(SÄK) Signalsamordnare åt projekt Manöversystem röd och blå

Other
This assignment is no longer available.
Description

 
UppdragsspecifikationUppdrag med säkerhetsskyddsavtal
Inom trafikförvaltningen finns verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet och hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (”hemlig information”). För att få arbeta i dessa uppdrag krävs att konsulten och konsultens företag genomgår en så kallad säkerhetsskyddad avrop med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Syftet med SUA är att säkerställa att den konsult som deltar i trafikförvaltningens verksamhet är pålitlig utifrån säkerhetssynpunkt samt att konsultens företag vidtar erforderliga säkerhetsskyddsåtgärder.
 Nivåer på säkerhetsskysavtal
Det finns tre nivåer på säkerhetsskyddsavtal. Beställaren har tidigare genomfört en riskanalys (s.k. särskild säkerhetsskyddsbedömning) och fastställt vilken nivå som gäller. Nivån går att utläsa på sidan 1 i detta dokument.
 
Nivåerna styr vem som bär ansvaret för vilka typer av säkerhetsskyddsåtgärder baserat på trafikförvaltningens eller konsultens egna lokaler:
 
 • Nivå 1 – konsulten kommer att i egna lokaler få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/ eller säkerhetskänslig verksamhet.
 • Nivå 2 – konsulten kommer att i trafikförvaltningens lokaler få möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/ eller säkerhetskänslig verksamhet.
 • Nivå 3 – konsulten kan komma att i trafikförvaltningens egna lokaler få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/ eller säkerhetskänslig verksamhet.

 
 
Så blir du SUA-godkänd
Processen för att bli SUA-godkänd skiljer sig vanligtvis inte från nivå till nivå. Den enda skillnaden är att SUA 1 kräver att verksamheten vidtar åtgärder i sina egna lokaler för att lagra och skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller säkerhetskänslig verksamhet. SUA 3 kräver att trafikförvaltningen själva har vidtagit åtgärder. Åtgärder ska vidtas inom området för informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Trafikförvaltningen hjälper dig att genomföra kraven inom dessa områden. Kostnaden för åtgärder står konsultbolaget för själv. Det kan exempelvis handla om att konsultbolaget behöver ha ett säkerhetsskåp för förvaring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
 
Steg för steg
 • Magnit har meddelat att du tilldelats ett avropsavtal. Avropsavtal kan dock inte tecknas innan godkänd SUA-process.
   
 • Magnit kommer kontakta er för att samla in uppgifter inför SUA signering och prövning. Uppgifterna som krävs är bl a: namn, personnummer och kontaktuppgifter för:
  -        Företagets verkställande ledning
  -        Företagets säkerhetsskyddschef.
  -        Konsulten/erna som ska genomföra uppdraget.
   
   
 • Företagets verkställande ledning och säkerhetsskyddschef genomgår säkerhetsprövning genom Magnit som bjuder in personerna till säkerhetsprövningsintervju. Säkerställ att ni kan legitimera er.
   
 • Under intervjun ska firmatecknare eller annan med fullmakt (om fullmakt används skall bevis om fullmakt bifogas) skriva på båda exemplaren av säkerhetsskyddsavtalen.
   
 • Registreringsbevis från Bolagsverket, som ej är äldre än 3 månader, ska mejlas till konsult.sakerhetsskydd@sl.se av företaget.
   
 • Företagets verkställande ledning och säkerhetsskyddschef genomgår webbaserad säkerhetsskyddsutbildning steg 1 som Magnit skickar ut med länk.
   
 • Därefter genomgår uppdragskonsulten säkerhetsprövning genom Magnit.
   
 • Magnit kallar uppdragskonsulten till säkerhetsprövningsintervju. Uppdragskonsulten genomgår webbaserad säkerhetsskyddsutbildning steg 1 som Magnit skickar ut med länk i kallelsen till intervjun.
   
 • Magnit genomför grundutredning av ledningen och konsult samt skickar in registerkontroller.
   
 • Efter tecknat säkerhetsskyddsavtal, godkända säkerhetsprövningar av ledningen och konsult samt genomförda utbildningar kan företaget ingå uppdragsavtal med Magnit.

 •  
  Hur lång tid tar en godkänd SUA-process?
  Om företaget sedan tidigare har ett godkänt SUA med Trafikförvaltningen behöver inget nytt avtal tecknas om syftet och innehållet i uppdraget är likvärdigt. Magnit kommer informera leverantör om nytt SUA krävs.
   
  Om konsulten har en godkänd säkerhetsprövning med liknande uppdrag och syfte behöver ingen ny säkerhetsprövning genomföras.
   
  Snittiden för en SUA-process med undertecknat avtal och godkända säkerhetsprövningar kan ta cirka 10-16 veckor.
   Bakgrund
  Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
   
  Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
   
  Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
   
  Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
   
  Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
   
  Investeringsprojekt (IP) ansvarar för genomförandet av trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.
   
  1       Beskrivning av projektet Nytt Manöversystem röd och blå linje
  Manöversystemet är en central del av ett trafikstyrningssystem, som är tunnelbanans säkerhetssystem som styr trafiken och ser till att tåg exempelvis inte krockar. Manöversystemet begär väg för tågen medan andra delar av trafikstyrningssystemet har till uppgift att garantera säker väg för tåget.
   Röda och Blåa linjens manöversystem är från den tid när respektive linje byggdes, 60- och 70-talet, och behöver digitaliseras för att öka flexibiliteten, livstidsförlängas och anpassas till de nya utbyggnadssträckorna för att dessa ska kunna ansluta till det befintliga tunnelbanesystemet.
   
  2       Beskrivning av uppdraget
  Manöversystemen för röd och blå linje behöver bytas ut genom digitalisering.
  I uppdraget ligger projektering av förberedande signalarbeten. En grundläggande förståelse för signalsystemsuppbyggnad i allmänhet är nödvändig. Uppdraget innefattar också koordinering av leverantörer. Uppdraget kommer dessutom innebära samordning och koordinering av både ritningar och installationer i relärum. Beroende på hur uppdraget utvecklar sig kan andra uppdrag inom projektet komma i fråga.
  I uppdraget läggs stor vikt på personliga egenskaper, nyckelord är:
  Engagemang, bred teknisk förståelse, prestigelös och strukturerad.
   
  2.1      Utrustning
   
  Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
   
  2.2       Placering
   
  Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
   
  3      Uppdragsstart och uppdragsavslut
  3.1       Uppdragsstart
   
  Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
   
  Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
   
  3.2       Uppdragsavslut
   
  I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
   
  4       Tidplan och omfattning
   
  Start: 2024-03-04
  Slut: 2024-12-31
   Omfattning timmar per vecka: 40
  Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år
   Stockholm, Stockholms län
  Duration
  04/03/2024 - 31/12/2024