Programledare till Grupp Buss & Pendel

Other
This assignment is no longer available.
Description

 
Uppdragsspecifikation
 
Bakgrund
Varje dag reser närmare en miljon människor med buss, tåg, båt eller färdtjänst i Stockholms läns kollektivtrafik. Under en dag har busslinje 4 lika många resenärer som SJ, och Hötorgets station lika många som hela Göteborgs central. Det är vi på Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting som ser till att hela det här komplexa systemet fungerar.
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
Investeringsprojekt (IP) ansvarar för genomförandet av trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.


1        Beskrivning av Grupp Buss & Pendel
Trafikförvaltningen står inför stora pågående och kommande investeringar inom busstrafikområdet. Grupp Buss & pendel hanterar projekt inom trafikslaget buss och pendel. Gruppen ingår i sektion Buss, Pendeltåg och Bytespunkter (BPB) som i sin tur tillhör avdelning Investeringsprojekt (IP). IP ansvarar för genomförandet av Trafikförvaltningens många projekt och program och i det ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.
 
Inom grupp Buss & Pendel ingår bland annat framtida Enlunda bussdepå på Ekerö, genomförandet av Barkarby Bussterminal och Mötesplats Nacka, ombyggnationen av Älvsjö pendeltågsdepå och flertalet anpassningar inom bussdepåerna för framtida elektrifiering av bussflottan.
 
Beskrivning av uppdraget
Grupp Buss & Pendel behöver nu en programledare för att leda en samling projekt i ett program avseende anpassning av bussdepåer för elektrifiering av bussar. Både bussdepåer och terminalen ingår i projekten.  I dagsläget har vi 4 st bussdepåer som är i produktionsfasen, 4 st bussdepåer i planeringsfasen och 5 st bussdepåer i inriktningsfasen. Alla depåer måste anpassas för kommande elbussfordon så laddning kan ske i dessa anläggningar.
 
 
 I uppdraget som programledare ingår:
 
 • Övergripande ansvar för alla projekt inom elektrifieringen
 • Bygga upp en programstruktur för elektrifieringen av bussanläggningarna
 • att vara delaktig i strategiarbete för kommande investeringar
 • att vara delaktig i uppbyggnaden av kommande investeringar
 • att vara delaktig vid osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen avseende tid och kostnad
 • att delta i avdelnings- och sektionsmöten samt erfarenhetsforum för programledare
 • att vid behov kunna bistå som mentor till program- och projektledare inom sektionen
 • att leda och följa upp programmet i det dagliga arbetet
 • att upprätta planering och strategi för arbetet på programnivå, identifiera behov av beslut och inriktningar
 • att upprätta Programplan samt tillse att den implementeras i programmet och de ingående projekten
 • att skapa en för skedet anpassad organisation samt säkerställa resurssättning av programmet
 • för programmets övergripande tidstyrning, kostnadsstyrning, riskhantering, ändringshantering och statusrapportering
 • att säkerställa programmets strategier avseende kvalitet, miljö och hållbarhet, arbetsmiljö och socialt ansvar
 • att fastställa en upphandlingsstrategi samt genomföra beslutade upphandlingar samt aktivt följa upp avtal med leverantörer
 • att aktivt följa upp de ingående projektens arbete och resultat
 • att säkerställa en god samordning mellan i programmet ingående projekt
 • att förbereda underlag och vara föredragande i programstyrgruppen
 • att bereda fram beslutsunderlag till sponsor, förvaltningschef och trafiknämnd
 • internkommunikation i programmet samt för extern kommunikation med programmets intressenter
 • att leda styrgruppsmöten med de berörda intressenterna
 • att säkerställa erfarenhetsutbyte med angränsande projekt och program
 • att bygga upp en programövergripande plan för överlämning till förvaltarorganisation

 
1.1        Utrustning
 
Följande utrustning krävs för uppdraget: 
 
 • Mobiltelefon

 •  
  Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
   
  1.2        Placering
   
  Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
   
  2        Uppdragsstart och uppdragsavslut
  2.1        Uppdragsstart
   
  Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
   
  Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.


  2.2        Uppdragsavslut
   
  I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.

  Tidplan och omfattning
  Start: 2023-12-05
  Slut: 2025-12-05
  Exakt omfattning: 40 timmar per veckaEv. Optioner på förlängning: 1+1+1 år

  1.1        Konsult kan komma att nyttjas i andra projekt/program. 

  Grupp Buss & Pendel (som har avropat) kan komma att nyttja konsult Programledare till Grupp Buss & Pendel i andra projekt/program inom Sektion Buss Pendeltåg och Bytespunkter, förutsatt att rollen i de andra projekten/programmen är densamma samt att beställare för Grupp Buss & Pendel som äger uppdraget godkänt nyttjandet i de andra projekten/programmen i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom de andra projekten/programmen, kommer inte att vara större än det i huvudprojektet där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
   Stockholm, Stockholms län
  Duration
  05/12/2023 - 05/12/2025