Byggledare BEST-k

Building & Construction
This assignment is no longer available.
Description
UppdragsspecifikationBakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
Investeringsprojekt (IP) ansvarar för genomförandet av trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.
 1        Beskrivning av projektet
Tunnelbanans bro mellan Slussen och Gamla Stan öppnades 1957 och består av en betongdel och en ståldel. Brons ståldel är ca 180 meter lång. Mellan 2017-2019 har brons överbyggnad i stål bytts ut till nya delar i rostfritt stål. Utbytet har skett i omgångar.
 
I projektet återstår nu att återbygga BEST-anläggningen till ursprungligt läge som innan brobytet. Dessa åtgärder omfattar bland annat installation av växelförbindelser, byte av slipers till nya kompositslipers, återbyggnad spår, återbyggnad/flytt av signalanläggning, återbyggnad av strömskena och kanalisation.
 
De huvudaktiviteter som återstår är indelade i dessa paket:
-          Återbyggnad av spår C till sitt ursprungliga läge samt växelförbindelser mellan spår B, spår C och spår D.
-          Rivning av konstruktioner i form av gamla påkörningsskydd vid Slussen.
 
2        Beskrivning av uppdraget
Övergripande innebär rollen som byggledare BEST-k att:
Bistå projektörer med byggtekniska råd under projektering.
Bistå projektet med byggtekniska och produktionsmässiga råd under upphandlingstiden.
Granska dokumentationsleveranser från leverantörer.
Följa upp installationer som utförs av leverantörer.
Rapportera produktionsläget inom aktuellt entreprenadkontrakt avseende tid och kostnad till projektledare.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Övervaka och följa upp att kvalitets-, miljö-, och utförandekrav ställda i entreprenadkontrakt utförs.
Hålla i byggmöten samt föra protokoll.
Delta i planeringsmöten, uppföljningsmöten och övriga interna möten (ex. med projektgrupp eller med projektets beställargrupp) samt föra protokoll.
Kontrollera att entreprenören följer gällande lagar och föreskrifterna samt trafikförvaltningens föreskrifter gällande arbeten i anläggningar.
Vara delaktig i samordningen med övriga sidoentreprenörer och delprojekt som arbetar i områdets/ teknikslagets närhet.
Delta i besiktningar och spårsyner.
Bistå projektets BAS-U.
Omedelbart informera projektledare om problem, förseningar, fördyringar eller annat som bedöms påverka deltider, sluttider, sidoentreprenör eller omvärld.
Bevaka att entreprenören upprättar underlag för relationshandling enligt kontraktet.
Följa upp att ändrat utförande dokumenteras och införs i underlag för relationshandling.
Bistå övriga medlemmar i projektgruppen med erforderligt stöd.
I slutet av varje månad tillsammans med projektledare stämma av hur mycket av de planerade arbetena som blivit utfört och därmed får faktureras.
Delta aktivt vid uppmätning av reglerbara kontraktsarbeten.
Hantera och granska ÄTA-arbeten.
Kontrollera entreprenörens dagboksanteckningar.
Kontrollera entreprenörens arbetsberedningar.
Följa upp entreprenörens egenkontroller enligt handlingar.
Se till att korrekt dokumentation av utfört arbete finns för överlämning till trafikförvaltningen vid projektets avslut.
Deltaga vid nattarbete och inkopplingsperioder.
Byggplatsuppföljning.
 2.1        Utrustning
Följande utrustning krävs för uppdraget:
Mobiltelefon
 
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.
 2.2        Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på beställarens kontor, samt arbetsplatsen i Gamla Stan. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande
 3   Uppdragsstart och uppdragsavslut3.1        Uppdragsstart
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
 
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboardingsyfte.
 3.2        Uppdragsavslut
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 4  Tidplan och omfattning
Start: 2023-12-01
Slut: 2025-05-30
 
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år
 4.1        Uppdragets omfattning: 20 timmar per vecka
 
Option om utökning av uppdragets omfattning
Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka.
 4.2        Konsult kan komma att nyttjas i andra uppdrag 
Sektion Tunnelbana kan komma att nyttja konsult (Byggledare BEST-k) i andra projekt/program inom avdelning Investeringsprojekt, förutsatt att rollen i de andra projekten/programmen är densamma samt att beställare för Sektion Tunnelbana som äger uppdraget godkänt nyttjandet i de andra projekten/programmen i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom de andra nämnda projekten/programmen kommer inte att vara större än det i huvudprojektet Upprustning Söderströmsbron, där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
 5  Övriga villkor5.1        Övertid
Övertidsarbete (enkel övertid och kvalificerad övertid) kan tillkomma under uppdragets gång.
 
Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
 5.2        Obekväm arbetstid
I de fall där konsult har förlagd arbetstid utanför ordinarie arbetstid (08:00-17:00) kan Obekväm arbetstidstillägg utgå. Endast efter skriftligt godkännande av behörig beställare kan kompensation utges för obekväm arbetstid (OB1, OB2, OB3 & OB4).
 
Konsultbolag hittar utförlig beskrivning om samtliga tidarter under referensbiblioteket i portalen. Se dokument ”Trafiknämnden_riktlinjertidarterförutomordinarietidver1.2”.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/12/2023 - 30/05/2025