Jesper Martinsson

1 employee
Sweden
JEM Analytics utför undersökningar för nöjdare kunder och medarbetare.
JEM Analytics ger företag och myndigheter förutsättningar för att ta rätt beslut för en hållbar verksamhet. Det sker främst med hjälp av kund- och medarbetarundersökningar och statistiska analyser. Vi samlar in svar genom webbenkäter, face-to-face intervjuer och telefonintervjuer. Med hjälp av statistiska analysmetoder identifierar vi prioriterade förbättringsområden. Våra rapporter ger er det underlag som behövs för att ligga i framkant hos sina kunder och medarbetare.

Nya regler från Arbetsmiljöverket (Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4) ställer nu högre krav på uppföljning av psykosociala aspekter av arbetsmiljön. En stor del av den nya föreskriften handlar om att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det inkluderar att kartlägga statusen för ledningens organisatoriska arbete, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, medarbetarnas ansvar samt social samarbete och samspel, och socialt stöd från chefer och kollegor. Vår undersökning Engagerad medarbetare hjälper till att kartlägga statusen och uppfyller därmed även många krav som ställs i den nya föreskriften. Det är även bra för lönsamheten.

Det har bedrivits omfattande forskning kring effekten av kundnöjdhet på företags lönsamhet. Claes Fornell vid University of Michigan i USA har bland annat visat att om det amerikanska indexet för kundnöjdhet, American Customer Satisfaction Index (ACSI), för ett företag ökar med en procent så ökar return of investment med 0,4 procent och aktiepriset med sju procent. Mekanismerna bakom detta är bland annat att nöjda kunder rekommenderar företaget till andra, nöjda kunder handlar mer, de kräver mindre resurser i form av klagomhålshantering och nöjda kunder är inte lika priskänsliga. De genererar även en basintäkt eftersom nöjda kunder återkommer. Idag gäller det att ligga i framkant hos sina kunder då ett stort utbud och sociala medier gör att marknaden styrs av konsumenten.

Vi har en tydlig struktur som genomsyrar alla våra kund- och medarbetarundersökningar. Vi utgår från att kundernas och medarbetarnas upplevelser i relation till olika aspekter av verksamheten påverkar deras generella nöjdheten. Vi testar därför sambandet mellan de viktigaste aspekterna, eller förbättringsområden, och den generella nöjdheten. Det ger oss möjlighet att uppskatta hur hur mycket varje aspekt påverkar den generella nöjdheten. Aspekter med hög effekt och lågt betyg bör prioriteras i första hand för så stor genomslag som möjligt på den generella nöjdheten som möjligt.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.