Tillgångsförvaltare spårfordon - tillgångsförvaltning

Other
This assignment is no longer available.
Description


Uppdragsbeskrivning
Tillgångsförvaltning spårfordon
Bakgrund
Varje dag reser närmare en miljon människor med buss, tåg, båt eller färdtjänst i Stockholms läns kollektivtrafik. Under en dag har busslinje 4 lika många resenärer som SJ, och Hötorgets station lika många som hela Göteborgs central. Det är vi på Trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ser till att hela det här komplexa systemet fungerar. 
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för framtiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
Sektion Fordon på Teknikavdelningen behöver stöd inom tillgångsförvaltning för att utveckla arbetet med en systematisk bygga upp tillgångsförvaltning av spårfordon samt medverka i att planera och genomföra olika livstidssäkrande- och utvecklingsåtgärder på spårfordon. Behovet av konsultstöd kommer sig bl.a. av att befintlig personal behöver delta i olika projektuppdrag och att det saknas kapacitet att leda allt utvecklingsarbete som en systematisk tillgångsförvaltning behöver.
Beskrivning av uppdraget
Sektion Fordon på Teknikavdelningen har det övergripande ansvaret för att spårfordonen utvecklas och förvaltas i linje med Trafikförvaltningens mål och metodik. För att säkerställa spårfordonens funktion och prestanda, till en känd kostnad och med kontrollerad risk, behöver sektionen förstärkning i form av  projektledning och verksamhetsutveckling för att implementera och utveckla tillgångsförvaltningen inom flera trafikområden.
Beskrivning av huvudområde
Tillgångsförvaltning spårfordon

-        Implementera och driva Trafikförvaltningens metodiska tillgångsförvaltning för olika spårfordonstyper
-        Medverka och driva Trafikförvaltningens verksamhetsutveckling gällande tillgångsförvaltning av spårfordon inom sektionen och med Trafikutövare i olika trafikavtal
-        Planera, utreda, bereda beslutsunderlag gällande spårfordons åtgärdsbehov i samverkan men intressenter
-        Projektleda genomförande av olika åtgärdsbehov på spårfordon i samverkan med sektionens medarbetare och leverantörer
-        Medverka i utvecklingsarbete gällande fordonsunderhåll av spårfordon

Beskrivning av delområde

Sektion Fordon på Trafikförvaltningen leder och deltar även i andra arbeten och uppdrag kring tillgångsförvaltning, avtalsförvaltning och avtalsutveckling där konsulten i gränssnittet till huvudområdet kan komma att agera stöd till sektionen.


Mål
Att implementera och utveckla Sektion Fordons tillgångsförvaltning för sektionens fordonstyper och för olika trafiksystem och avtalsområden. Samt att komplettera ordinarie resurser inom arbetet med tillgångsförvaltning av sektionens spårfordon under den tid det saknas organisatorisk kapacitet för att möta de inom verksamheten ökande krav och behov av en metodisk tillgångsförvaltning där spårfordonen bidrar till värdeskapande och därmed även till att Region Stockholms övergripande strategiska mål för kollektivtrafiken uppnås över tid.
 
Tidplan och omfattning
Start: 2024-02-01 alternativt efter godkänd säkerhetsprövning
Slut: 2025-11-30
Option: 12 mån *3
Omfattning
Omfattningen kan variera över tid och överenskoms löpande med beställaren
Omfattning 1 FTE/heltidstjänst. 40 timmar i veckan.
Ekonomi
·        OB kan tillåtas och ska i förväg godkännes av beställaren
·        Övertid kan tillåtas och ska i förväg godkännes av beställaren
·        Administration i Magnit portal debiteras ej

Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.

Förtydligande av tidsåtgång vid behov av säkerhetsprövning: 
Trafikförvaltningen omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen vilket innebär att detta uppdrag är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning av leverantör/konsult krävs.  

Säkerhetsprövningens omfattning meddelas vid senare steg i urvalet. Processen för upprättande av Säkerhetsskyddsavtal och genomförande av registerkontroll beräknas ta ca tolv (12) till sexton (16) veckor från tilldelning av uppdraget, men kan ta längre tid. Konsultens enskilda arbetsuppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen kan inte påbörjas innan denna process har genomförts och startdatum meddelats av Trafikförvaltningen.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/02/2024 - 30/11/2025