Agilt Systemutvecklingsteam

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Omfattning
Roll: Agilt Systemutvecklingsteam
Uppdragsbenämning: Agilt Systemutvecklingsteam
2 Seniora Systemutvecklare Java
2 Systemutvecklare Java
1 Systemarkitekt
1 Kravanalytiker
2 Testare
Scrummaster rollen innehas av någon av övriga roller i teamet

Geografisk placering: Uppdraget kan genomföras på distans i Sverige, men några i teamet ska kunna vara på HK i Sundsvall minst en gång per månad vid sprintavslut. Det gäller framförallt Systemarkitekt, Kravanalytiker, Senior Systemutvecklare Java och den person som har rollen Scrummaster.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består initialt av att nyutveckla utifrån kundens behov i projektet. I förlängningen kan uppdraget utökas till att även omfatta förvaltning och vidareutveckling av lösningar i produktion.
Teamet ska möta behovet av utveckling med hög grad av självständighet och bedriva arbetet enliga kundens agila principer och metoder.
- Teamet tar stort eget ansvar och arbetet präglas av samarbete och dialog inom och utanför det egna Teamet. Korta feedbackloopar och tät dialog med övriga delar av projektet. Vidare så behöver Teamet ha bred förmåga för att i största möjliga mån kunna hantera hela kedjan av utveckling (krav, arkitektur, utveckling och test) utifrån de uppdrag och ansvarsområden Teamet kommer verka inom.
- Teamet kommer vara ett av flera utvecklingsteam inom projektet och arbeta på samma sätt med sin backlogg som prioriteras inför varje sprint, följs upp och estimeras på motsvarande sätt. Kunden bistår Teamet med verksamhetskompetens som kommer att agera beställare samt stöd kring IT-arkitektur, infrastruktur samt viss applikationsinfrastruktur.
- Teamet kommer att arbete mot en backlogg som uppdateras och prioriteras löpande inom projektet.
- Teamet är tänkt att fungera likt andra utvecklingsteam hos kunden. Ambitionen är att Teamet åtar sig uppdrag utifrån den långsiktiga planering inom projektet som sker inom ramen för kundens arbete.
- Teamet taktar med samma kadens som andra utvecklingsteam med en sprintlängd om 4 veckor och följer kundens agila utvecklingsmetod. Leverantörens team/delar av Teamet deltar även i andra gemensamma ceremonier/möten för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.
- Teamet kommer i samband med starten introduceras i projektet samt de metoder och processer som kommer att gälla. Första veckan av introduktionen är på HK i Sundsvall och Teamet ska då närvara på plats. Efter introduktionen planeras en förberedande sprint (sprint 0) för Teamet tillsammans med projektet. Under den förberedande sprinten ansvara Teamet för att sätta upp sin utvecklingsmiljö och ta fram de krav och andra förutsättningar som kommer att behövas inför första utvecklingssprinten.

Uppdraget som Senior Systemutvecklare Java innebär bland annat:
- att agera Lead developer med inriktning mot Java (Spring Boot),
- att i samarbete med Systemarkitekt se till att Teamet följer det lösningsmönster som stödjer kundens referensarkitektur,
- samarbeta med Systemarkitekt inom Teamet om utformning och lösningar,
- samarbeta med kundens andra medarbetare, exempelvis Systemutvecklare i andra team,
- att bidra stort i Teamets systemutveckling, agera vägledande i utvecklingsarbetet samt stödja andra inom Teamet,
- ha fokus på att bygga för kvalitet och automatisering och därtill stort fokus på CI/CD,
- att ta fram enhetstester för att möjliggöra stor del av kodtäckning i arbetet.

Uppdraget som Systemutvecklare Java innebär att med stöd från Senior Systemutvecklare bland annat:
- agera Systemutvecklare Java med inriktning mot Java (Spring Boot),
- samarbeta med kundens andra medarbetare, exempelvis Systemutvecklare i andra team,
- ha fokus på att bygga för kvalitet och automatisering och därtill stort fokus på CI/CD,
- ta fram enhetstester för att möjliggöra stor del av kodtäckning i arbetet.

Uppdraget som Systemarkitekt innebär bland annat:
- utreda och ta fram lösningsmönster som stödjer CSN:s referensarkitektur,
- skapa och uppdatera utvecklings riktlinjer/handböcker med nya lösningsmönster,
- stödja projektets övergripande Arkitekter samt Utvecklare med tekniskt stöd vid val av lösningsmönster.

Uppdraget som Kravanalytiker innebär bland annat:
- agera ansvarig Kravanalytiker inom teamet,
- ansvara för teamets backlogg,
- ta fram krav genom kravinsamling och kravgranskning,
- leda kravgranskningsaktiviteter,
- bryta ner krav till Epics och vidare till User Stories,
- ta fram användningsfall och dialogbeskrivningar,
- leda kravfångstarbete i workshopform,
- ta fram systemtestfall och genomföra systemtest.

Uppdraget som Testare innebär bland annat:
- granska och analysera krav ur ett testperspektiv,
- genomföra testdesign (exempelvis scenarioskrivande),
- skapa och hantera testdata,
- genomföra automatiserade tester (GUI och komponent),
- genomföra tekniska och manuella tester,
- rapportera progress, fel/avvikelser,
- vara stöd till Utvecklare inom projektet,
- hantera dokumentation (exempelvis testrapport).

SKA-KRAV
Seniora Systemutvecklare Java ska ha:
- minst 5 års erfarenhet av arbetat som Systemutvecklare Java under de senaste 10 åren,
- erfarenhet av att i minst ett uppdrag utvecklat fristående applikationer som samverkar med varandra och levererar en gemensam lösning (microservices arkitektur),
- erfarenhet av att leda och driva arbete i uppdrag som Lead developer, Uppdragsledare eller liknande ledande roll,
- erfarenhet av att ha varit stöd och mentor till team eller Systemutvecklare inom Java,
- erfarenhet av att ha jobbat agilt (Scrum, Kanban).
Systemutvecklare Java med ingen yrkeserfarenhet ska ha minst 3 årig högskoleutbildning eller yrkesutbildning där systemutveckling med Java ingått.

Systemarkitekt ska ha:
- arbetat som arkitekt i minst 5 års under de senaste 10 åren,
- arbetat med distribuerad tjänsteorienterad arkitektur,
- arbetat som arkitekt med att införa lösningar i en ny målarkitektur.
- erfarenhet av att ha jobbat agilt (Scrum, Kanban).

Kravanalytiker i teamet ska ha:
- erfarenhet av att arbetat med kravfångst i minst 5 år under de senaste 10 åren,
- erfarenhet av att ha arbetat med att leda och driva arbetet med kravfångst i projekt där arbetet även har inneburit att organisera, dokumentera och kommunicera kraven till berörda (Beställare, Utvecklare och Testare),
- erfarenhet av att Arbetat med identifiering och analys av verksamhetens behov och därefter omsatt dessa till mer detaljerade krav (till exempel genom att bryta ner krav till Epics, User Stories, användningsfall och dialogbeskrivningar),
- erfarenhet av att leda kravfångstarbete i workshopform (kravinsamling, kravgranskning, presentationer),
- erfarenhet av att arbete med kravfångst för regelmotor,
- erfarenhet av att praktiskt arbete med test (exempelvis framtagande av testfall och dokumentation av testfall) har ingått.

Testare i Teamet ska ha:
- erfarenhet av att arbetat med test i minst 5 år under de senaste 10 åren,
- erfarenhet av att arbetat som Testare av webbaserade system,
- erfarenhet av att arbetat med utforskande tester,
- erfarenhet av att arbetat med testautomatisering,
- erfarenhet av att arbetat med test i Unix miljö.

Scrummaster i Teamet ska ha erfarenhet av att arbetat i minst ett uppdrag som Scrummaster under de senaste två åren.
Alla konsulter i Teamet ska kunna skriva och tala flytande svenska eller engelska.
Systemarkitekt, Kravanalytiker, Scrummaster samt en Senior Systemutvecklare ska kunna skriva och tala flytande svenska. Alla konsulter i Teamet ska utföra arbetet med fysisk placering i Sverige.

Referensuppdrag
För att styrka efterfrågad erfarenhet, bifoga minst en referens per person på två Seniora Systemutvecklare Java, Systemarkitekt, Kravanalytiker och två Testare, till den bifogade referensen ska kontaktuppgifter lämnas.
För att styrka efterfrågad erfarenhet ska minst en referens från uppdrag där leverantören har genomfört uppdrag under det senaste två åren bifogas. För de bifogade referenserna ska kontaktuppgifter lämnas.
Systemutveckling
Java
Scrum
Analys
Infrastruktur
Kanban
Progress
Spring
Test
Unix
Svenska
Produktion
Dokumentation
Workshop
Avtal
Testautomatisering
Systemtest
IT-arkitektur
Enhetstest
 Sundsvall, Västernorrlands län
Duration
29/08/2022 - Open