Teknisk projektledare trafiksystem

Building & Construction
This assignment is no longer available.
Description

Teknisk projektledare trafiksystemUppdragsspecifikationBakgrund
Den 21 april 2017 träffades inom ramen för Sverigeförhandlingen en överenskommelse om bl.a. utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Ett av kollektivtrafikobjekten är tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga, kallad Gul linje.
Trafiknämnden inom Region Stockholm tilldelade förvaltning för utbyggd tunnelbana uppdraget att driva projektet. Förvaltningen ansvarade sedan tidigare för tunnelbaneobjekten enligt 2013 års Stockholmsförhandling samt station södra Hagalund. Utöver tunnelbaneprojekten ansvarar förvaltningen för att det finns fordon och depåkapacitet för att kunna trafikera de nya anläggningarna. För blå och grön linje byggs depåkapaciteten ut i Högdalen medan det för tunnelbana till Älvsjö behövs en ny depå.
Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar; ledningsstab, strategi & projektstöd, söder, norr och väst. Avdelningarna söder och norr driver planeringen, projekteringen och genomförandet av utbyggnaderna enligt Stockholmsförhandlingen medan avdelning väst driver planeringen, projekteringen och kommande genomförande av utbyggnad av tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö enligt Sverigeförhandlingen. Ledningsstab och strategi & projektstöd är stabsavdelningar.
Beskrivning av projektet
Det aktuella projektet möjliggör tillkommande bostäder genom förtätning och exploatering. Stockholms stads åtagande enligt Sverigeförhandlingen innebär att man ska tillse att 48 500 bostäder skapas i anslutning till tunnelbanan (”Bostadsåtagandet Älvsjö – Fridhemsplan”).
En lokaliseringsutredning där olika linjesträckningar och stationer studerades har genomförts under åren 2020 och 2021. Samråd har också genomförts med berörda, allmänhet, organisationer och myndigheter. Region Stockholm beslutade 2021-12-14 att lokaliseringsutredningens alternativ Väst ska genomföras med en sträckning via Liljeholmen.
Ansvaret för att planera, projektera och bygga tunnelbanan ligger hos Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den färdiga anläggningen kommer därefter att lämnas över till Trafiknämndens förvaltning, Trafikförvaltningen (TF) i Region Stockholm.
För tillfället pågår flera andra uppdrag inom FUT där samordning kommer att behövas. De uppdrag som pågår parallellt är:
  • FUT har handlat upp nio uppdrag som berör tunnelbanelinjen och stationer på sträckan inklusive arbetstunnlar och etableringsområden. De nio uppdragen omfattar; Utformning, Genomförbarhet, Planprocess, Miljötillstånd, lokalisering av depå samt fördjupad lokalisering av depå och tre systemhandlingsuppdrag, varav två för stationer samt en för tunnlar och BEST-projektering.
  • Inom FUT finns också ett separat uppdrag som ska ta fram upphandlingsstrategi för upphandling av trafiksystem samt ett uppdrag för att definiera ”concept of operations” för Gul linje.
  • Stationsutformning för de sex stationerna som planeras för Gul linje; Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Det har också beslutats att de nya stationerna ska utföras med endast en stationsentré och plattformar för tåglängder upp till 70 meter.

Planerad sträcka blir cirka 8 km och bedömningen är att upp till 10 tunnelbanetåg behövs för att trafikera den nya tunnelbanelinjen.
Beskrivning av uppdraget
Rollen ska agera som teknisk projektledare i arbetet för framtagande av kravställning för trafiksystem till Gul linje. Kravställningen ska vara på en hög nivå i form av funktionskrav med detaljerade krav där så anses nödvändigt. Eftersom uppdraget gäller green field byggande av tunnelbanan och möjlig turn-key-upphandling är dessa erfarenheter viktiga på samma sätt som att tidigare ha arbetat med internationella aktörer viktigt.
Rollen är mångfacetterad och förändras över tid allt medan projektet utvecklas. Inledningsvis kommer rollen främst att stödja delprojektet i arbetet med en framtagande av krav för trafiksystemet. Specialister på respektive delsystem kommer att upphandlas separat.
Arbetet med att ta fram en kravställning kommer att ske i nära samarbete med övriga delprojekt inom avdelning väst. Arbetet kan också i vissa lägen planeras och handledas av andra delprojekt inom avdelning väst. Uppdraget kan dessutom utökas till att omfatta andra delar av upphandlingsarbete inom projektet.
Rollen som teknisk projektledare innebär att du kommer att få arbeta med många olika frågeställningar och vi söker en person som har erfarenhet från att ha jobbat med kravställningar i stora projekt inom spårbunden trafikanläggning/trafiksystem. Du är van att analysera, dokumentera och kommunicera olika frågor. Givetvis behärskar du både engelska och svenska i tal och skrift då båda språken används inom projektet.
För att lyckas med uppdraget behöver du ha ett driv, kunna förstå komplexiteten i uppdraget, gilla att lösa komplexa frågor, dokumentera komplexa frågeställningar på ett tydligt sätt, utmana arbetssätt och tidiga lösningar för att hitta rätt väg framåt för projektet samt gilla att leda och delta i olika samverkansform.
Övrigt
Uppdraget påbörjas så fort som möjligt men kan i ett inledande skede ha viss flexibilitet för starttid. Uppdraget beräknas pågå till 2024-12-31, med möjlighet till förlängning därefter.
Arbetsplatsen är normalt på Solnavägen 1E, Stockholm.
Beställaren tillhandahåller kontorsplats (flexibel plats i kontorslandskap) och dator.
Utvärdering
Som anbud krävs att konsulten sänder in CV och en redogörelse för hur kraven och önskemålen på erfarenhet och kompetens uppfylls genom en ifylld kravtabell.
Kompetens och erfarenhet enligt insänd CV samt redogörelse för uppfyllelse av krav och önskemål på erfarenhet och kompetens kommer att utvärderas.
En eventuell intervju med den/de konsulter som bedöms ha bäst erfarenhet och kompetens kan komma att ske. Vid intervjun kommer de personliga egenskaperna ha betydelse. Personliga egenskaper som värdesätts är exempelvis kvalitetsmedveten, kommunikativ, stor samarbetsförmåga, lyhördhet, ”ordning och reda”, effektiv, målinriktad, kan arbeta självständigt och kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.
Särskilda villkor
Den leverantör som anlitas som teknisk projektledare trafiksystem för tunnelbana till Älvsjö, delprojekt BEST, depå och fordon bedöms inte kunna vara delaktig i att anlita egna utförandeorganisationer från eget konsultföretag om så behövs i framtiden. Anledningen är att ansvar för uppföljning och kontroll av leverantörerna inte ska riskera att vara partisk.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
11/12/2023 - 31/12/2024