Redmind AB

2
Suppliers
3
Contractors
20%
Response frequency
KB

Kristina Blomdahl

Testledare med bred kompetens
Jag är en trygg och kunnig person som tycker om att driva förändring och att upptäcka personerna bakom rollerna som vi jobbar i. Jag har arbetat med allt från ledning av tester till manuella tester och konfiguration av testmiljöer till beställning av och uppsättning av dem. Oftast eftersom jag i rollen som testledare haft bäst möjlighet till det.

”Jag har arbetat i många olika projekt och team och jag har varit med på resan från vattenfallsmetodik till agila arbetssätt. Det är en konst att kombinera ledarskap underifrån och ovanifrån och jag är bra på det.”

Experience

Redmind AB
Konsult inom Test
Jan 2013 - Aug 2019
Stockholm
100 %
vvv.
Acceptanstest Presentation Coachning
TUI
Acceptanstestledare
Nov 2018 - Jun 2019
Stockholm
100 %
Accelerate är ett projekt för att samordna och konsolidera IT-plattformen för resebokningar på TUI. I rollen som Acceptanstestledare har Kristina planerat, drivit och lett verksamhetstesterna för @com och de system som är integrerade med resebokningsplattformen under två av de systemleveranser som genomfördes i projektet under 2018-19. I testarbetet ingick att sätta sig in i arkitektur så väl som verksamhetskrav för de system som utgör TUIs affärssystem. Det innebär att snabbt bygga en praktisk förståelse för verksamheten som innebär att sätta upp kontrakt, ladda kontrakt, göra bokningar i olika roller mot de destinationer som är kontrakterade samt att kontrollera att bokningen genererar ett korrekt flöde av bekräftelser, faktura och resehandlingar så väl som mottagning av betalning och kontering.
Acceptanstestledning Qtest Teststrategi
Sveriges A-Kassor
Acceptanstestledare
Jun 2017 - Nov 2017
Stockholm
100 %
Inom ramen för uppdraget genomfördes två testledningsprojekt på halvtid.
Dels projektet Mina sidor. Där man vidareutvecklade en plattform för att arbetssökandes ansökningar om A-kassa till respektive fackförening. Förutom systemtest av nyutvecklad funktionalitet ledde Kristina acceptanstest och skapade generiskt testmaterial för Mina Sidor utifrån Personas så att de handläggare som hjälpte till i testerna kunde utgår från dina erfarenheter av klienter istället för att följa "steg för steg beskrivningar. Kristina sammanfattade också arbetet i en testrapport.
Dels test inom ramen för ett migreringsprojekt av data till en SQL-server. Där testteamet genomförde test av viktig funktionalitet i systemet "MIna Sidor" för att verifiera data. Kristina samordnade test från övriga integrerande system bla. genom ett forum för samordning av mottagande av den nya SQL-servern.
Vidare ledde Kristina testteamets dagliga stå-upp möten och stöttade SO i ett personalärende.
Användartester Acceptanstest Testledare Mentor moderator
Thomas Cook Northern Europe
Mentor för sprinttest-, och testledarteamet
Mar 2015 - Dec 2016
Stockholm
100 %
Uppdraget på Thomas Cook innebär att genom seminarier, föreläsningar och workshop-övingar lyfta och stärka testgruppen
Mentoreringen blandade teori med övningar, fokus på samarbete i agila team.
Ambitionen med mentoreringen var att höja testambitionen och kunskapsnivån om test och agila arbetssätt hos deltagarna.
Mentorering Teststrategi
kammarkollegiet
Testledare
Oct 2012 - Dec 2016
Stockholm
100 %
Eftersom uppdraget på kammarkollegiet spänner över flera år kom det att både
förändras över tid och beröra fler områden än uppdragets ursprungliga som var:
Acceptanstestledning för införandet av Sugar CRM på Kammarkollegiet.
Kristina kom in i ett projekt där relationen mellan leverantör och beställare var
ansträngd. Leverantören skapade en lösning enligt agil metodik utifrån enorm
kravmängd av svårtydda och otydliga krav.
I ett tidig skede i uppdraget skapade Kristina de argument som krävdes för att
visa att den beställning som gjorts inte skulle uppfyllas. Därefter arbetade
Kristina tillsammans med projektledaren med att uppdatera, prioritera och hjälpa leverantören att skapa lösningsförslag som beställaren
kunde godkänna efter påbörjad utveckling.
Acceptanstest Workshopfacilitering Utredning Förstudie Projektuppföljning Beställarstöd Upphandling
BMW Financial Services
Acceptanstestledning för CoreView uppgradering och för projektet Applikator för Alphabet
Mar 2012 - Sep 2012
Stockholm
100 %
Projektet där uppdraget utfördes syftade till att ta fram en ny teknisk plattform för hantering av avbetalning, leasing och operationell leasing av bilar i Sverige, Norge och Danmark. Projektet arbetar agilt (Scrum). I projektet Applikator satte Kristina upp en relevant test-struktur samt coachade teamen i att samarbeta i en agil leverans.

Arbetsuppgifterna innefattade:
• Ledning och ansvar för testarbetet
• Operativ ledning av personal och planering inför test
• Framtagande av testplaner och testfall tillsammans med medarbetarna på BMW Financial Services.
• Specification av acceptanstester för integration födande system, säljsystemet Applikator och CRM-systemet LIME samt rapporteringsystemet Nodar
• Verifiering av förväntad funktion eller resultat
• Utförande av tester, gränssnittstester och integrationstester
• Utvärdering av testresultat
• Samlade och sammanställning av testdokumentationen så att testmaterialet kan återanvändas.
Testledning systemtest HP Alm
Apoteket.se
Testdesign och Testare i utvecklingsprojektet REX
Aug 2011 - Feb 2012
Stockholm
100 %
Uppdraget gick ut på att testa Apoteket ABs receptexpedieringsssystem och hantering av distanshandel både vad gäller läkemedelsrecept och receptfria varor. Arbetsuppgiften omfattade att utifrån en product backlog skapa, utföra, rapportera och följa upp tester. En annan del att uppdraget gick ut på att sätta sig in i Apotekets integrationer mot externa system såsom lager, tjänster hos Apotekens service och adressuppgifter hos folkbokföringen.
Testdesign Testexekvering Manuell test Systemtest
Nackademin
Kursledare
Jan 2011 - Jun 2016
Stockholm
100 %
Kursledare för delkurser inom utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT på Nackademins Yrkeshögskola

Kristina genomförde utbildning inom grundläggande test och testdesign, testdokumentation, riskbaserad test, test inom agil metodik, utforskande tester. Teori blandades med övningar.

12 kurser över 6 år.
Nordiskt forum för information (NFI)
Kursledare Test av IT-system: Metoder och arbetssätt
Mar 2010 - Jun 2016
Stockholm
100 %
Uppdraget på NFI har inneburit att leda kursen:
”Test av IT-system: Metoder och arbetssätt” på NFI.
Teori blandas med övingar och fokus är att hitta kommunikationen med deltagarna samt att för varje kurs lägga kursen på deltagarnas nivå så att deltagarna motivation stimuleras.

Under perioden genomfördes kursen vid 9 tillfällen.
Länsförsäkringar
Testledare och testare systemtest och acceptanstest vid byte av dokumenthanteringstjänst
Aug 2009 - Apr 2010
Stockholm
100 %
Ansvarig system- och acceptanstestledare under utvecklingsarbetet av SAK-systemens koppling till en nyutvecklad Dokumenttjänst. Total integration av 7 system. Dessutom genomförde Kristina testledning i det tidiga utvecklingsarbetet med att ansluta LIV-systemen mot Dokumenttjänsten. Arbetsuppgifterna innefattade:
• Ledning och ansvar för testarbetet som utfördes enligt Scrum.
• Operativ ledning av personal och planering inför test
• Framtagande av verifieringsplaner för anslutande system, testplaner och testfall
• Framtagande av underlag för prestanda- och performancetest
• Specification av acceptanstester för integration födande system, bland annat skadeanmälan och försäkringskassan
• Verifiering av förväntad funktion eller resultat
• Utförande av tester
• Utvärdering av testresultat
• Samlade och sammanställning av testdokumentationen för Dokumenttjänsten så att testmaterialet kan återanvändas vid vidareutveckling och regressionstester.
Testledning Testcoordinering Acceptanstestledning

Education

KTH
Dataingenjör
2003
C++ Algoritmer roch datastrukturer UML Databasteknik Mincroprocessorteknik

Skills

BugZilla
HP ALM/QC
Jira
Konfigurationsbeskrivning
Metodinförande
MS Office
MS Test Manager
MS TFS
Processutveckling
Redmine
ReQtest
SEB UP (RUP-anpassning)
Sharepoint
TEQLA - Testmetodik
Testadministration och test
Testcoach och mentor
Testledning
Testmetod och testmetodbeskrivning
Testmiljö
TPI
Utbildning
Utredning
Workshopfacilitering
Adobe Creative Suite
Drift
Drift och underhåll
Förstudieledare
Projketuppföljning
Scrum - Agila arbetssätt
Sprinttestare
Gränsnittmodellering
Kravhantering, kravanalys
Projektledning, Projketadministration
Projketledare
Prestandatestare

Roles

Testledare
Utbildare
Test Manager

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Half time
Remote work
Right now
Stockholm

Strengths

Prestigelös
Vänlig
Ordningssam
Pedagogisk
Rolig
Ledare

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
This feature is only available logged in.