Projektledare Verksamhetsutvecklarkompetens

Management & Strategi
Uppsala län
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Till kund inom offentlig sektor i Uppsala söker vi en Projektledare Verksamhetsutvecklarkompetens. Se nedan omfattning.
Förslag på kandidat och underlag till anbudet önskas senast 2021-10-06.

Att ta fram till anbudet:
- CV
- Motivera hur man uppfyller respektive ska-krav och bör-krav
- Referensuppdrag 2st enligt krav

2.1 Omfattning
- Avropsavtalet omfattar perioden 2021-10-15 till 2022-12-31 med option på förlängning upp till 12 månader.
- Omfattningen förväntas variera under perioden och skattas till 50-100%.

2.2 Leverans
- Leverans av tjänst ska ske enligt överenskommelse, med önskad start så snart som möjligt, dock senast 1 november 2021.

4.1 Obligatoriska krav på uppdraget
Uppdraget avser konsulttjänst inom kompetensområdena:
- Verksamhetsutveckling och strategi inom IT området
- Projektledning inom IT-projekt

Konsulten ska leda förstudier samt stödja framtagandet av underlag för genomförandeprojekt. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med projektägare och förvaltningens resurser.
Förstudieuppdrag omfattar att:
- genomföra nulägesanalyser och kartläggningar av användningen av nuvarande system
- genomföra behovsanalyser för nya system/systemlösningar
- kartlägga och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav
- säkerställa framtagande och utvärdering av konceptuella lösningsalternativ
- utreda förutsättningar för införande av de lösningsalternativ som utvärderas
- stödja projektägaren att ta fram underlag till projektdirektiv för genomföranden, omfattande t ex effekt- och projektmål, upplägg och grov tidplan samt resursbehov och uppskattade kostnader

Konsulten ska leda genomförandeprojekt för att införa nya system i verksamheten.
Uppdraget omfattar att:
- Leda arbetet genom projektets hela livscykel – från planering till genomförande och avslut
- Styra, leda och organisera projektet så att det genomförs för att uppnå effekt- och projektmål inom givna ramar för tid och kostnad och enligt projektets prioriteringar
- Visualisera projektets innehåll, progress och resultat
- Hålla projektägare och styrgrupp uppdaterade om läget i projektet, bl a genom regelbundna statusrapporter
- Samarbeta med projektägare, styrgrupp och projektets övriga intressenter så att projektet uppnår de mål och nyttor som är uppsatta
- Skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla i projektet kan arbeta och samverka för att uppnå lyckade leveranser

Konsulten ska genomföra uppdragen i enlighet med gällande modeller (PROJEKTiL) och riktlinjer för projektarbete på förvaltningen

4.2 Krav på erfarenhet, kompetens och egenskaper
- Konsulten ska ha erfarenhet av att framgångsrikt ha lett förstudier av liknande omfattning och komplexitet
- Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och lett genomförande av införande av nya IT-system av liknande omfattning och komplexitet
- Konsulten ska ha väldokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha genomfört nulägesanalys, behovsanalys och kravställning för IT-system
- Konsulten ska ha erfarenhet av dialog med och samordning av beställare, användare, leverantörer och andra interna och externa intressenter
- Konsulten ska ha erfarenhet av projekt som krävt integrationer mellan system
- Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med agila metoder för krav, utveckling och test
- Konsulten ska ha erfarenhet av projektledning av externa leverantörer
- Konsulten ska vara väl förtrogen med och ha arbetat enligt projektmodeller liknande PROJEKTiL
- Konsulten ska ha kompetensnivå 4 eller motsvarande för efterfrågade tjänster.
- CV eller likvärdig dokumentation ska bifogas för offererad konsult.
- Beskrivning av minst ett referensuppdrag för genomförande av förstudie av liknande omfattning och komplexitet som detta uppdrag ska bifogas för offererad konsult. För referensuppdraget ska följande anges:
1. Beskrivning av uppdrag och levererade tjänster
2. Beskrivning av konsultens roll och bidrag till resultatet av uppdraget
3. Tidsperiod för uppdraget
4. Uppdragsgivare
Kontaktperson & referent, inklusive kontaktuppgifter så som telefon och e-post
- Beskrivning av minst ett referensuppdrag för ett projekt med införande av ett nytt system av liknande omfattning och komplexitet som detta uppdrag ska bifogas för offererad konsult. För referensuppdraget ska följande anges:
1. Beskrivning av uppdrag och levererade tjänster
2. Beskrivning av konsultens roll och bidrag till resultatet av uppdraget
3. Tidsperiod för uppdraget
4. Uppdragsgivare
5. Kontaktperson & referent, inklusive kontaktuppgifter så som telefon och e-post
- Beställaren ska på begäran kunna ha intervjuer med ramavtalsleverantörens

4.2 Mervärdeskrav – Erfarenhet och kompetens
- Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av arbete med kollektivtrafik som är relevant för uppdraget
- Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av behovsanalys med användarcentrerade metoder, som exempelvis effektkartläggning eller tjänstedesign
Agila metoder
Analys
Kravställning
PPS
Progress
Projektledning
strategi
Verksamhetsutveckling
Dokumentation
Avtal
Ledning
Förstudier
Ort
Uppsala, Uppsala län, Sverige
Period
2021-10-15 - 2022-12-31