Kravanalytiker - Ny trafikhanteringsförmåga

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Description

Uppdragsspecifikation
 
Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik.
Färdtjänst och sjukresor är en del av Region Stockholms kollektivtrafik. Färdtjänsten hanterar särskild kollektivtrafik (primärt färdtjänstresor och sjukresor) för personer med funktionsnedsättningar till en kostnad av ca 1,2 miljarder kronor om året. Dagligen görs mer än 10 000 färdtjänstresor av de ca 63 000 personer som har tillstånd till färdtjänst i Stockholms län.
Trafikhanteringssystemet som stödjer färdtjänstverksamheten med rese­beställningar, samplanering av resor och uppdragsförmedling till taxisystem har ett behov av att förnyas och bytas ut. Detta dels av livscykelrelaterade orsaker men också pga. att det finns behov av ny eller förändrad funktionalitet. Trafik­förvaltningen avser därför att starta ett mångårigt initiativ i syfte att förnya trafik­hanteringssystem som är helt centralt och avgörande för att kunna bedriva färdtjänst­verksamheten.
1        Beskrivning av uppdraget
Vi söker en erfaren kravanalytiker med en hög förmåga att dokumentera och kommunicera krav inom ramen för offentlig verksamhet och offentlig upphandling. Verksamheten är i dagsläget mitt i en transformation från en PM3-modell till en ny mer produktorienterad operativ modell, det är av vikt att både ha erfarenhet av traditionell kravanalys och mer agila processer.
Uppdraget har inledningsvis en betoning på utforskande kravanalys, utredning och kravdetaljering inför förväntade systemändringar i befintlig IT- miljö, processändringar samt systemupphandling. Efterhand förväntas uppdraget få en större andel praktisk kravuppföljning, inklusive vidareutveckling, tillsammans med verksamhet, intern förvaltning och externa leverantörer.
Kravanalytikerns arbetsuppgifter inkluderar bland annat följande:
  • Genomföra fångst, analys och hantering av krav (t.ex. hålla kravworkshop) för den nya trafikhanteringsförmågan i samverkan med verksamhet, förvaltningen, leverantörer och initiativets övriga intressenter
  • Samordna kraven från olika delar av trafikförvaltningens organisation (bl.a. informationssäkerhet, IT-säkerhet, registratur, IT-förvaltning, IT-arkitektur, ekonomi, strategisk utveckling)
  • Dokumentera krav (inkl. user stories, features och acceptanskriterier) och skapa förutsättningar för att kunna kvalitetssäkra/verifiera lösningar utifrån och med involvering från verksamheten
  • Utföra och delta i kravställningsarbetet inför kommande upphandling­/upphandlingar
  • Medverka i upphandling och utvärdering av anbud. 
  • Deltaga i etablering, kravuppföljning och vidareutveckling för ett valt nytt trafik­hanterings­system, inklusive påverkan på befintlig IT-miljö och processer. Ansvara för att säkerställa att verksamhets­behov fångas och att upphandlade krav realiseras enligt plan 
  • Övergripande kravarbete vid förändringar av omgivande systemlandskap och verksamheter i samband med införande av nytt trafikhanteringssystem

Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att krav-analytikern har en bra samarbetsförmåga. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.
Arbetet kommer att ske enligt Trafikförvaltningens rutiner, processer och verktyg (t.ex. Atlassian Confluence och Jira).
I uppdragets samtliga delar förväntas en god förståelse för en offentlig politiskt styrd verksamhet och för de lagar och riktlinjer som styr verksamheten. Krav­analytiker ska också kunna agera med hög integritet i sitt uppdrag då verksamheten som bedrivs är mycket kritisk samt att både känslig och sekretes­skyddad information hanteras.
 1.1        Placering
Uppdraget ska huvudsakligen utföras på plats i trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen, Stockholm.
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats. Dagar och tider för detta styrs efter behov i initiativet och beställarens organisation, samt efter beställarens godkännande.
 2        Tidplan och omfattning
Start: 2024-04-22
Slut: 2025-04-30
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år
2.1        Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
2.2        Konsult kan komma att nyttjas i andra uppdrag
Förmågeområde SPT (IT-avdelning och Trafikavdelningen) kan komma att nyttja konsulten i rollen som Kravanalytiker Ny trafikhanteringsförmåga i andra projekt och initiativ förutsatt att rollen är densamma, samt att beställare som äger uppdraget godkänt nyttjandet i de andra engagemangen avseende tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom andra engagemang kommer inte att vara större än ­initiativet Ny trafikhanteringsförmåga, där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
 3        Övriga villkor
3.1        Övertid
Övertidsarbete (enkel övertid och kvalificerad övertid) kan tillkomma under uppdragets gång. Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referens­biblioteket i portalen. Se vidare dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
22/04/2024 - 30/04/2025