Byggprojektledare Smarta Lås

Building & Construction
This assignment is no longer available.
Description

 
Uppdragsspecifikation
 
Bakgrund
Varje dag reser närmare en miljon människor med buss, tåg, båt eller färdtjänst i Stockholms läns kollektivtrafik. Under en dag har busslinje 4 lika många resenärer som SJ, och Hötorgets station lika många som hela Göteborgs central. Det är vi på Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting som ser till att hela det här komplexa systemet fungerar.Beskrivning av projekt Smarta lås
Inom Trafikförvaltningens teknikavdelning pågår en mängd stora projekt som arbetar med utbyggnad och upprustning av vår infrastruktur för trafik och system.
Teknikavdelningen står inför ett arbete med att säkerställa att lås- och passersystem med tillträdeshantering fortsatt bibehålls med mål att ha en säker anläggning. Projekt Smarta lås bidrar till teknisk utveckling för lås- och passersystemen samt ansvarar för upprustning av systemen i delar av SL:s anläggningar.
 Uppdraget finns inom sektion Infrastruktur BEST (Bana, El, Signal, Tele) som primärt ansvarar för Region Stockholms kollektivtrafiksinfrastruktur av spårsystem, stationer, broar, tunnlar m.m.
 
Beskrivning av uppdraget
För att klara utmaningen med upprustning av lås- och passersystem behöver trafikförvaltningen en erfaren byggprojektledare till projekt Smarta lås som ska vara med och påverka framtidens teknik i en verksamhet som rör sig framåt.
 
I din roll som byggprojektledare kommer du leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom projektet. Säkerställa att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kostnad och kvalitet. Som projektledare på TF ska man agera utifrån utvecklingsmålen; kompetent projektgenomförare, affärsmässig beställare, effektiv styrning med resenären i fokus.
 
Exempel på uppdrag och ansvar:
 • Leda och genomföra projekt mot mål i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet.
 • Upprätta projektspecifikation utifrån projektbeställning.
 • Ansvara för att projekt drivs i enlighet med PPH (eller Studiehandboken avseende förstudier) samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.
 • Säkerställa att projektet efterföljer TF:s säkerhetsstyrningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö. Motta och delegera vidare arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och säkerhet inom projektet.
 • Kontroll, uppföljning och godkännande av anlitade entreprenörers arbete och egenkontroll, samt ansvar för att arbetet bedrivs enligt gällande lagar och krav samt för ändamålet framtagna handlingar.
 • Framtagandet av handlingar, så som AF-delar, och sammanställa dokument inför utskick av förfrågningsunderlag (FFU) enligt LUF. Vara behjälplig vid platsbesök och under fråga/svar-period.
 • Företräda TF i ekonomiska ärenden och ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete.
 • Statusrapportera månadsvis till sponsor och styrgrupp.
 • Samverka med upphandlingsledare i avtals- och upphandlingsfrågor.
 • Ansvara för resursplanering och -hantering såsom avrop av konsulter, projektanpassning av uppdragsspecifikationer och kravprofiler, genomföra projektspecifik introduktion till projektmedlemmarna etc.
 • Ansvara för att projekt överlämnas till mottagare och att leverenser är genomförd enligt projektbeställningen.
 • Stänga projektet, sammanställa erfarenheter och leverera slutrapport.
 • Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter.
 • Utföra dokumenthantering enligt TF:s rutiner och riktlinjer.
 • Diarieföra handlingar samt hantera begäran om offentliga handlingar från extern part.

 
 
Tidplan och omfattning
Start:2024-02-01
Slut:2025-01-31
Exakt omfattning:100%

Förtydligande av tidsåtgång vid behov av säkerhetsprövning: 
Trafikförvaltningen omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen vilket innebär att detta uppdrag är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning av leverantör/konsult krävs.  

Säkerhetsprövningens omfattning meddelas vid senare steg i urvalet. Processen för upprättande av Säkerhetsskyddsavtal och genomförande av registerkontroll beräknas ta ca tolv (12) till sexton (16) veckor från tilldelning av uppdraget, men kan ta längre tid. Konsultens enskilda arbetsuppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen kan inte påbörjas innan denna process har genomförts och startdatum meddelats av Trafikförvaltningen.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/02/2024 - 31/12/2024