BNC Project Professionals Sweden AB

Bashtin Nematbakhsh

Projektledare BNC Project Professionals Sweden AB Available now
Senior digitaliseringskonsult
#Corona
Bashtin är en strukturerad, driven och självständig konsult med ca 10 års erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling. Han är van vid att driva projekt i stora komplexa organisationer som exempelvis SLL där leveranser är koncernomspännande men även inom försäkringsbranschen (Skandiakoncernen). Han har arbetat med tekniska så väl som trasformationsprojekt och har en mycket god och bred förståelse för IT. Vidare har han en bra kännedom om och erfarenhet av moderna modeller för styrning och förvaltning av en IT organisation som exempelvis PM3, DevOps, ITIL, och SAFe.

Experience

Skandikon
IT Projektledare - Utveckling applikation
Aug 2018 - Dec 2019
Stockholm
100 %
Bashtin ledde flera utvecklingsprojekt med bla syfte ett digitalisera manuella interna processer. Han ledde projekt med syfte att utveckla företagets kärnsystem för beräkning av försäkringsparametrar, utvecklade företagets nya moderna e-tjänster för både företagskunder och försäkrade samt en applikation för ekonomiska transaktioner och avstämningar för en av företagets största kunder och tillika en av de största aktörerna på pensionsförsäkringar i Sverige
IT Projektledare Produktutveckling

SLL
Tf. produktägare
Jan 2018 - Mar 2018
Stockholm
100 %
Bashtin var tillförordnad produktägare för en verksamhetskritisk applikation hos kund. Under denna tid tog Bashtin fram strategiska visioner för applikationen, verksamhetsmål och verksamhetsplan för 2018. Vidare var Bashtin ansvarig för att koordinera det koncernövergripande operativa samarbetet mellan regionala objektspecialister.
Bashtin initierade även en arbetsström för att säkerställa att applikationen är compliant med rådande krav på informationssäkerhet och GDPR. Detta gjordes i workshopformat tillsammans med leverantör och verksamhetsrepresentanter och resultatet av det arbetet blev en actionlista med åtgärder för att uppnå godkänd nivå.
I detta uppdrag har pm3, som organisationsmodell används
Produktägare Product owner

SLL
Projektledare - IT- governance
Oct 2017 - Dec 2017
Stockholm
100 %
Uppdraget var del av ett större strategiskt program kring applikationskonsolidering och modernisering av applikationsfloran hos kund. Bashtin var ansvarig för att etablera en förvaltningsstruktur för en konsoliderad applikation enligt koncernens förvaltningsmodell, pm.
IT gorvernance PM3 IT styrning Verksamhetsutveckling

SLL
Projektledare IT - Application consolidation
Aug 2017 - Dec 2017
Stockholm
100 %
Bashtin drev en förstudie som var en del av ett större strategiskt program hos kund för att konsolidera och modernisera applikationsfloran. Förstudiens syfte var att hitta konsolideringsmöjligheter kring system för dokumentdelning och omfattade en kartläggning av nuläget hos 22 bolag inom koncernen
Förstudie Projektledning Verksamhetsutveckling

Karolinska universistetssjukhuset
Business Consultant - Produktionsstyrning
Aug 2016 - Jun 2017
Stockholm
100 %
Bashtins primära uppdrag var att sätta upp strukturer och rutiner för produktionsstyrningen. Han ansvarade för att ta fram sjukhusövergripande produktionsplaner som var i linje med bolagets strategiska mål samt i balans med sjukhusets tillgängliga operationsresurser.

Vidare satte han, tillsammans med COO för funktionen, upp strukturer för mötes- och beslutsforum för operativ och taktisk planering och uppföljning av produktionen.
Verksamhetsutveckling

Karolinska Universitetssjukhuset
IT Projektledare - upphandling och implementation
Mar 2015 - Mar 2016
Stockholm
100 %
detta uppdrag hade Bashtin rollen som projektledare för flera projekt inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Projekten var en del av ett större program för att säkra IKT försörjningen på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Uppdraget var att säkra ett modernt och digitalt sätt för patientsignal- och larmsystem på sjukhuset.
IT IKT Upphandling IT sourcing Projektledning

HSF
Projektledare IT - Masterdata Management
Nov 2014 - Mar 2015
Stockholm
100 %
Uppdraget syftade till att säkerställa korrekt information vid sökning på 1177 vårdguiden.
Målgruppen för sökningar är medborgare, patienter och remittenter inom Stockholms läns landsting. Bashtins roll som teknisk projektledare var att säkerställa tillgänglighet och riktighet i alla gränssnitt i hela flödet. Leveransen var en teknisk kravspecifikation på alla integrationer. Det tekniska genomförandet av integrationerna gjordes av tekniska konsulter.
Produktutveckling Kravhantering Kravledning

Karolinska Universitetssjukhuset
Projektledare IT - Upphandling, utveckling applikation, implementation
Mar 2014 - Mar 2016
Stockholm
100 %
Bashtin var projektledare för utveckling av ett Identity and Access Management (IAM) med syfte att digitalisera sjukhusets manuella hantering av behörigheter. Uppdraget innefattade automatisering av tilldelning av behörigheter till skalskyddet på sjukhuset samt automatisering och digitalisera av beställning- och tillverkningsprocessen av passerkort.
IAM Projektledning Produktutveckling IT sourcing Upphandling

Fortum
Teknisk projektledare - Automation
Feb 2012 - Feb 2014
Stockholm
100 %
Följande uppdrag bestod i att modernisera samtliga pumpstationer i Stockholms kraftvärmenät med avseende på mekanik, styrsystem, säkerhet och IT. Initialt genomförde Bashtin en förstudie med en kartläggning av nuläget och en behovsanalys för
respektive station. Moderniseringsåtgärder planerades sedan in för att stämma överens med planerade revisionsarbete på berörda kraftvärmeanläggningar. Utöver kartläggning och planering innebar uppdraget även upphandling av flera leverantörer.
Projektledning Automation Förstudie

Fortum
Verksamhetsutveckling PMO
Sep 2010 - Feb 2014
Stockholm
100 %
Som intern verksamhetsutvecklare var Bashtin delaktig i framtagning av en projekthandbok inklusive mallar och rutiner för riskhantering, statusrapportering samt tid och
kostnadsrapportering.

Standardiseringen av arbetsprocesser möjliggjorde för verksamheten att kunna sätta en tydlig baseline och kunna följa upp på det. Resultatet blev även att flera projekt levererades inom budget och tidsramar samtidigt som "at risk" projekt upptäcktes mycket tidigare.
PMO Verksamhetsutveckling Projektledning Project control

Fortum
Project controlling
Sep 2010 - Feb 2014
Stockholm
100 %
Som projekt controller fungerade Bashtin som projektledarens högra hand i alla frågor kring tid, kostnad och risk för de största projekten på Fortum. Bashtin var delaktig i och till stor del ansvarig för projektets samtliga faser, från planering av scope, budget och tid till uppföljning av samma parametrar samt driftsättning. De projekt som Bashtin var Controller för var i storleksordningen 100 - 500 miljoner kronor.
Controlling Verksamhetsutveckling Projektledning

Fortum
Projektportföljstyrning
Sep 2010 - Jul 2010
Stockholm
100 %
Som verksamhetsutvecklare var Bashtin delaktig i utvecklingen av Fortums investeringsprocess och implementering av ett IT-verktyg för hantering av projektportföljen. Bashtin var som representant för verksamheten ansvarig för behovs- och kravanalys
för projektportföljen samt för hur verktyget skulle konfigureras. Han var även delaktig i test och release av applikationen samt framtagning av utbildningsmaterial och utbildning av slutanvändare.
PMO Projektportfölj IT sourcing

Mina intressen

Personality traits

Vad har jag rekord på?
Jag har firm-wide rekord i bastubad på min gamla firma (internationell firma)

Education

Nitor
Leading SAFe 4.6
2019

Bearingpoint
Six Sigma
2015
Gult bälte

Linköpings Universitet
Industriell Ekonomi
2010
Projektledning Innovationsledning och produktutveckling Strategi och marknadsföring

Svensk projektforum
IPMA D
2009

Svenskt projektforum
Svensk mästare I projektledning
2008

Skills

Analys
Engelska
Excel
Kommunikation
Management consulting
PM3
Pmo
PowerPoint
Progress
Projektledning
Svenska
Workshop
Datamigrering
Digitalisering
Förändringsarbete
Implementation
IT Governance
IT-management
Ledarskap
Programledning
Agile
Avtal
E-handel
Infrastruktur
Masterdata
PPS
Scrum
strategi

Roles

Digital transformation
Projektledning
IT projektledare
Managementkonsult
PMO
Verksamhetsutveckling

Languages

Svenska
Engelska
Persiska
Tyska
Franska

Preferences

Full time
On site work
Right now
STOCKHOLM
Kista

Strengths

Strukturerad
Strategisk
Pedagogisk
Powerpoint
Kommunikation
Ledarskap
PM3

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.
Next profile
30/04/2020
Vahagn Grigoryan