Integrationsarkitekt Landbaserad IT, Fordon Tunnelbanan

Other
This assignment is no longer available.
Description

 
Uppdragsspecifikation
 
Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:

Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.

Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.

Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.

Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
Beskrivning av projekt LIFT
Projektet LIFT, Landbaserad IT, Fordon Tunnelbana, har bland annat till uppgift att integrera IT lösningar som levereras av fordonsleverantören in i Trafikförvaltningens befintliga systemflora.  IT lösningen stödjer två olika fordonstyper i tunnelbanan. Projektet arbetar på grund av detta mycket nära fordonsprojekten, C20 samt C30. LIFT projektet är ansvariga för att säkra att fordonen skall få ett flertal integrationer som är direkt uppkopplade med Trafikförvaltningens befintliga system.
IT-avdelningen (IT) ansvarar för trafikförvaltningens design, utveckling och förvaltning av Trafikförvaltningens digitala tjänster för att bidra till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.
Beskrivning av uppdraget
Integrationsarkitekten ansvarar för projektets samtliga integrationer med lösningsansvar. Integrationsarkitekten rapporterar till projektets huvudarkitekt. Konsulten skall även arbeta tillsammans med IT-avdelningens arkitekter och löpande informera dem angående sina pågående arbeten och kommande leveranser.
Viktigt är att arbeta nära mottagarsidan för att säkra en god produktionssättning, effektiv förvaltning av flertalet olika typer av integrationer som kommer behöva förändras och förfinas då redan befintliga system kan behövas bytas ut över tid.

Personliga egenskaper är bland annat god kommunikation och samarbetsförmåga. Arkitekten kommer att i enlighet med trafikförvaltningens arkitekturprinciper och förvaltningsmodell samt arbeta i fler modelleringsspråk än UML.
I huvudsak skall integrationsarkitekten leverera:

• Dokumentera projektet och programmets IT-leveranser både textuellt och i det modelleringsspråk trafikförvaltningen önskar.
• Ansvara för definition av integrationslösningar mellan befintliga IT-system och projektets övriga lösningar.
 • Arkitekten behöver aktivt vara delaktig i projektets pågående drift av ej överlämnade lösningar.

• Arbete med IT i kombination med spårfordon och andra relaterade hårdvaruplattformar.
• Medverka vid system och kravdefinition i syfte att stödja offentlig upphandling vid behov från mottagarsystem.
• Medverka vid teknisk granskning samt utredningar för projektet och mottagarsidan.
• Identifiera behov av nya eller förändrade verksamhetsprocesser.

• Säkerställa att projektets IT-leveranser följer definierad arkitektur.

1.1        Utrustning

Följande utrustning krävs för uppdraget: 
 • Mobiltelefon (exempel)

 •  
  Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.

  1.2        Placering

  Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
  Konsulten kan även förväntas åka till leverantörer.

  2        Uppdragsstart och uppdragsavslut
  2.1        Uppdragsstart

  Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.

  Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
    
  2.2        Uppdragsavslut

  I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.

  Tidplan och omfattning
  Start: 2023-12-01
  Slut: 2025-12-31
  Exakt omfattning: 40 timmar per vecka

  Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år

  1.1        Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka

  Option om utökning av uppdragets omfattning
  Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka.
   Stockholm, Stockholms län
  Duration
  01/12/2023 - 31/12/2025