att arbeta fram segmenterings- och målgruppsanalyser.

Kompetens:
Leverantören ska vid behov och beroende på det enskilda uppdraget tillhandahålla nedanstående kompetenser. Arbetsgruppen ska sättas samman utifrån det specifika uppdragets inriktning och svårighetsgrad. Personerna ska ha den erfarenhet som denna upphandling avser.
 • En kundansvarig varumärkesstrateg med övergripande samordnande ansvar för uppdraget med minst fem års erfarenhet i denna roll.
 • Minst två seniora kommunikationsrådgivare med minst åtta års relevant erfarenhet.

Kontakta ITC Network för mer detaljerad information om fiktivt uppdrag, utvärdering och svarsunderlag!

Handlingar som ska ingå i offerten
 • CV för offererad/e konsult/er.
 • Besvarande av fiktivt uppdrag.
 • Beskrivning på hur SKA-kraven uppfylls.
 • Timpris för konsult/erna.

UPPDRAGSTID OCH OMFATTNING
Avtalstiden för uppdraget är 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år (2+1+1 år), beräknad uppstart i september 2019.

Uppskattad omfattning av uppdraget varierar under uppdragstiden men beräknas till 40-50% av ett heltidsuppdrag.

Svara med en välskriven Offert (se ovan) som matchar kravbild, återkoppla till undertecknad för mer information och svarsunderlag, senaste svarsdatum 2019-08-12.

ITC Network är sedan september 2016 ramavtalsleverantör till Upplands Väsby kommun.
08 August 2019
Upplands Väsby, Stockholms län, Sweden
02/09/2019 - 31/08/2021
Management & Strategy

Skills