Coresource Solutions AB

-
Suppliers
1
Contractor
-
Response frequency

Hans Christensen

Förbättringsarbete i produkt och tjänsteorganisationer
Projektledare med erfarenhet av att driva förbättringsarbete av ändrings och leveranshantering i produkt och tjänsteorganisationer. Branscherfarenhet från telekommunikations och informationsteknologi, myndighet, fordon byggnad och energi. Erfarenhet av förekommande produkt och tjänsteändringsmodeller, projekt och förvaltningsarbete. Kan agera självständigt, ta ansvar för ett förbättringsteam och har erfarenhet av agila arbetssätt fördelade över flera team. Kommunicerar på svenska, engelska och tyska gentemot alla verksamhetsnivåer.

Experience

100Grupen
Verksamhetsanalytiker - standard för digitaliserat informationsutbyte
Feb 2019 - Jun 2019
Stockholm
100Gruppen vill transformera inredningsbranschen mot hållbarhet och cirkulära affärsmodeller och driver en genomförbarhetsstudie baserat på Vinnovas utlysning ”standards för att nå nya marknader”. Min roll är att analysera och kravställa mot en standard för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer och sätt att finansiera och digitalisera standardisering.

Scania CV AB
Projektledare - utveckla och införa kostnadsdelning Traton Group
Jun 2018 - Nov 2018
Södertälje
Scania CV AB ingår i VW Truck & Bus (Traton Group) tillsammans med MAN och Navistar. Gruppen delar plattformsteknik och delegerar ägarskap för olika delar av plattformen till gruppens aktörer. Mitt uppdrag var att etablera en gemensam modell för gruppens kostnadsdelning av immateriella rättigheter för tillverknings-verktyg och införa denna inom utveckling, inköp, controlling och finans.
PLM Finans Business Control PM3 Jira

Haninge Kommun
Projektledare - Utveckla och införa kravbild upphandling av e-tjänster
May 2018 - Dec 2018
Stockholm
Haninge Kommuns förvaltningar står inför ett ökat användande av e-tjänster som tillhandahålls av extern part. Dessa e-tjänster behöver kravställas, upphandlas och integreras mot förvaltning och teknisk produktionsmiljö. Mitt uppdrag var att skapa en vision för lokal identitets, behörighets och åtkomsthantering och en tillämpbar kravbild vid upphandling och uppföljning av nya och existerande e-tjänster.

Arvesund Living AB
Utveckla och införa sälj och leveransstöd
Apr 2016 - Dec 2018
Stockholm
Arvesund Living AB är en småhusleverantör som bygger sin produkt och tjänsteportfölj på externa produkter och entreprenadtjänster. Mitt uppdrag var att utveckla och införa ett verksamhetsstöd för sälj och leveransarbete på ett sådant sätt att det samverkade med husägarens process planera, bygga och bo. Mitt uppdrag var också att utforma och införa ett PLM-typ av stöd för husinformation.
Jira Confluence Slack Jira Portfolio Jira Service Desk Processmodellering

Migrationsverket
Förvaltningsledare - Utveckla och införa verksamhetsstöd
Oct 2015 - Apr 2018
Norrköping
Driva utveckling och förvaltning av förvaltningsobjekt stöds förmågor, främst stöd till informations- och dokumenthantering men även andra uppdrag.
Migrationsverket
Begrepps- och Informationsmodellering
Oct 2017 - Apr 2018
Norrköping
Myndigheten ville etablera gemensamma begrepp och gemensam informationsmodell för att höja informationskvalité inom och till andra myndigheter. Mitt uppdrag var som verksamhetsanalytiker att representera systemförvaltningen ur alla aspekter med särskilt fokus på att säkerställa vidmakthållande av existerande grunddata och beslutskoder.
Begreppsmodellering Informationsmodellering
Migrationsverket
Ny förmåga till ICT-handläggning Arbetstillstånd
Oct 2017 - Apr 2018
Norrköping
Myndigheten vill kunna handlägga företags ansökningar för flytt av nyckelpersonal s.k. Intra Corporate Transfer inom 90 dagar. Agerade projektledare för ändringar i process, information och teknik i samverkan med flera olika utvecklingsteam och externa informationsleverantörer. Används nationellt av myndighetens arbetstillståndshandläggare.
IT Service Management Process Management
Migrationsverket
Upphandla förmedlingsväxel
Sep 2017 - Apr 2018
Norrköping
Migrationsverket ville förbättra sin förmåga att dela information med sökande, privatpersoner och företag genom att kunna erbjuda handläggare att välja olika kanaler som centrala utskrifter, mail, fax, mina meddelanden, facebook och twitter, direkt i handläggningssystemen. Mitt uppdrag var att upphandla en förmedlingsprodukt och tekniskt integrera denna med kanalväxel, handläggningssystem och Skatteverkets tjänst Mina Meddelanden. I detta uppdrag ingick kravställning enligt LoU. samverkan med Migrationsverket Inköp och hur systemintegrera en teknisk komponent tekniskt och organisatoriskt. Drev även utredning om hur kravställa så att kraven är utvärderingsbara vid utvärdering.
LoU Upphandling Kravanalys Projektledning
Migrationsverket
Migrationsverkets anslutning till Mina Meddelanden
Sep 2017 - Apr 2018
Norrköping
Myndigheten vill kunna dela information med sökande och företag via ett antal olika kanaler. Mitt uppdrag var att agera projektledare för Migrationsverkets anslutning till Skatteverkets tjänst Mina Meddelanden, i syfte att säkert kunna dela information med privatpersoner och företag via digitala brevlådor. Särskilt fokus på hur ansluta handläggningssystem via en kanalväxel och hur upprätthålla av myndighetens personuppgiftsansvar vid användande av e-tjänster.
Workshop XLPM Uppdrag Systemsäkerhetsanalys GDPR
Upphandla och införa besöksystem
Aug 2017 - Apr 2018
Norrköping
Migrationsverket hade verksamhet på 86 orter där sökande tillsammans med besökande kommer till myndighetens lokaler. Mitt uppdrag var att som verksamhetsanalytiker och projektledare inventera behov, säkerställa integration mellan stöd till sökande och besökande för det fysiska, bemannande och digitala besöket. Inom ramen för detta uppdrag drev jag LoU-upphandling tillsammans med Migrationsverket Inköp. Drev även utredning av hur Migrationsverkets funktioner för systemförvaltning, utveckling, test och introduktion i IT-produktion skulle agera för upphandlingstypen.
LoU Upphandling Kravanalys Leverantörsdialog
Migrationsverket
Förändringsanalys PM3 och ITIL
Sep 2016 - Mar 2017
Norrköping
Migrationsverket använder sig av PM3-modellen för systemförvaltning och ville se vilken mognad de hade genom att analysera hur väl modellens områden förvaltningsstyrning, ändringshantering, daglig IT-drift & Underhåll och användarstöd var införda i operativ verksamhet. Myndigheten ville även inventera förbättringsområden och förslag till åtgärder. Mitt uppdrag som projektledare och verksamhetsanalytiker var att genomföra en mappning mellan PM3, systemutvecklingsprocesser och ITIL, tillsammans med alla delar av verksamhetsstöd identifiera förbättringsområden, sammanställa och framlägga en åtgärdsinventering och en plan framåt.
PM3 ITIL Förändringsanalys Scrum agil
Migrationsverket
Stöd till systemgemensam grunddata
Aug 2016 - Apr 2018
Norrköping
Myndighetens IT-tjänster är beroende av gemensam och kvalitetssäkrad grunddata. Mitt uppdrag var att som förvaltningsledare vidareutveckla och vidmakthålla stöd för publikation och åtkomst till sådan data till utvecklingsteam och IT-tjänster.
Begreppsmodellering Webbtjänster Informationsmodellering SSA Informationsägareskap PUL GDPR
Migrationsverket
Verksamhetsstöd till verksamhetsstöd
Aug 2016 - Apr 2016
Norrköping
Myndighetens verksamhetsstöd behöver ha ett internt verksamhetsstöd för planering, utveckling, ändring, leverans och användarstöd. Mitt uppdrag var att som förvaltningsledare utveckla detta stöd, exempelvis ärendehantering till service desk och förvaltningsledning.
Nilex Ärendehantering CRM Asset Management Fastighetsförvaltning Confluence Jira Jira service desk IT Service Management
Migrationsverket
Verksamhetsstöd Diariehantering
Aug 2016 - Apr 2018
Stockholm/Internationellt
Myndigheten är underställd lagar för diarieföring av ärenden som kommer in till myndigheten, även utanför kärnområden. Mitt uppdrag var att som förvaltningsledare driva utveckling och vidmakthållande av det teknikstöd som användes av myndighetens diariefunktion för ärende- och dokumenthantering samt arkivering.
e-arkiv ärendehantering förvaltningsrätt document management
Migrationsverket
Informationsutväxling med andra myndigheter
Aug 2016 - Apr 2018
Norrköping
Drivet av bl.a. Myndighetssveriges livshändelser behöver Migrationsverket agera ansvarig utgivare av "Migrationsdata" att användas av andra myndigheter i deras handläggning. Mitt uppdrag var att agera förvaltningsledare IT- och Verksamhetsnära för det teknikstöd myndigheten hade för utgående information till bl.a. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Skatteverket.
Migrationsverket
Förvaltningsledare - IT Service Management
Aug 2016 - Apr 2018
Norrköping
Migrationsverket tillhandahåller på regeringens uppdrag handläggningstjänster för de som söker sig till Sverige av arbetes, studie eller skyddsskäl. Dessa tjänster bygger på ett antal underliggande förmågor som integreras och som sinsemellan har olika praxis för hur de ändras och introduceras i produktion. Mitt uppdrag var utveckla och införa IT-tjänster riktade till IT Service Management och event, incident, problem och change management.
Migrationsverket
Informations- och Dokumentlivscykelhantering
Oct 2015 - Apr 2018
Norrköping
Myndigheten handlägger ansökningar om att komma till Sverige av studie-, arbets- eller skyddsskäl. Denna handläggning kräver tillgång till juridiskt prövad information och förmåga att hantera och arkivera sökandes dokument. Mitt uppdrag var att som förvaltningsledare (IT- och Verksamhetsnära) driva utveckling, vidareutveckling och vidmakthållande av myndighetens verksamhetsstöd för informations- och dokumenthantering kopplat till aktiva ärenden och arkivering.
ITSM ITIL SLA Nilex Jira Confluence Content Management e-arkiv document management
Migrationsverket
Identitets- och Åtkomsthantering
Oct 2015 - Nov 2016
Norrköping
Myndigheten vill skapa en tydligare arkitektur för hur identitets- och åtkomsthantering skall hanteras vid internt- och externt användande av myndighetens interna e-tjänster. Mitt uppdrag var att som produktansvarig IT-nära agera projektledare för utveckling av nytt och befintligt IT-stöd, nära kopplat till myndighetens säkerhetsfunktioner.
IAM Identity Management Access Management Verksamhetsanalytiker Kravanalytiker Strategi

Vindkraftsgrupp
Testarena för Vindkraftsdrift och Underhåll i kallt klimat
Jul 2013 - Sep 2015
Stockholm och Östersund
Visionen var att etablera Mitt-Sverige som världens bästa etableringsort för landbaserad vindkraft genom att driva drifts- och underhållsinnovation för ökad produktion och sänkta kostnader för upprätthållande av produktion. Mitt uppdrag var att som projektledare och verksamhetsanalytiker driva utredningar och projekt inom ramen för detta.
Förändringsanalys Nätverkande projektledare verksamhetsanalytiker
Förstudie Testarena idéhantering
Aug 2014 - Sep 2015
Östersund
Testarenans huvudidé var att erbjuda en möjlighet för idéägare att snabbare komma i kontakt med nätverk, finansiering och stöd för att korta idéns till till en vindkraftsmarknad. Mitt uppdrag var att utreda och förslå hur testarenans tjänster skulle utformas, bemannas och successivt växa fram, tillsammans med idéprojekten.
Projektkontor Service Management
Etablera Testarena Vindkraftsgrupp
Oct 2013 - Sep 2015
Östersund
Testarenan tillkom på initiativ av Mid-Sweden Science Park och Region Jämtland-Härjedalen. Mitt uppdrag var att etablera industri-intressenter som ville se testarenan komma till stånd för att kunna motivera denna för Energidepartementet, Vinnova, Tillväxtverket och Region Jämtland-Härjedalen. Denna industrigrupp bestod av 130+ intressenter med representanter från turbinleverantörer, operatörer, lokala drift- och underhållsaktörer och teknikinnovatörer.
Vindkraftsgrupp
Utveckla och införa PLM underhållsystem
Oct 2013 - Mar 2014
Östersund
Coresource AB ville inom ramen för testarenan leverera PLM-baserade underhållssystem (MRO) till vindkraftsleverantörer och operatörer. Mitt uppdrag var att projektleda konfiguration och anpassning av Siemens PLM-system Teamcenter för denna typ av applikationer.
Teamcenter Underhåll Maintenance Repair Overhaul Jira Configuration Management ITIL ISO 55000
Förstudie anpassning av ISO 55000
Jul 2013 - Jun 2014
Vindkraftsoperatörerna är i behov av en gemensam standard för att kunna förbättra kravställning av drift- och underhåll gentemot leverantörsknutna och oberoende service providers. Mitt uppdrag var att sim verksamhetsanalytiker utreda behovsbilden och förslå anpassning av ISO 55000 ledningssystemstandad för Asset Management.

Sandvik Material Technology
Optimera utomhus materiallogistik
Mar 2013 - Nov 2013
Gävle och Sandviken
Sandvik Material Technology ville optimera utomhus materiallogistik för skrymmande gods som lagrades i XYZ-led. Mitt uppdrag var att som verksamhetsanalytiker och projektledare driva en förstudie för en Geografisk Informationssystems-baserad lösning tillsammans med en bakomliggande industrigrupp.
GIS Materiallogistik Sandvik Azure

Europeiska Unionen Horizon 2020
Global informationsväxel för hållbarhetsinformation
Feb 2012 - Feb 2015
Stockholm och Frankfurt, Tyskland
Projektledare och verksamhetsanalytiker global informationsväxel http://www.sustainhub-research.eu/
PLM Business Model Canvas Fraunhofer
Europeiska Unionen Horizon 2020
Affärsmodell global informationsväxel
Feb 2012 - Feb 2013
Stockholm och Frankfurt, Tyskland
Hållbarhetsväxeln SustainHub behövde en affärsmodell för att kunna se hur den skall finansieras i kontinuerlig drift utan EU-stöd. Mitt uppdrag var att som verksamhetsanalytiker, tillsammans med en internationell arbetsgrupp, identifiera var växeln kan addera värde och baserat på detta utforma en affärsmodell.
Busines Model Canvas Affärsmodell Tyska Applied Research Fraunhofer Institute
Integration företagsinterna system
Feb 2012 - Feb 2015
Stockholm och Frankfurt, Tyskland
Informationsväxeln SustainHub är beroende av att kunna integreras med företagsinterna PLM-system för att få tillgång till hållbarhetsinformation. Mitt uppdrag var att agera verksamhetsanalytiker och projektledare för att ta fram PLM-systemleverantörers syn på hur detta skulle utformas och vad detta innebar i kravställning på informationsväxeln.
PLM

iPoint-Systems GmbH
Strategisk planering professional services
Aug 2011 - Nov 2011
Reutlingen, Tyskland
Företaget ville växa genom att addera en tjänsteportfölj till sin produktportfölj av hållbarhetsapplikationer. Mitt uppdrag var att agera verksamhetsanalytiker och coacha företagets ledningsgrupp i strategisk planering, dokumentera till en plan och förankra denna med nyckelintressenter.

Siemens Wind Power
Prioritera införande av PLM-system
Nov 2010 - Sep 2011
Brande, Jylland
Siemens Energy Renewables hade köpt en dansk vindkraftsverksamhets och ville harmonisera produktutvecklingsarbete och tillverkningsintroduktion med ett PLM-systemet Teamcenter från Siemens PLM Software. Mitt uppdrag var att driva verksamhetsanalys, identifiera utmaningar och med detta kvantifiera och prioritera systemkonfiguration och införande.
Produktplanering PLM Wind Power Teamcenter Project Management Lean Tillverkning

Ericsson IT Management
Införa IT Service Management
Feb 2002 - Oct 2006
Stockholm, Kista
Utveckla och införa lösningar för att förbättra Ericsson ITs förmåga till planering, utveckling, ändring- och leverans av IT-tjänster till kärnverksamhetens alla områden.
Programledare Projektledare ITIL Projektkontor Tjänstekatalog coachning kravhantering supply sourcing marketing
Ericsson IT Management
Införa IT License Management
Oct 2005 - Sep 2006
Stockholm
Ericsson IT ville konsolidera antalet licensmodeller för att kunna kunna optimera applikationsavtal och nyttjande och återanvändning av övertaliga licenser. Mitt uppdrag var att agera verksamhetsanalytiker och projektledare för licensmodells-inventering, konsolidering och kravställning på IT License Management Service Provider HP.
License Management R&D Upphandling Avtal
Ericsson IT Management
IT Service Management
Aug 2005 - Oct 2006
Stockholm
Ericsson IT Management ville tydliggöra roller, ansvar och processer och valet föll på ITIL. Mitt uppdrag var att inom ramen för detta driva delområde projekt- och programhantering, vid utveckling, förvaltning och utrullning av IT-tjänster.
ITIL PPM Service Management
Ericsson IT Management
Införa kostnadskontroll IT-tjänster
May 2005 - Sep 2006
Stockholm, Kista
Ericsson IT Management outsourcade utveckling och drift av IT-tjänster men behöll Governance. En del i detta var att kunna analysera, kontrollera och fördela kostnader mellan de affärs- och produktutvecklingsenheterna. Mitt uppdrag var att upphandla och införa en Configuration Management Database för att skapa konfigurations, ändrings- och kostnadskontroll.
ITIL CMDB Informationsmodellering IT projektledare BMC Remedy Upphandling Sourcing
Ericsson IT Management
Etablera IT Program- och Projektkontor
May 2005 - Oct 2006
Stockholm
Ericsson IT ville skapa förbättra kostnadskontroll av sin IT applikationsutvecklings- och införandeportfölj. Mitt uppdrag var att som verksamhetsanalytiker och projektledare driva etableringen av ett globalt IT Program och Project Management Office som ett verktyg för den önskade kontrollen. Uppdraget omfattade processer, information, teknik, bemanning och leverans av PMO till alla centrala- och lokala IT-projekt.
PMO Project Management Project Place Projektkontor PROPS Ericsson Project Place Prima vera
Ericsson IT Management
Scouta och coacha IT projektledare
Jan 2005 - Oct 2006
Stockholm
Ericsson IT Management etablerade ett IT Program- och Projektkontor. Detta kontor hanterade stöd till existerande och nya projektledare. Mitt uppdrag var att coacha IT-projektledare i projektledning och Ericsson IT-kunskap - arkitektur och landskap.
PMO Projektledning Cocha
Ericsson IT Management
Koordinera globala ändringsaktiviteter
Oct 2004 - Oct 2006
Stockholm
Ericsson stod inför stora förändringar och behövde transformeras snabbt inom flera områden. För att koordinera dessa etablerades ett Globalt Change Board. Mitt uppdrag var att representera alla större IT-ändringar som Ericsson IT:s representant och driva prioritering och omprioritering i båda riktningar.
Program Management ITIL Change Management
Ericsson IT Management
Driva på användandet av IT-tjänster med tjänstekatalog
Oct 2004 - Oct 2006
Stockholm
I samband med outsourcing och centralisering av IT-tjänster ville Ericsson IT öka den globala kunskapen om befintliga och nya IT-tjänster inom verksamhetsområden som marknad, sälj, tillverkning, R&D, Projektledning, etc. Mitt uppdrag var att som verksamhetsanalytiker projektledare en etablering av en IT produkt- och tjänstekatalog med rutiner och organisation för intern- och extern informationsproduktion. Var under en period Ericssons mest välbesökta intranät-sajt med mer än 10.000 unika besökare varje dag.
ITIL SLA Tjänstekatalog IT Service Management Information Management
Ericsson
Product Management Curriculum
Aug 2004 - Aug 2006
Stockholm
Ericsson ville harmonisera hur den globala produktledningscommunityn arbetade med marknadsdriven produktplanering. Mitt uppdrag var att företräda extern teknikupphandling och leverantörshantering inom kärn- och icke kärnområden. Som kursutvecklare och lärare. Analysera, planera och genomföra framtagandet för delar av utbildningsprogram för Ericssons globala produktledning. Etablera utbildningsorganisation och genomföra utbildning
Product Management Kravhantering Busuiness Case Upphandling
Införa IBM-outsourcingavtal inom R&D
Apr 2002 - Feb 2004
Stockholm, Kista
Ericsson IT outsourcade applikationsutveckling- och förvaltning till IBM och Drift till HP. Mitt uppdrag var att implementera IBM-avtalets applikationsutvecklings- och förvaltningsdelar hos R&D IT globala beställare och utvecklingsenheter.
Outsourcing Förvaltning Avtal
R&D Processer, metoder och verktyg
Feb 2002 - Apr 2004
Stockholm, Kista
Ericsson ville i samband med introduktionen av utvecklingsmodellen Rational Unified Process (RUP) förbättra verksamhetsstöd till kravställning, utveckling, test, konfigurationshantering och projektledning. Mitt uppdrag var att agera projektledare för förstudier inom området och arbeta med införande i den globala R&D-verksamheten.
RUP Focal Point Mars Configuration Management PROPS

Ericsson Technology
External Technology Provisioning
Aug 1998 - Feb 2002
Stockholm
Ericsson ville fokusera egna utvecklingsresurser till de kärnområden som motiverade företagets position som ledande aktör i telekom-ekosystemet. Som ett verktyg för detta etablerades en upphandlingsmetod för hur upphandla teknik- och hur hantera leverantörsrelationer inom kärn-och icke kärnområden (Core/Non-Core).
ETP PROPS Outsourcing Program Management LoU Procurement Projektledare Programledare
Ericsson Technology
Programledare External Technology Provisioning
Aug 1999 - Sep 2002
Stockholm
Uppdraget var var att vidareutveckla, förvalta och globalt implementera ETP-modellen för all typ av extern upphandling inom Ericsson. Mitt uppdrag var att agera programledare för hela programverksamheten, rapportera till styr- och referensgrupp samt styra programmets alla områden i den önskade riktningen.
Ericsson Technology
Införa stöd till teknologiplanering - Technology Roadmapping
Jun 1999 - Aug 2002
Stockholm
Ericsson ville förbättra sin förmåga till långsiktig teknologiplanering och framförhållning. Mitt uppdrag var att initiera projekt för detta och deltaga i globalt införande av metodik. Detta genomförde tillsammans med University of Cambridge, Philips och Chalmers.
Technology Roadmapping Cambridge University Introduktion Strategisk planering
Ericsson Technology
Förbättra produktportföljsbeslut med Business Case
May 1999 - Feb 2002
Stockholm
Ericsson ville förbättra sina beslut om förändringar i produktportföljen och beslut avseende utveckla/upphandla. Valet föll på Business Case som verktygsstöd och detta genomfördes tillsammans med Harvard University. Mitt uppdrag var att initiera, styra och deltaga i projekt för globalt införande av metodiken.
Business Case TCO ROI Introduktion
Ericsson Technology
Kursutvecklare och lärare
Aug 1998 - Feb 2002
Stockholm
Ericsson Technology ville implementera metodik för upphandling av teknik- och leverantörsrelationer. Mitt uppdrag var att agera lärare, kursutvecklare och säkerställa leveransförmåga för en global introduktion.
Kursutvecklare Problembaserad inlärning Workshops Event
Ericsson
Utveckla och förvalta upphandlingsmetodik
Aug 1998 - Sep 2002
Utveckla, förvalta och globalt införa upphandlingsstöd för att kunna komplettera produkt- och tjänsteportfölj m.h.a. externa leverantörer.
ETP Upphandling LoU Metodutveckling SIQ Malcom Balridge EFQM

Ericsson Telecom
Product Manager - Telekom nätverksbaserade företagstjänster
Sep 1995 - Aug 1998
Stockholm
Driva på utveckling och introduktion av nätbaserade företagstjänster för mobila- och fasta tillämpningar.
Produktledare Intelligenta nättjänster Call Centres Virtual Upphandling Business Manager Sälj
Ericsson
Marknadsintroduktion Virtual Call Centre
Oct 1996 - Sep 1997
Stockholm
Driva framtagandet av marknadsintroduktionsmaterial, business case, värdeargumentation, prissättning och introduktion mot globala marknadsenheter.
NICC Market introduction Reklam POMMM Strategic pricing
Ericsson
Global Main Requirement Specification
Oct 1996 - Aug 1998
Stockholm
Driva arbetsgrupp för att ta fram generisk kravspecifikation riktad mot introduktion av tredjepartsbaserade plattformar i globala marknads, sälj, tillverkning, leverans och supportprocesser.
Kravhantering Supply Tillverkning NPI Produktintroduktion
Ericsson Telecom
Product Manager - Telekom nätverksbaserade företagstjänster
Sep 1995 - Aug 1998
Stockholm
Som produktledare Virtual Call Centre driva på utveckling och introduktion av nätbaserade call centre-tjänster för mobila- och fasta tillämpningar.
Product Management Produktutveckling Marknadsintroduktion

Ericsson
Kundprojektledare mobilsystem
Jan 1994 - Sep 1996
Stockholm
Kundprojektledare för mobila system
Kundprojektledare
Ericsson
Driva kundprojekt mobiloperatörer
Jan 1994 - Sep 1996
Stockholm
Ta del i kontraktsförhandling, analysera, planera och driva teknisk och verksamhetsmässigt införande av mobila system hos mobiloperatörer i Belgien, Danmark, Tyskland, England, Schweiz och Norge
Kontraktsförhandling Core Three Avtal Förhandling Kulturell förståelse Tyskland Danmark England
Ericsson
Tar fram metodik och coacha kundprojektledare
Jan 1994 - Oct 1996
Driva framtagandet av gemensam metodik för hur driva kundprojekt och coacha andra kundprojektledare.
PROPS Kundprojektledare Workshop

Teli Telecom AB
Area Sales Manager
Jun 1991 - Dec 1993
Stockholm/Nynäshamn
Säljare med ansvar för att driva och bygga upp direkt och indirekt försäljning av wide area paging systems (ERMES) gentemot Europeiska och Nordiska telekomoperatörer.
Area Sales Offertarbete Kontraktsförhandling
Teli Telecom AB
Ta fram gemensam säljmetodik
Aug 1992 - Dec 1993
Stockholm/Nynäshamn
Deltaga i framtagande av gemensamma arbetssätt för sälj och kanaluppbyggnad.
Metodutveckling

Rohde & Schwarz Sverige AB
Area Sales Manager
Nov 1985 - May 1991
Stockholm
Driva nationella säljaktiviteter för lösningar inom mät, test, övervakning och kommunikation mot telekom och försvar.
Kontrakt Självständigt arbete

Televerket
Drift- och Underhållstekniker
Nov 1981 - Nov 1982
Örnsköldsvik
Utföra drift- och underhållsarbete station och ledningsnät.
Drift Underhåll

En dag i mitt liv

Personality traits

Vad gör jag på tisdag och torsdag kväll?
Jag spelar drop-in badminton i Haninge Rackethall tillsammans med 25 andra spelsugna.
Vad gör jag på lördag förmiddag?
Då driver jag en badmintonskola för unga i alla åldrar i Haninge Rackethall.
Hur kan jag bidra på julfesten?
Jag kan sjunga O Helga Natt eller Gläns över sjö och strand.
Hur skulle mina kollegor beskriva mig?
Som full av dåliga Göteborgsvitsar.
Hur vill jag ha mitt kaffe?
Som en Latté hos Henrik på Bageriet i Trollbäcken.

Personality tests

Protagonister är genuina, omtänksamma människor som står för vad de säger och håller vad de lovar. Ingenting gör dem lyckligare än att få gå i bräschen och ena och motivera sitt lag med smittande entusiasm.

Education

John-Ericsson skolan, Östersund
4-årigt tekniskt gymnasium
1980

Skills

Administration
Avtal och kontrakt
Förstå FoU
Förvaltningsledning PM3
Hållbarhetsledning
IT och Telecom Service Management.
portföljhantering
Product Management
Project manager
Projekt- och Programledning
Strategy
Upphandling
Verksamhetsutveckling
Workshop
Workshopledning
Affärsmodellering
Agila arbetssätt
agila metoder
Förändringsledning
Krav
Strategiprocesser
Support
Drift och Underhåll
Networks

Roles

Förvaltningsledare
Kravanalytiker
Produktledare
Programledare
Verksamhetsanalytiker
Verksamhetsutvecklare
Affärsutvecklare
Projektledare

Languages

Svenska
Tyska
Engelska

Preferences

Full time
Right now
Stockholm
Sundsvall

Strengths

Min förmåga till överblick och analys
Att på frågan om vad som skall göras fråga vad dom vill och sedan råda dom till detta.
Kunna relatera till tidigare erfarenheter.
Att aldrig tappa tron på att det går att göra.

Primary contact

Ulf Bergvall