Verksamhetsspecialist - Nivå 3

Other
This assignment is no longer available.
Description


Konsultanskaffning via Magnit
Vikarierande verksamhetsspecialist och VPB-ansvarig, sektion Buss & Sjö

Uppdragsspecifikation Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar. 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.


Teknikavdelningen (TE) ansvarar för trafikförvaltningens förvaltning av
 
1        Beskrivning av sektion
Rollen som objektsledare och VBP-ansvarig finns på Trafikavdelningen, sektion Buss & Sjö.
 
2        Beskrivning av uppdraget
Nuvarande objektsledare och VBP-ansvarig går på föräldraledighet från med 1/7 2023 t o m 1/2 2025


-          Befattningen ansvarar för bilaga 4B för alla avtal inom sektionen
-          Följande huvudfrågor i bilagan (som är IT-relaterade) ska befattningen hantera:
o   Integrationer
o   VBP
o   Valideringsutrustning (både mjuk- och hårdvara)
-          Samla verksamhetens krav (tillsammans med sektionens kravanalytiker/data-kvalité-ansvarig) och hantera dem tillsammans med IT och de verksamhetssektioner som berörs
-          Life-cycle hantera de produkter som påverkar sektionen med tillhörande budget, prognos och uppföljning
-          I rollen ingår att tillsammans med övriga intressenter hantera perioder och sprintar i det som finns under Trafik
-          Följa upp att förändringar prioriteras, testas och produktionssätts
-          Ansvarar för att verksamhetskomponenterna (dokumentation/beskrivningar samt utbildningsmaterial) är uppdaterade och användbara
-          Representerar sektionen i de utvecklingsprojekt som berör verksamheten (t ex nya trafikavtal) och kravställer på IT för de nya lösningar som behövs
-          Sammankallar och driver gemensamma IT-relaterade möten med trafikutövarna (ca 8 möten/år, varannan månad)
-          Sammankallar och driver IT-möten med respektive trafikutövare tillsammans med representanter från IT (aktuella incidenter och problem samt change request som påverkar trafikutövaren)
-          Sammankallar och driver interna IT-relaterade möten med sektionens affärsförvaltare
-          Koordinera de förändringar som görs på andra områden (t ex skyltar, trygghetskameror, informationsflöden samt biljett & betal) som påverkar trafikutövarna i det dagliga arbetet och som också påverkar deras fordon IT-lösning
-          Tillsammans med IT prioritera och koordinera incidenter och informera om driftstörningar som påverkar verksamheterna både internt och externt
-          Koordinering med affärsförvaltare om pågående förvaltningsuppdrag i de fall de påverkar IT-flödena
-          Driva och verka för enklare, förbättrade och digitaliserade rutiner inom sektionen
-          Utifrån de värdeströmmar, förmågor och fokusområden som IT arbetar med ska befattningen verka för att det är sektionens krav (utifrån vad TU behöver eller ska ha) som ska styra IT-utvecklingen
-          Befattningen ska arbeta tätt med de produktägare som äger produkter som är viktiga för sektionen
 
2.1        Utrustning
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
 
2.2        Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
 
3        Uppdragsstart och uppdragsavslut
3.1        Uppdragsstart
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
 
3.2        Uppdragsavslut
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 
4        Tidplan och omfattning
Start: 2023-12-04
Eller så snart som möjligt.
Slut: 2024-06-30
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare Nej
4.1        Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
 
5        Övriga villkor
 
5.1        Övertid
Övertidsarbete (enkel övertid och kvalificerad övertid) kan tillkomma under uppdragets gång.
Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
5.2        Obekväm arbetstid
I de fall där konsult har förlagd arbetstid utanför ordinarie arbetstid (08:00-17:00) kan Obekväm arbetstidstillägg utgå. Endast efter skriftligt godkännande av behörig beställare kan kompensation utges för obekväm arbetstid (OB1, OB2, OB3 & OB4). 
Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
04/12/2023 - 30/06/2024