Projektledare för Stridbecksvalv Fridhemsplan på Grön Linje, inriktningsfasen

Other
This assignment is no longer available.
Description

 UppdragsspecifikationBakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk­ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv­trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 
Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 
Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 
Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram­tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 
Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.
 
Investeringsprojekt (IP) ansvarar för genomförandet av trafikförvaltningens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning.
 
1        Beskrivning av projekt
Beslut har fattats att inleda inriktningsfas för projekt Stridbecksvalv Fridhemsplan på Grön Linje.  
Projektet innebär rivning av befintlig betongkonstruktion i form av valv längs perrong och spår i tunneltak vid station Fridhemsplan. Berget ovanför ska säkras, nytt innertak över perrong ska installeras och ytskikt och möblering i resenärsmiljön ska rustas upp. Avdelningen för strategisk utveckling (SU) har genomfört ett åtgärdsval utifrån de erfarenheter som gjorts i genomförandet av motsvarande projekt 2019 för norrgående spår. Nu ska inriktningsfas inledas för att omhänderta södergående riktning. I inriktningsfasen ska projektet bl a ta fram mer detaljerat underlag till koncept, omfattning och avgränsningar, tidplaner, risk – och hållbarhetsanalyser, successiva kalkyler samt tydliggörande av systemkrav.
 
Inriktningsfasen bedöms pågå fram till q1 2025. Utgifterna för inriktningsfasen bedöms till ca 9 mnkr och den totala utgiften för projektets alla faser uppskattat till ca 400 mnkr.
 
2        Beskrivning av uppdraget
Som projektledande konsult hos oss ansvarar du för att driva projektet inom dess ekonomiska ramar och tillse att leverans sker i rätt tid och med rätt innehåll och kvalitet, i enlighet med Trafikförvaltningens projekthandbok och övriga styrande dokument. Du tillser att projektarbetets struktur, arbetssätt och verktyg stödjer kravet på kvalitativ dokumentation och spårbarhet. Du rapporterar projektets framdrift till projektchef, sponsor och styrgrupp. 
Konsulten kommer i uppdraget ha ett nära samarbete med interna och externa intressenter Initialt behöver du definiera vilka resurser du behöver för att lyckas med ditt uppdrag och därefter bygga din projektorganisation. Denna kommer du att kunna bemanna genom avrop via vår konsultförmedlare. Du kan också bli tilldelad interna resurser.
 
2.1        Utrustning
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor på Ulriksborgsgatan 5, Stockholm
 
2.2        Placering
Uppdraget möjliggör förnärvarande både arbete på distans efter överenskommelse med projektchef, samt på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
 
3        Uppdragsstart och uppdragsavslut
3.1        Uppdragsstart
 
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
 
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i on-boarding syfte.
 
3.2        Uppdragsavslut
 
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren­heter av genomfört uppdrag.
 
 
4        Tidplan och omfattning
Start: 2023-12-01
 
Slut: 2024-12-20
 
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år
 
4.1        Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
 
Option om utökning av uppdragets omfattning
Beställaren har rätt att utöka upp till 100 % av uppdragets omfattning i timmar per vecka. Uppdragets omfattning får dock aldrig överstiga 40 timmar per vecka.


4.2        Konsult kan komma att nyttjas i andra uppdrag
Program/sektion/avdelning (som har avropat) kan komma att nyttja konsult i andra projekt/program på sektionen, förutsatt att rollen i de andra projekten/programmen är densamma samt att beställare för program/sektion/avdelning som äger uppdraget godkänt nyttjandet i de andra projekten/programmen i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom de andra nämnda projekten/programmen kommer inte att vara större än det i huvudprojektet (beskriv vilket program/sektion/avdelning som har avropat) där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/12/2023 - 20/12/2024