Projektledare

Building & Construction
This assignment is no longer available.
Description
Uppdragsspecifikation Bakgrund
Region Stockholm har tillsammans med fyra kommuner och staten avtalat om utbyggnad av Tunnelbanan och nya bostäder i 2013 års Stockholmsförhandling. Inom regionen ansvarar Förvaltning för utbyggd tunnelbana för utbyggnaden av:
 • Tunnelbana till Nacka och söderort
 • Tunnelbana till Barkarby
 • Tunnelbana till Arenastaden
 • Depå i Högdalen

 
I den efterföljande Sverigeförhandlingen avtalades om utbyggnad av ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
 
Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar:
strategi och projektstöd, ledningsstab, söder, norr och väst.
 
Avdelningarna söder och norr är projektavdelningar som driver planeringen, projekteringen och genomförandet av utbyggnaderna enligt Stockholmsförhandlingen. Avdelning väst driver planering, projektering och genomförandet av utbyggnad enligt Sverigeförhandlingen. Strategi och projektstöd samt ledningsstab är två stabsavdelningar.
  Beskrivning av uppdraget
 
För tunnelbanan till Älvsjö som genomförs i avd Väst har beslut fattats om att genomföra tunneldrivningen med TBM-teknik och segmentbyggd vattentät betonginklädnad. Vidare har beslut fattats om att i så stor utsträckning som möjligt genomföra bygget av stationerna genom att dessa sprängs ut från markytan genom det permanenta hisschaktet. Arbete med systemhandlingar och upphandlingsstrategier pågår.
 
En organisation för genomförandet ska tillsättas och projektet söker nu en projektledare för förberedande arbeten. Följande entreprenadarbeten ingår i projektledarens ansvar:
 • utföra ledningsomläggningar
 • utföra permanenta och tillfälliga framdragningar av serviser till etableringsområden för vatten, avlopp, el, etc

utöver ovanstående kan följande ansvarsområden ingå i uppdraget:
 • iordningsställa etableringsområden
 • bygga geotekniska konstruktioner och andra markarbeten
 • bygga arbetstunnlar i berg

Vid en eventuell förlängning kan ytterligare ansvarsområden tillkomma till uppdraget. Det är också sannolikt att projektledaren kommer att ansvara för flera pågående entreprenader samtidigt.
 
Arbetsuppgifterna i rollen omfattar i huvudsak:
 
 • följa upp och säkerställa att delegerade arbetsuppgifter avseende byggherreansvaret genomförs samt att rapportering till Projektchef Berg och Anläggning sker löpande enligt rutiner
 • delta och bidra med erfarenhet och kompetens vid, samt vid behov leda framtagande av förfrågningsunderlag och i förekommande fall bygghandlingar.
 • delta och bidra med erfarenhet och kompetens under upphandlingsskedet, från tidpunkt för annonsering av förfrågningsunderlag fram till signering av kontrakt. Detta arbete genomförs i nära samarbete med förvaltningens upphandlingsenhet.
 • verka för att entreprenaden genomförs med god samverkan med entreprenör 
 • se till att entreprenadens produktionstidplan revideras enligt gällande rutiner.
 • styra genomförandet mot fastställd budget, tidsplan och omfattning
 • leda byggledningsorganisationens (när sådan tillsätts) arbete inom tilldelat ansvarsområde
 • rapportera till Projektchef Berg och Anläggning avseende entreprenadernas status avseende TKI (tid, kostnad och innehåll)
 • granska förfrågningsunderlag
 • säkerställa att reviderade bygghandlingar under byggskedet granskas
 • vara riskägare för tilldelade risker inom projektledarens ansvarsområde samt vidta åtgärder för att minimera att riskerna faller ut
 • svara för god samordning med angränsande entreprenader
 • svara för teknisk, ekonomisk och tidsmässig uppföljning och kontroll av entreprenader
 • följa upp att entreprenaden genomförs enligt gällande miljödom och miljölagstiftning
 • leda bygg- och ekonomimöten
 • se till att alla besiktningar utförs
 • svara för att slutrapporter upprättas samt att slutdokumentation och relationshandlingar erhålls och arkiveras enligt gällande rutiner och instruktioner
 • medverka till att skapa bra relationer med omgivningen (sakägare och andra interna och externa intressenter) 

  Övrigt
Igångsättningstid:
Tjänsten påbörjas så snart som möjligt, dock senast 2024-02-05. 
Färdigställandetid:
Avtalet gäller till 2026-11-30 med option att förlänga avtalet årsvis 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1  år.
 
Uppdraget bedöms vara en heltidstjänst. 


Periodvis ska projektledaren även stötta andra projekt inom FUT, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.
 
Arbetsplatsen är idag på Solnavägen 1E, Stockholm, men det kommer att bli aktuellt att flytta till ett avdelningskontor inom ett eller ett par år. Avdelningskontoret kommer att vara beläget i Stockholm i närhet till sträckan som ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
 
Beställaren tillhandahåller kontorsplats (flexibel plats i kontorslandskap) och dator. Beställaren tillhandahåller skyddshjälm, skyddsjacka och skyddsbyxor. Övriga kläder och utrustning såsom skyddsskor, m m tillhandahålls inte. 
 
Utvärdering
Som anbud krävs att konsulten sänder in CV och en redogörelse för hur kraven och mervärden på erfarenhet och kompetens uppfylls genom en ifylld kravtabell.  
Kompetens och erfarenhet enligt insänd CV samt redogörelse för uppfyllelse av krav och mervärden på erfarenhet och kompetens kommer att utvärderas. 
Eventuell intervju med den/de konsulter som bedöms ha bäst erfarenhet och kompetens. Vid intervjun kommer de personliga egenskaperna ha betydelse.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
05/02/2024 - 30/12/2026