Applikationsanalytiker

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Vi söker en erfaren Applikationsanalytiker för en projekt anställning åt en kund i Stockholm. Rollen är en 100% roll (ca 1700h/år) och slutdatum är 2025-12-31.

Uppdragsbeskrivning:
Kunden står inför en spännande resa där myndighetens samlade IT- stöd kommer att prövas emot kommande sourcingstrategier vad avser realisering i molntjänster tillsammans med hybridlösningar och on-prem. Det samlade it-stödet kommer, där så är möjligt, över tid att vidareutvecklas från traditionellt vattenfallsbaserat arbetssätt där driftsättning sker i egna miljöer till där – delar av – kundens ledningssystem realiseras med externa tjänster via SaaS, PaaS och IaaS.

Kundens systemflora är mycket bred och omfattar lösningar från en lång tidsperiod med såväl relativt gamla system som moderna sådana. I arbetet inom AG MA kommer modern infrastruktur att tas fram för att såväl kunna leverera moderna it-tjänster som ta emot migrerade/förändrade it-tjänster från arvet in i en modern molnbaserad it-infrastruktur.

Kompetensprofil:
Konsultens ansvar i arbetsgruppen är ledning, planering och sammanhållande avseende verksamhetens systemstöd. Konsulten kommer arbeta tätt tillsammans med Materielområdesansvarig och processansvariga inom verksamheten i planerandet och genomförandet av programplanen.

Konsultens arbetsuppgifter omfattar, men begränsas inte till, följande:
 • Sammanhålla arbetet med strategiska mål, principer och krav för applikationer på molnteknologi
 • Sammanhålla arbetet med strategi, krav och implementering av gamla och nya applikationer.
 • Stödja arbetet med definitioner och tillämpningar avseende områdena cloud native/cloud enabled för kundens befintliga och framtida system
 • Stödja kunden i att ta fram målsättningsdokumentation för system (mål och förmågekrav)
 • Stödja kundens i arbetet med säkerhetsskyddsanalyser och informationsvärdering avseende information i system
 • Delta i arbetet med utveckling av agila arbetssätt
 • Arbetet kommer att genomföras såväl med representanter inom kundens it-organisation som med verksamhetsföreträdare för olika verksamhetsområden. Konsultens roll kommer i denna samverkan att till del agera moderator för att skapa en gemensam syn på hur olika it-system ska hanteras utifrån modern applikationsarkitektur i framtiden.
 • Rollen kan även ses som Ansvarig för applikationsarktitekturen inom Enterprice Architect.
Med applikationer avses i detta avrop en bred flora från enklare klientprogramvaror till mer komplexa systemlösningar med klientprogramvara, serverprogramvaror och databaser samt integrationer till andra system.

Då kunden strävar efter att nyttja tillgänglig kompetens på bästa sätt kan konsulten komma att delta i eller leda andra uppdrag inom konsultens kompetensområde så länge konsultens säkerhetsprövning och ordinarie uppdrag tillåter det.

Kravställning:
Nedan skallkrav och börkrav ska tydligt beskrivas i CV.

Skallkrav:
 • Konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar kompetensnivå fyra (4).
 • Arbetet utförs självständigt t.ex. utifrån planer, riktlinjer och praxis.
 • Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder.
 • Principiellt viktiga lösningar diskuteras med överordnad.
 • Breda och djupa kunskaper inom sakområdet och goda kunskaper om bakomliggande teorier och/eller principer.
 • Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande natur, där utveckling ofta förekommer.
Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade.

Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
 • Relevant akademisk examen inom it-området (såsom systemvetare, dataingenjör o dyl) och minst 10 års arbetserfarenhet inom IT-området
 • Konsult ska ha arbetserfarenhet från minst tre (3) uppdrag/projekt som applikationsanalytiker där transformation till molnbaserad infrastruktur och/eller molntjänster ingått till del eller som helhet, i större organisation med geografisk spridning.
 • Arbetserfarenheten ska sammanlagt vara erhållen under två (2) år
 • Med större organisation med geografisk spridning avses organisation med minst 2 500 anställda och verksamhet på minst två (2) geografiskt åtskilda platser
 • Konsult ska ha minst två (2) års arbetserfarenhet av analyser och framtagande av beslutsunderlag för transformation/migrering av it-system till molnbaserad infrastruktur och/eller molntjänster
 • Konsult ska ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av it-system som stöd till minst två av följande verksamhetsområden:
 • Myndighetsledning såsom ärendehantering m.m
 • Klientnära tjänster såsom e-post, fildelning m.m.
 • Personal
 • Ekonomi
 • Logistik (förråd/lager, underhåll, transporter m.m.)
 • Konsult ska ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av behovs/kravarbete för utveckling av it-system/it-tjänster
 • Konsult ska ha minst ett (1) års arbetserfarenhet i it-utvecklingsuppdrag i organisation/-er som lyder under offentlighets- och sekretesslagen
 • Varav minst sex (6) månaders arbetserfarenhet vid utveckling av it-system/it-tjänster som hanterar sekretessreglerade uppgifter
 • Med sekretessreglerade uppgifter avses uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Konsult ska ha god kommunikationsförmåga
Börkrav:
 • Konsult bör ha arbetserfarenhet från uppdrag/projekt som applikationsanalytiker där transformation till molnbaserad infrastruktur och/eller molntjänster ingått till del eller som helhet, i större organisation med geografisk spridning under
 • Arbetserfarenheten ska sammanlagt vara erhållen under två (2) år
 • Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av it-system som stöd till följande verksamhetsområden:
 • Myndighetsledning såsom ärendehantering m.m.
 • Klientnära tjänster såsom e-post, fildelning m.m.
 • Personal
 • Ekonomi
 • Logistik (förråd/lager, underhåll, transporter m.m.)
 • Konsult bör ha arbetserfarenhet i it-utvecklingsuppdrag i organisation/-er som lyder under offentlighets- och sekretesslagen och vid utveckling av it-system/it-tjänster som hanterar sekretessreglerade uppgifter
Tidsram för uppdrag:
Starttidpunkt: Omgående efter avtalets undertecknande.
Sluttidpunkt: 2025-12-31 med option om förlängning till 2029-12-31.
Infrastruktur
Sourcing
Databaser
Kravställning
Logistik
Kommunikation
Drift
Säkerhet
Dokumentation
Ledningssystem
Software as a service
Mergers and acquisitions
Infrastructure as a service
Platform as a service
Ekonomi
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - 31/05/2025