Stockholms län (allows remote work)
IT & Telecom
This gig is no longer available.
ITC söker en utvecklare med UX kompetens till Solna stad

Benämning på uppdrag:
IT-konsult med UX-kompetens.

Roll:
Applikationsutvecklare/utvecklare av webbteknik/design.

Bakgrund:
Solna Stad driver ett ESF-projekt för att utveckla den kommunala vuxenutbildningen inom bygg- och anläggning. Ett prioriterat område är det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) där fokus ligger på att säkerställa såväl platser som kvalitet vid information, kommunikation och dokumentation. Projektgruppen har under en lång analys- och planeringsfas, tittat på olika verktyg och lösningar för att tillgodose behoven och arbetat fram konkreta förslag. Dessa har förankrats i projektets styrgrupp för realisering.

Beskrivning av nuläge:
Projektgruppens förslag på lösning av informations-, kommunikations- och dokumentationsflödena är dels en applikation, en webbportal och en dropbox – sammanfattningsvis kallat Servicepaketet. I stora drag är kraven satta på funktionalitet och innehåll, men det återstår en del workshops tillsammans med BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) som efter projektets slut 2020-06-30 kommer att överta Servicepaketet för förvaltning. Med anledning av pågående förändringar hos den framtida förvaltaren (BYN) så kommer vi att behöva förhålla oss till eventuella justeringar/ändringar som kan påverka innehåll, funktioner och struktur i de verktyg och produkter som skall utvecklas. Bland annat så kommer BYNs externa webbplattform att bytas ut och det är vid dags dato inte bestämt vilken ny plattform den skall ligga på. Vidare kan det även bli ändringar i målbilden kring någon produkt, det vill säga att fokus kan skifta på vad den ska innehålla.
Inom ramen för projektets övriga områden, kan det uppkomma andra utvecklingsbehov inom digitala produkter/verktyg/tjänster.

Uppdragsbeskrivning:
 • Anpassning av befintlig mobilapplikation:
  • Projektet har tillgång till en applikation som skall anpassas och justeras specifikt för bygg- och anläggningsutbildningen och för BYNs verksamhetsområden med hjälp av en utvecklare.
 • En webbportal skall utvecklas:
  • Tänkt att fungera på liknande sätt som en annonseringssite.
  • Tänkt att ligga som en sub-sida till byn.se.
 • En dropbox/subsida:
  • Ska inkorporeras med BYNs hemsida och struktur.
Uppdragets leveransinnehåll:
 • Vidareutveckla och anpassa en befintlig mobil applikation med de funktioner som ska läggas till/tas bort.
 • Utveckla övriga digitala produkter/tjänster inom ramen för uppdraget.
 • Vara rådgivande kring lösningar med fokus på framtida behov och utvecklingsmöjligheter.
 • Tillsammans med projektet Sverige bygger ut och BYN, vid behov delta på workshops kring specifika områden.
 • Utvärdera löpande status på utvecklingen för att säkerställa eventuella problem som påverkar leveransen.
 • Rapportera status vid särskilda möten.
Krav och erfarenhet på offererad konsult
Följande delar kommer att kontrolleras för SKA-krav samt innehåller varje del vissa kriterium som ska bedömas enligt poängskala som sedan kommer att viktas vid utvärderingen enligt nedan utvärderingsmatris:
 • Referensuppdrag (15%)
 • Kompetens / erfarenhet (30%)
 • Övriga krav och egenskaper (30%)
 • Tillgänglighet (15%)
 • Pris (10%)
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av att arbeta med utveckling av mobila applikationer/verktyg/produkter/webteknologier för skola eller utbildningsföretag.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av hantering av GDPR-frågor kopplat till mobila applikationer/verktyg/produkter/webteknologier.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av att arbeta med säkerhetslösningar för mobila applikationer/verktyg/produkter/webteknologier.
 • Konsulten SKA ha UX-kompetens.
 • Konsulten SKA ha kunskap och erfarenhet av Photoshop, html 5, PHP.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av att arbeta med Google Cloud och/eller AWS.
 • Konsulten SKA ha god kännedom om trender, framtida potentialer och utvecklingsområden inom webteknologi.
 • Konsulten BÖR ha erfarenhet av projektledning.
Referensuppdrag
Konsulten SKA presentera ett uppdrag skriftligt och i en presentation. Referensuppdragen ska beskrivas kortfattat med uppgift om:
 • Namn på uppdragsgivare
 • Benämning på uppdrag
 • Kort beskrivning av uppdraget enligt ovan
 • Beställare hos uppdragsgivare med namn, telefonnummer och e-postadress
Referensuppdragen SKA vara avslutat eller i slutskede.
Referensuppdraget kommer att bedömas avseende relevans för detta uppdrag och baserat på den bedömning staden gör tilldelas ett mervärde. Lämnat referensuppdrag ska minst bedömas som liknande detta uppdrag för att konsulten ska kunna erhålla uppdraget. Av konsulten redogjorda erfarenheter i detta avseende kommer referensuppdrager att bedömas av staden avseende relevans för detta uppdrag och konsultens bedömda kunskapsnivå och kunskapsbredd.

Kontakta ITC Network för mer detaljerad information om utvärdering och svarsmall!
Handlingar som ska ingå i offerten
 • CV för offererad konsult.
 • Referensuppdrag enligt ovan.
 • Redogörelse för hur kriterier i denna förfrågan uppfylls (kompetens/erfarenhet, övriga krav och egenskaper, referensuppdrag, tillgänglighet) med ev. hänvisning till CV där så kan vara lämpligt.
 • Timpris för konsulten.

Urvalsmetod
Solna stad avser att genomföra intervju med den/de konsulter som matchar bäst för uppdraget. Intervjun kommer att innebära att konsulten bedöms utifrån fastställda kriterier i förfrågan och krav på innehåll i presentation.
Intervju beräknas ta max en (1) timme och kommer preliminärt att hållas torsdag den 27 juni och fredag den 28 juni på plats i stadshusets lokaler, Solna stad.

Uppdragstid och omfattning
Uppdraget startar 2019-08-05 och beräknas pågå till senast 2020-06-30. Vid denna tidpunkt måste också konsulten senast ha levererat de produkter/tjänster som avtalats. Dessa kan levereras löpande efter godkända tester och utvärderingar.
Staden har möjlighet att förlänga uppdraget på oförändrade villkor.
Uppskattad omfattning av arbetstid varierar under uppdragstiden där det initialt kan röra sig om 60-80% av ett heltidsuppdrag för att i cykler gå ner till runt 25%.
Arbetstiden kan alltså variera under uppdragstiden och beror till stor del också på utfall av leverans. Totalt beräknas uppdraget uppgå till mellan 800-1000h ca.
Vi räknar med att konsulten utför sitt arbete till stor del på eget kontor.

Svara med en välskriven Offert (se ovan) som matchar kravbild, lägg in din kandidat i ITC Portal (logga in på ITC hemsida (www.itcnetwork.se), senaste svarsdatum 2019-06-20.
ITC Network är sedan september 2015 ramavtalsleverantör till Solna stad.
26 June 2019
Solna, Stockholms län, Sweden
05/08/2019 - 30/06/2020
IT & Telecom

Skills

HTML Analys AWS Krav Photoshop PHP PPS Projektledning Ux Kommunikation Utbildning Cloud Kvalitet Säkerhet Dokumentation Workshop Avtal Ledning