Senior Teknisk Projektledare

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Combitech söker senior Teknisk Projektledare, nivå 5 till Region Stockholm (avrop SKL Kommentus)

Uppdragsbeskrivning
SF IT har för avsikt att bedriva ett stort antal nya projekt samt fortsätta driva pågående projekt så som, kundprojekt, interna projekt inom infrastruktur samt vi kommer att delta i olika initiativ inom IKT på Region nivå. Under 2020-2021 kommer avdelning Infrastruktur och Drift inom SF IT ha behov av projektstöd som under avtalsperioden uppskattas till 960 timmar motsvarande beroende på när beslut lom att starta olika delprojekt tas.

Omfattning
Avropet omfattar en (1) resurskonsult till 100% av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Kontraktet löper max 960 timmar från och med att kontraktet har undertecknats av båda parter. Serviceförvaltningen IT har därefter ensidig rätt och som option att förlänga kontraktet upp till 960 timmar + 960 timmar. Förlängning kan ske vid flera tillfällen men kontraktstiden kan sammantaget uppgå till högst två år. Förlängningar ska ske skriftligen.
Serviceförvaltningen IT kan som option utöka med ytterligare upp till en heltidstjänst om behov uppkommer.

Krav på konsulten
Erbjuden konsult ska uppfylla nedanstående krav:
1. En senior projektledare som kan föra dialog med verksamhetschefer inom Regions olika förvaltningar.
2. Dokumenterad erfarenhet att driva projekt/uppdrag i större organisationer med olika samtalspartner med varierande kompetensnivå och med vana att hantera underleverantörer.
3. Dokumenterad erfarenhet av att driva omfattande upphandlingar utifrån perspektiven verksamhet och teknik/IT.
4. Dokumenterad erfarenhet av konsekvensanalys utifrån perspektiven verksamhet och teknik/IT.
5. Dokumenterad erfarenhet av framtagning av beslutsunderlag för genomförande av infrastrukturprojekt hos en större driftleverantör.
6. Mycket god förmåga till problemlösning, analys och presentationer för verksamhetsledning.
7. Dokumenterad erfarenhet av arbete med olika tekniska miljöer och drifttjänster samt erfarenhet med server, lagring, nätverkskommunikation, IP-telefoni samt livcykelhantering både tekniskt och ekonomiskt.
8. Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt som berör livcykelhantering för både infrastruktur och mjukvara med lyckad resultat i projekten.
9. Dokumenterad kunskap om olika metoder för projekt- och processledning samt förvaltning, som t ex ITIL 4 och pm3.
10. Strukturerat förhållningssätt och god förmåga att tidvis arbeta i högt tempo.
11. Kunskap om och erfarenhet av komplexa IT-miljöer.
12. Affärsmässighet och ett pragmatiskt förhållningssätt.

Erbjuden konsult bör uppfylla nedanstående krav som ger mervärdesavdrag i utvärderingssyfte:
1. Dokumenterad erfarenhet av upphandling enligt LoU. (150 SEK)
2. God kännedom och tidigare erfarenhet av IT projekt inom vårdstödjande verksamheter. (150 SEK)
3. Kunskap kring Informationssäkerhet inom offentlig verksamhet. (150 SEK)
4. Erfarenhet av att leda en verksamhet i linjen. (150 SEK)
5. Projektledning inom Region Stockholm enligt modellen Projektil. (150 SEK)

Maximalt timprisavdrag i utvärderingssyfte: 750 SEK
Krav på tidigare erfarenhet ska styrkas via till avropssvaret bilagt CV.

Referensuppdrag
Konsulten ska ha erfarenhet av två (2) liknande uppdrag. Detta ska styrkas genom att avropsgivaren till avropssvaret lämnar en beskrivning av två (2) motsvarande uppdrag i en bilaga.
Följande uppgifter ska framgå:
- Beskrivning av referensuppdrag
- Uppdragsgivare
- Kontaktperson hos uppdragsgivare
- Telefonnummer till kontaktperson
- E-postadress till kontaktperson

För att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta kan referenten komma att kontaktas via e-post eller telefon. Referenten ska vara vidtalad.

Intervju
SF IT kommer att genomföra intervju med den eller de konsult(er) som bedöms ha störst chans att tilldelas uppdraget baserat på offererat timpris och möjligt prisavdrag i Mervärde 1 – Erfarenhet.
SF IT beräknar att intervjuerna kommer att genomföras på plats i SF IT:s lokaler under vecka 40 om omständigheterna så tillåter. Offererad konsult ska vara tillgänglig för intervju överenskommen tid och datum.

Tidsram för intervjun:
- 10 min – Konsulten får presentera sig
- 50 min – Intervjufrågor
Intervjufrågorna kommer att baseras på de krav och mervärden som ställts kopplat till kompetens och erfarenhet.

Nedan mervärden kommer att utvärderas under intervjun:
1. Konsultens kommunikativa förmåga, d.v.s. konsultens förmåga att formulera sig väl i tal samt konsultens förmåga att förmedla sina kunskaper. (200/100/0 SEK)
2. Konsultens förståelse för vikten av att hålla hög servicenivå samt att ha ett professionellt och positivt kundbemötande. (200/100/0 SEK)
3. Konsultens förmåga att hantera och kommunicera tidskritiska situationer. (200/100/0 SEK)

Maximalt timprisavdrag i utvärderingssyfte: 500 SEK

Övrigt
Uppdraget ska utföras på plats SF IT lokaler. Möjlighet till arbete på distans finns.
Anbudet ska vara giltigt till och med 2020-12-31.

Svar önskas senast 2020-09-29. Sista anbudsdatum är 2020-10-01.

Om ni har kandidat, presentera denna där ni tydligt beskrivit kravuppfyllnad och bedömt lägsta pris.
Var noga att svara på frågorna, svara hur ni löser kraven inte bara ”konsulten har erfarenhet av…”
utan: ”konsulten har erfarenhet av… på grund av genomförda uppdrag … tid… då man genomförde … och använde metoder…”.

Observera att om ert företag inte redan är godkänt som underleverantör på ramavtalet
kan det ta extra tid för hantering och godkännande, vilket bör beaktas avseende svarstiden.

Är ni intresserad och har tillgänglig konsult som uppfyller kravbilden för uppdraget enligt bifogat upphandlingsdokument, vänligen återkom med underlag för avropssvar.
Analys
Informationssäkerhet
Infrastruktur
ITIL
Nätverk
PM3
PPS
Projektledning
Upphandling
Kommunikation
Ekonomi
Drift
Säkerhet
Avtal
Ledning
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - Open