Avtalsförvaltare kundservice och trafikinformation spårtrafikavtal

Other
This assignment is no longer available.
Description


Affärsförvaltare Trafikinformation/Kundservice för spårtrafik
  Uppdragsspecifikation Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
Trafikavdelningen (TA) ansvarar för trafikförvaltningens trafikförsörjningsprocess vilket innebär förvaltning av befintliga affärer och upprätthållande av SL-trafikens infrastruktur.
 
1        Beskrivning av sektion spårtrafik
Sektion spårtrafik ansvarar för att förvalta och vidareutveckla de avtal som trafikförvaltningen har avseende drift, underhåll, bemanning, planering och skötsel med trafikutövare. Ansvaret omfattar deltagande i förstudier inför trafikupphandlingar, förvaltning av befintliga avtal samt avslut av befintliga avtal.
 
2        Beskrivning av uppdraget
Under 2023 och 2024 har sektion spårtrafik omfattande och komplexa arbeten som behöver genomföras kopplat till förstudier inför trafikupphandlingar, förvaltning av befintliga avtal samt avslut av befintliga avtal. Dessa sammanfallande aktiviteter påverkar området kundservice och trafikinformation då sektionen levererar med hjälp av flera, både externa och interna aktörer (Trafikverket, IT avdelningen, kommunikationsavdelningen) för att resenärerna ska kunna få ta del av korrekt information och kundservice.
 
Specifika arbetsuppgifter som konsulten kommer göra är bl.a. följande;
 
•         Följa upp trafikentreprenörernas leverans enligt E20, E21 spårvägsavtal med avseende på trafikinformation och lokal marknadskommunikation
•         Följa upp månadsleveransen via rapporter från entreprenörerna samt leda månatliga möten kopplat till trafikinformationsområdet
•         Godkänna kommunikationsplaner och anslag inför planerade avstängningar samt lokal marknadskommunikation
•         Bevaka dagrapporter samt följa upp kundsynpunkter
•         Diarieföra i diarieföringssystemet förvaltning av entreprenörer
•         Säkerställa interna leveranser till trafikentreprenörer från trafikförvaltningens olika delar (IT, Kommunikation) för att säkerställa att TF uppfyller sin del i leveransen/avtalet enligt E20, E21
•         Samverka med Resenärsserviceavseende leverans av systemstöd
•         Samverka med Kommunikation avseende leverans av grafiska manualer och dekaler
•         Samverka med samtliga projekt-/programkommunikatörer på Kommunikation för att säkerställa en god kommunikation till resenärerna
•         Vara remiss och kravställare av skyltar på samtliga spårvägar och lokalbanor, fast skyltning samt dynamisk skyltning.
 
2.1        Utrustning
 
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
 
2.2        Placering
 
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
 
3        Uppdragsstart och uppdragsavslut
3.1        Uppdragsstart
 
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
 
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
 
3.2        Uppdragsavslut
 
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 
4        Tidplan och omfattning
Start: 2023-12-01
 
Slut: 2025-06-30
 
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 mån
 
4.1        Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/12/2023 - 30/06/2024