Skellefteå Kommun (DIS) - Kravanalytiker, nivå 2

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
ROLL: Skellefteå Kommun (DIS) - Kravanalytiker, nivå 2 - UH-2023-476
Startdatum:2023-12-01
Slutdatum:2024-11-30
OPTION: Option på förlängning för att uppdraget ska slutföras.
STATIONERINGSORT: Arbetet kan genomföras som en kombination av på plats I Skellefteå Kommuns lokaler eller på distans.
OMFATTNING: Beräknad omfattning av uppdraget bedöms totalt motsvara 40 till 80 %
 
BESKRIVNING:
Uppdragets syfte är att genom behovsanalyser skapa kravspecifikation för funktionella krav samt eventuella övriga systemkrav inför upphandling av ett Ledningssystem för planering och uppföljning, stöd vid frågor under anbudstiden och utvärdering av inkomna anbuds uppfyllnad av kravspecifikation samt eventuella övriga systemkrav. I detta ingår även att ta fram tekniska krav samt informationssäkerhetsmässiga krav.
Kravanalytikern ska om nödvändigt tillsammans med kommunens infosäkerhetssamordnare ta fram personuppgiftsbiträdesavtal och/eller informationssäkerhetsavtal. 
 
Kravanalytikern ska ansvara för att ta fram underlag att skicka till leverantörer inför RFI (leverantörsdialog).
Kravanalytikern ska även ansvara för att med hjälp av sina testplaner verifiera ställda krav efter leverans.    
Kravspecifikationen ska basera sig på kommunens verksamhet, processer, nuvarande system, framtida behov och utformas som funktionella krav.
Kravanalytikern ska delta i planering och uppföljning av kravarbetet och även utföra det operativa arbetet med att sammanställa och bygga nödvändig dokumentation.
Uppdraget innebär ansvar att samla in, bearbeta och analysera de olika behoven, översätta dessa till en konkret kravlista samt säkerställa att kraven kan verifieras vid leveranskontrollen genom framtagande av planer för hur kraven ska kunna testas.
Vid genomförandet av behovsanalysen ska kravanalytikern använda sig av etablerade modeller och metoder för kravanalys, till exempel fokusgrupper eller workshops.
Arbetsmetoden ska utgå från vårt valda upphandlingsförfarande, vilket oftast är ett öppet förfarande enligt LOU. Det är Skellefteå kommun som bestämmer upphandlingsform. Kraven ska skrivas som funktionskrav och de funktioner som måste finnas i systemet ska utformas som ska krav. Kraven ska inte utformas som frågor.
Vid uppstart av uppdraget görs en genomgång av detaljerade rutiner/planering för genomförandet, hur krav ska formuleras, avstämningspunkter osv. Konsultens förslag på genomförandebeskrivning gås igenom och eventuella justeringar görs.
Det är endast i anbudet angiven konsult som får utföra uppdraget.
 
SKA-KRAV:
1. Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll.
2. Erfarenhet– stor erfarenhet som konsult inom aktuellt kompetensområde, med historiska uppdrag relevanta för aktuell roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
3. Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
4. Självständighet– kan arbeta självständigt.
5. Kravanalytikern ska ha erfarenhet av behovsanalys, kravmetodik, förstudier och kravanalys i syfte att fånga, sortera, definiera, dokumentera och prioritera krav som leder till en kravspecifikation.
6. Kravanalytikern ska ha erfarenhet av etablerade modeller och metoder för kravanalys, till exempel fokusgrupper eller workshops för kravställning.
7. Kravanalytikern ska ha erfarenhet av kravställning för upphandling av IT system.
8. Kravanalytikern ska ha erfarenhet av insamling, formulering och analys av funktionella krav som har dokumenterats i kravspecifikation för upphandling.
9. Kravanalytikern ska ha erfarenhet att planera för hur test av kravuppfyllnad för IT systemupphandling ska gå till.
10. Två Referensuppdrag -  Kontaktpersoner för referensuppdragen
11. Kravanalytikern ska lämna en digital presentationsfilm.
- Berätta kort om hur du är som person
- Berätta kort om de största utmaningar du ser med uppdraget
- Berätta kort hur du skulle ta dig an uppdraget
- Berätta kort om lärdomar från uppdrag som kravanalytiker i andra organisationer
- Berätta kort hur du engagerar verksamheten för att effektivt samla in krav
- Berätta kort hur du formulerar krav
- Berätta kort hur arbetar för att ta fram en plan för test av kravuppfyllnad
                         
BÖR-KRAV:
1. Mervärde om kravanalytikern har erfarenhet av kravställning för upphandling av IT system inom offentlig sektor.
2. Mervärde om kravanalytikern har erfarenhet av insamling, formulering och analys av funktionella krav som har dokumenterats i kravspecifikation för upphandling inom offentlig sektor.
3. Mervärde om kravanalytikern har erfarenhet som kravanalytiker för upphandling av Ledningssystem för planering och uppföljning.
4. Mervärde om kravanalytikern har erfarenhet/kunskap om verksamhetsplanering, verksamhetsrapportering, internkontroll, kvalitetsledning, personalplanering och andra ledningsprocesser.
5. Mervärde om kravanalytikern har kunskap om LOU
Informationssäkerhet
 Skellefteå, Västerbottens län
Duration
01/12/2023 - 30/11/2024