Stöd trafikanalyser

Management & Strategy
This assignment is no longer available.
Requirements

Instruktion anbudsgivare: Öppna excelfilen längst ned i förfrågan, underAttachments/ Bilagor. Besvara i de gröna fälten, ange kravuppfyllnad och bifoga den ifyllda excelfilen med ditt anbud.
Obs! Krav ska besvaras med Ja/nej, beskriv hur offererat anbud uppfyller samtliga krav samt var i CV/konsultprofil kravuppfyllnad hittas.
Observera att Magnit inte hanterar några anbud via mejl eller post.


April 2024 planerar Trafikverket att publicera en uppdaterad basprognos samt en ny version av Sampers (Sampers 4). Eftersom även trafikförvaltningens prognosramverk använder sig av Sampers och i viss mån följer Trafikverkets uppdateringsfrekvens gällande basprognoser behöver därför Analyssektionen förbereda för en uppdatering av ramverket. En sådan inbegriper:

 • Import av kollektivtrafiknät (linjedragningar, turtätheter) från GTFS för det nya nulägesåret 2019.
 • Förbereda relevant statistik för 2019 års resande att validera modellen mot
 • Sammanställa kollektivtrafiknät för prognosår, utifrån känd planering samt 2019 års kollektivtrafiknät
 • Förbereda övergången till Sampers 4.Description

Uppdragsspecifikation
Bakgrund
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verk-ställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektiv-trafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Som anställd eller konsult förväntas man att efterleva Trafikförvaltningens värderingar vilket är:
 • Öppenhet: Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.
 • Kompetens: Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara på varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.
 • Pålitlighet: Tillsammans levererar vi kollektivtrafik och utvecklar den för fram-tiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.
 • Samverkan: Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.

Strategisk utveckling (SU) ansvarar för utvecklingsprocessen som omfattar trafikförvaltningens strategiska och långsiktiga arbete och säkerställer att det bedrivs som en helhet.
Beskrivning av Analyssektion
Analyssektionen leder trafikförvaltningens omvärldsbevakning, kundundersökningar, trafikanalyser och samhällsekonomiska analyser samt samverkar med forskning. Analyssektionen arbetar brett med att analysera resenärens behov och hur denne samt samhället påverkas av förändringar som sker i kollektivtrafiken.
Analyssektionen ansvarar för trafikanalyser som görs när det är relevant att förstå och utvärdera hur ett system används/kan komma att användas av våra nutida och framtida resenärer. Några exempel på vilka resultat man kan få ut från en trafikanalys är resandet i bytespunkter/terminaler, resandet längs ett stråk eller med en specifik linje eller transportslag som ett led i en kapacitetsutredning eller fordonsanskaffning samt scenariogenerering – jämförelse av resandet mellan olika alternativ till följd av olika utformnings- eller utbudsförslag.
Det modellramverk som trafikförvaltningen använder och Analyssektionen ansvarar för finns beskrivet i bifogad "Rutin för trafikprognoser".

Beskrivning av uppdraget
Trafikförvaltningens analytiker ansvarar för att underhålla och utveckla trafikförvaltningens prognosramverk samt att använda det för att genomföra analyser. Hösten 2023 förväntas en större arbetsinsats göras för att uppdatera och förbättra trafikförvaltningens trafikprognosramverk.
April 2024 planerar Trafikverket att publicera en uppdaterad basprognos samt en ny version av Sampers (Sampers 4). Eftersom även trafikförvaltningens prognosramverk använder sig av Sampers och i viss mån följer Trafikverkets uppdateringsfrekvens gällande basprognoser behöver därför Analyssektionen förbereda för en uppdatering av ramverket. En sådan inbegriper:
 • Import av kollektivtrafiknät (linjedragningar, turtätheter) från GTFS för det nya nulägesåret 2019.
 • Förbereda relevant statistik för 2019 års resande att validera modellen mot
 • Sammanställa kollektivtrafiknät för prognosår, utifrån känd planering samt 2019 års kollektivtrafiknät
 • Förbereda övergången till Sampers 4.


En annan uppgift som trafikanalytikerna har är förvaltning av trafikprognosramverket. I arbetet med förvaltning ingår felsökning och förbättringsåtgärder. Exempel på en pågående sådan aktiviteter är översyn av körtider och linjelängder i nätutläggningsmodellen. En översyn av träffsäkerheten i prognoser av pendelbåtsresande är också planerad.
Slutligen, utöver arbetet med den kommande basprognosen och förvaltning arbetar även trafikförvaltningens analytiker med trafikprognoser och analyser i trafikförvaltningens linjeverksamhet inom studier och projekt.
Syfte:
Stödet som här upphandlas skall vara tillhanda för att bistå trafikförvaltningens trafikanalytiker med ovan beskrivna arbetsområden under hösten och vintern 2023.
Konsultens uppdrag:
Uppdraget är tänkt att genomföras av en eller två konsulter. Uppdraget genomförs i trafikförvaltningens lokaler på lindhagensvägen 100, delar av uppdraget kan efter överenskommelse skötas på distans.
Vid uppdragsstart görs en planering av vilka dagar som konsulten/konsulterna ska arbeta på kontoret och i vilka projekt konsulten främst ska bistå/stödja inom. En tidplan med leveranser och arbetsuppgifter upprättas som stäms av varannan vecka.
Arbetet ska utföras av en erfaren konsult/trafikanalytiker i samarbete med trafikförvaltningens trafikanalytiker. Arbetet kan även genomföras av två konsulter. De obligatoriska kraven behöver respektive konsult uppfylla. Mervärdeskraven behöver endast en konsult uppfylla för att poäng ska tilldelas.
Arbetet ska följas upp löpande, förslagsvis varannan vecka, genom avstämningar mellan beställaren och konsulten.

Anbudsinnehåll
Anbudet föreslås innehålla följande:
Ifylld kravspecifikation
CV på svenska

Utrustning
Trafikförvaltningen tillhandahåller en dator samt en arbetsplats på Trafikförvaltningens kontor.

Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande

Uppdragsstart och uppdragsavslut
Uppdragsstart
Innan uppdragsstart ska konsulten ta del av och signera sekretessavtalet (sekretessförbindelse m.m. konsulter) i Magnits portal.
Konsulten kan komma att kontaktas för inhämtning av personuppgifter i samband med en kontraktering i onboarding syfte.

Uppdragsavslut
I samband med uppdragsavslut genomförs ett slutmöte där resurskonsulten och den som arbetslett resurskonsulten medverkar. Mötet syftar till att återföra erfaren¬heter av genomfört uppdrag.
Tidplan och omfattning
Start:2023-09-25
Slut:2023-12-22
Exakt omfattning: 29 timmar per vecka
Förlängningsoptioner: 1 år
 Stockholm, Stockholms län
Duration
25/09/2023 - 22/12/2023