Projektledare Drift och Underhåll - Nivå 4

Management & Strategy
This assignment is no longer available.
Description

 
Projektledare Drift- och underhållsavtal BEST
 UppdragsspecifikationBakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
Teknikavdelningen (TE) ansvarar för trafikförvaltningens förvaltning av befintliga underhållsavtal och upprätthållande av SL-trafikens infrastruktur
 
 
 
1        Beskrivning av sektion Infra BEST
Sektion Infra-BEST ansvarar för förvaltningen av trafikförvaltningens spårbundna infrastruktur över hela livscykeln. Vi står nu inför en förändringsresa då vi handlar upp nya drifts- och underhållsavtal, där vi stärker vårt förvaltaransvar och förändrar kravställning mot innevarande avtal.
 
 Beskrivning av uppdraget
För att hålla ihop och samordna både upphandling och den verksamhetsutveckling som kommer att krävas för en framgångsrik övergång till ett nytt drift- och underhållsavtal, söker vi nu en Projektledare Drift- och underhåll. 
Du får bland annat jobba med:
•         Driva och leda verksamhetsutvecklingsprojektet för framtagande av arbetssätt och rutiner, implementering och förändringsledning för att kunna förvalta nästa generations drift- och underhållsavtal. Verksamhetsutvecklingen sker i linje med ISO 55000.
•         Ansvara för förberedelseperiod i uppstart av nya leverantörer för att säkerställa att nya arbetssätt implementeras både hos trafikförvaltningen och hos leverantör.
•         Agera i gränslandet mellan linjens dagliga arbete och verksamhetsutveckling för att säkerställa en sömnlös övergång från befintliga arbetssätt till nya.
1.1        Utrustning
 
 
Följande utrustning krävs för uppdraget: 
1.       Mobiltelefon
 
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
 
 
1.2        Placering
 
 
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
 
 
 
2        Uppdragsstart och uppdragsavslut
2.1        Uppdragsstart
 
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
 
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
 
 
2.2        Uppdragsavslut
 
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 
 
 
3        Tidplan och omfattning
 
Start: 2024-02-01 alternativt så snart som möjligt efter godkänd säkerhetsprövning
Slut: 2025-02-01
 
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 mån * 4
 
3.1        Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
 
 
Option om utökning av uppdragets omfattning

Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka. 

Förtydligande av tidsåtgång vid behov av säkerhetsprövning: 
Trafikförvaltningen omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen vilket innebär att detta uppdrag är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning av leverantör/konsult krävs.  

Säkerhetsprövningens omfattning meddelas vid senare steg i urvalet. Processen för upprättande av Säkerhetsskyddsavtal och genomförande av registerkontroll beräknas ta ca tolv (12) till sexton (16) veckor från tilldelning av uppdraget, men kan ta längre tid. Konsultens enskilda arbetsuppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen kan inte påbörjas innan denna process har genomförts och startdatum meddelats av Trafikförvaltningen.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/02/2024 - 01/02/2025