Teknisk support till IT-avdelningen; Biljett och intäkt

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Description

Uppdragsspecifikation
Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
IT-avdelningen (IT) ansvarar för trafikförvaltningens design, utveckling och förvaltning av Trafikförvaltningens digitala tjänster för att bidra till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.
 
1      Trafikförvaltningen och Grupp Biljett och Intäkter
Varje dag reser närmare en miljon människor med buss, tåg, båt eller färdtjänst i Region Stockholms kollektivtrafik. Under en dag har busslinje 4 lika många resenärer som SJ, och Hötorgets station lika många som hela Göteborgs central. Det är vi på Trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ser till att hela det här komplexa systemet fungerar.
Trafikförvaltningens verksamhet kräver mer och fler komplexa IT-lösningar som är en förutsättning för kollektivtrafiken med system och IT-utrustning för exempelvis trafikinformation, försäljning, trygghet, radio och trafikledning.
 
2      Beskrivning av uppdraget
Vi söker en teknisk support till IT-avdelningen; Biljett och intäkt.
Rollen innebär ansvar för felsökning, övervakning och teknisk förvaltning av SL:s biljettvalidatorer och deras integrationer mot det centrala systemet. Rollen innebär att arbeta utifrån ärenden som kommer in via telefon, mail eller ärendehanteringssystem och att tillsammans med andra tekniker i teamet samt tillsammans med externa leverantörer utföra felanalyser. Om det är ett tidigare känt fel med en beprövad lösning ingår det att lösa problemet enligt den dokumenterade processen. Om felet inte kan lösas ska ärendet skickas vidare till rätt team, baserat på typ av fel.
Instruktioner för att hantera kända fel finns att tillgå. Introduktion till relevant domänkunskap fås av Operationsteamet. Operationsteamet utvecklar i samverkan med utvecklingsteamen rutiner för nya problem som uppstår och jobbar på långsiktiga lösningar för dessa.
Rollen ansvarar även för att ta fram scripts och verktyg för att underlätta felsökning och lösa fel.
 
2.1      Utrustning
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
 
2.2      Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
 
3      Uppdragsstart och uppdragsavslut
3.1      Uppdragsstart
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
 
3.2      Uppdragsavslut
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 
4      Tidplan och omfattning
Start: 2023-12-04
Slut: 2024-11-30
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1+1 år
4.1      Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
 
5      Övriga villkor
5.1       Beredskap
Beredskapstjänstgöring ingår i denna tjänst. Ersättning utgår för beredskap enligt nedan:
  •   I de fall konsulten blir utkallad på beredskapen utgår ersättning med inställelseersättning om 2 kval övertidstimmar och därefter löpande kval övertid.

Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
04/12/2023 - 30/11/2024