Testautomatiserare till projekt för att införa nya trafikavtal för buss

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Description
UppdragsspecifikationBakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
IT-avdelningen (IT) ansvarar för trafikförvaltningens design, utveckling och förvaltning av Trafikförvaltningens digitala tjänster för att bidra till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik.
 
 
1      Beskrivning av projekt
För att hantera information till resenärer finns uppsatta regelverk för leverans av information i realtid från trafikutövaren och dess bussar till Trafikförvaltningen. Informationen är främst trafikinformation från fordon och trafikledningen som ska överföras i realtid för t.ex. uppföljning av utförd trafik, styrning av skyltar samt beräkning av prognoser.
Vid avtalsstart av nya trafikavtal behöver implementation ske av sedan tidigare definierade integrationer och informationsflöden, samt säkerställa att analysverktyg finns tillgängliga för de nya trafikavtalen. Projektet ska införa informationsflöden, testa och validera funktionalitet från buss till analysverktyg samt införa de samarbetsformer som ska definieras i avtalet.
 
 
2      Beskrivning av uppdraget
Projektet behöver nu en testautomatiserare som hjälper till med att skapa testfall, utvecklar tester samt genomför tester.
 
Uppdrag och ansvar:
  • Utveckla automatiserade end-to-end-tester.
  • Delta i testplanering genom att ta fram och återanvända test case/ testfall utifrån kraven/avtalen och utifrån de möjligheter som finns vad gäller tillgång till testdata.
  • Under testarbetet analysera eventuella felaktigheter i dataflödet eller användandet av dataflödet.

 
Uppdraget kräver en nyfiken och analytiskt lagd person med kunskap om test och kvalitet. Kandidaten behöver ha starkt eget driv, kunna arbeta självständigt och ha en kommunikativ förmåga, för att kunna beskriva resultaten av analyserna. Det är välkommet om kandidaten har erfarenhet från Trafikinformationsområdet, med inriktning kollektivtrafik, gärna hos Trafikförvaltningen.
 
Uppdraget möjliggör både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov av i organisationen och i de agila team man arbetar.
 
2.1      Utrustning
 
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
 
2.2      Placering
 
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
 
3      Uppdragsstart och uppdragsavslut
3.1      Uppdragsstart
 
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
 
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.
 
3.2      Uppdragsavslut
 
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 
 
 
 
4      Tidplan och omfattning
Start: 2023-12-01
 
Slut: 2024-09-01
 
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 mån * 2
 
4.1      Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/12/2023 - 01/09/2024