IT-projektledare Exit/Införande trafikavtal

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Description

 
UppdragsspecifikationBakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
 
IT-avdelningen (IT) ansvarar för trafikförvaltningens design, utveckling och förvaltning av Trafikförvaltningens digitala tjänster för att bidra till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.
 
 
1        Beskrivning av Externa Tjänster IT-avdelningen
Sektionen ansvarar för Trafikförvaltningens alla digitala tjänster mot resenärer, trafikutövare och samarbetspartners. Vi initierar och driver nya initiativ samt vidareutvecklar våra tjänster i enlighet med de digitala utvecklingsplanerna för att säkerställa att vi når Trafikförvaltningens övergripande digitaliseringsmål och de långsiktiga målen för Region Stockholms kollektivtrafik.
Alla tjänster vi förvaltar och utvecklar skall vi säkerställa en kostnadseffektiv, stabil och förutsägbar produktion.
 
 
2        Beskrivning av uppdraget
Initialt kommer mycket av arbetet innebära kartläggning av berörda system och identifiera behov av aktiviteter inför avveckling av uppdragsavtalet och i förlängningen också driva arbetet med planerade aktiviteter för avveckling.
En viktig del av uppdraget är att tillse att tillgångar återlämnas till trafikförvaltningen i enlighet med uppdragsavtalet. Arbetet drivs i nära samarbete med produktägare och systemansvariga på It avdelningen, men det kan även finnas områden som skall avvecklas eller lämnas över där det kan det innebära en utvärdering av fortsatt behov av befintligt system och dess dokumentation.
Rollen som delprojektledare/koordinator IT innefattar följande ansvar:
 • Identifiera påverkade system och dess integrationer och behov för att fasa ut befintligt uppdragsavtal.
 • Identifiera omfattning av arbete och säkerställa att kostnader inkluderas i respektive budget
 • Säkerställa att arbete planeras och genomförs in i respektive förvaltning och verksamhetsplan.
 • Ansvara för erforderlig rapportering

Etc.


 
2.1        Utrustning
 
Följande utrustning krävs för uppdraget: 
 • Mobiltelefon (exempel)

 •  
  Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
   
   
  2.2        Placering
   
   
  Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
   
   
  3        Uppdragsstart och uppdragsavslut
  3.1        Uppdragsstart
   
  Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
   
   
  Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
   
   
  3.2        Uppdragsavslut
   
  I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
   
   
  4        Tidplan och omfattning
   
  Start: 2024-09-01
   
  Slut: 2025-05-30
   
  Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 mån * 3
   
  4.1        Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
   
  Option om utökning av uppdragets omfattning
  Beställaren har rätt att minska ner till 25 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig understiga 10 timmar per vecka.
   
   
   
  5        Övriga villkor
   
   
  5.1        Övertid
   
  Övertidsarbete (enkel övertid och kvalificerad övertid) kan tillkomma under uppdragets gång.
   
  Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
   
   
  5.2        Obekväm arbetstid
   
  I de fall där konsult har förlagd arbetstid utanför ordinarie arbetstid (08:00-17:00) kan Obekväm arbetstidstillägg utgå. Endast efter skriftligt godkännande av behörig beställare kan kompensation utges för obekväm arbetstid (OB1, OB2, OB3 & OB4).
   
  Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
   Stockholm, Stockholms län
  Duration
  01/09/2024 - 30/05/2025