Projektledare, Projekt Bromma flygplats-Ursviks torg, Tvärbanan Kistagrenen

Building & Construction
This assignment is no longer available.
Description
UppdragsspecifikationBakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
Investeringsprojekt (IP) ansvarar för genomförandet av trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.
 
Beskrivning av program
Program Tvärbana Norr är en gemensam programledning för de kvarstående åtgärderna på den befintliga Solnagrenen och den nya sträckan Kistagrenen som är en planerad utbyggnad av Tvärbanan. Kistagrenen startar efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcker sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna.
 Det här är Kistagrenen
Kistagrenen planeras bli ca 8 kilometer lång och stanna på sin väg mellan Norra
Ulvsunda och Helenelund vid nio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner: Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.
 
Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan. Bromma flygplats är en av hållplatserna. Resandet med Tvärbanan beräknas öka från dagens ca 60 000 resor/dygn till 150 000 resor per dygn inberäknat utbyggnaderna för Kistagrenen, Solnagrenen och Sickla station.
För att trafikera Kistagrenen har 20 nya vagnar köpts in.
 Tidplan
Byggstart med förberedande arbeten startade under 2018 och genomförandet av byggandet planeras att ske löpande fram till trafikstart.
Trafikstarten är uppdelad i två etapper, Ursviks Torg 2025 och Helenelund i slutet av 2026.
 Finansiering och ägande
Region Stockholm (f.d. Stockholms läns landsting) finansierar utbygganden av Kistagrenen i stora delar, genomförandebeslut fattades av landstingsfullmäktige 2016. Programmet tecknar även avtal med berörda kommuner och intressenter, s.k. genomförandeavtal. I dessa avtal regleras bl.a. ansvar för genomförande, kostnader samt finansiering och ägande.
 Organisation och styrning
Kistagrenen genomförs i programform. Som program omfattar det ett antal projekt som tillsammans levererar olika nyttor till ägare och resenärer. Programmet levererar flera trafikstarter och lämnar över en färdig anläggning inkl. dokumentation och ev. serviceavtal för installationer. Programledningen tar fram styrande och stödjande programplaner och -rutiner som gäller för samtliga ingående projekt. Programledningen styr och koordinerar mellan de olika genomförandeprojekt som ingår i programmet. 
 
Inom programmet finns följande projekt:
 • Bromma flygplats-Ursviks torg, ansvarar för delar av mark och anläggning, all BEST på den aktuella sträckan.
 • Ursviks torg-Helenelund, ansvarar för delar av mark och anläggning, all BEST på den aktuella sträckan.
 • Norra Rissne, ansvarar för mark och anläggning i norra delen av Rissne.
 • Helenelund, ansvarar för mark och anläggning i Helenelund samt ny vägport under E4:an.
 • Signal, ansvarar för signalsystemets utformning på hela sträckan.
 • Fordon, ansvarar för fordonsleveranser.Programmål
  Kistagrenen ska bidra till:
   
 • Ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Stockholmsregionen
 • En ekonomiskt effektiv trafik

Spårvägens stadsmässighet har prioriterats vid utformning och gestaltning.
 
 
Beskrivning av uppdraget
Projekt Bromma flygplats-Ursviks torg (Bfp-Urt), som är en väsentlig del av programmet söker nu en driven projektledare med vana att verka i stora projektorganisationer. Projektet är i produktionsfas och har en planerad överlämning för trafikstart under andra halvan av 2025.
 
Uppdraget som projektledare innebär huvudsakligen att:
 
 • I samråd med projektchef och övriga inom projektet styra och följa-upp produktion och överlämning i enlighet med styrande dokument
 • Planera, leda och följa upp produktion med avseende på tid, ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö inom totalentreprenaden
 • Följa upp att projektet följer Trafikförvaltningens krav enligt projekt- och programhandboken avseende dokumentering och arkivering.
   [/*]
  • Representera i förkommande fall TF och projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom myndigheter, ledningsägare, leverantörer och entreprenörer.
  • Hantering av informationsinsatser mot verksamheter och tredje man
  • Aktivt och systematiskt arbeta med krav- och ändringshantering
  • Företräda verksamhetens behov i samverkan med övrig projektledning 
  • Förankring av beslut
  • Utföra riskbedömningar och säkerställa adekvata åtgärder
  • Tillse att Trafikförvaltningens interna fastställelseprocess för aktuella handlingar följs.
  • Ansvara för ekonomiska prognoser och rapporter.
  • Ansvara för kontraktsrelationen mot totalentreprenör. 
  • Leda och styra möten på engelska, projektet har olika aktörer från olika länder t.ex Turkiet, Frankrike och Polen
  • Bistå byggledningen med rådgivning. 
  • Delta och leda projektgruppsmöten. 
  • Granska förfrågningsunderlag/bygghandlingar.

   
  Projektledaren rapporterar till projektchefen och ingår i programmets ledningsgrupp.
  Som stöd finns stabsfunktioner med specialistkompetenser.
   
  Utrustning
   
   
  Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor. Konsulten skall tillhandahålla mobiltelefon.
   
   
  Placering
   
  Uppdraget genomförs huvudsakligen på plats på kontoret i Rissne (Ursviks entré, gamla Bankhus 90) men möjliggör även arbete på distans. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
   
  Uppdragsstart och uppdragsavslut
  Uppdragsstart
   
  Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
   
  Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboardingsyfte.
   
  Uppdragsavslut
   
  I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
   
  Tidplan och omfattning
   
  Start: 2024-04-15
   
  Slut: 2025-04-14
   
  Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 mån * 4
   
  Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
   
   
  Konsult kan komma att nyttjas i andra uppdrag
  Program Tvärbanan Kistagrenen kan komma att nyttja konsult Projektledare i andra projekt/program inom investeringsprojekt förutsatt att rollen i de andra projekten/programmen är densamma samt att beställare för Program Tvärbanan Kistagrenen som äger uppdraget godkänt nyttjandet i de andra projekten/programmen i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom de andra projekten/programmen kommer inte att vara större än det i huvudprogrammet Tvärbanan Kistagrenenen där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
15/04/2024 - 14/04/2025