Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Ann-Sofie Weijsenburg

Unknown availability
Testare, testande testledare (acceptans-systemtest)
Jag är en erfaren testande testare och testledare. Har även arbetat mycket med krav och utbildningar. Jag är van att arbeta ihop med verksamheten med t.ex. acceptanstester. En typisk roll har varit att fungera som länk mellan verksamhet och systemutvecklare. I flera uppdrag har jag tagit fram teststrategier och testplaner, koordinerat tester, utfört tester samt rapporterat testresultaten i form av testrapporter. Jag är även van att själv skapa testfall och därigenom analysera krav och föreslå förtydliganden och eventuellt förbättringar.

Experience

Fora
Testare, Granskare
Feb 2022 - Mar 2022
Stockholm
Full time
Granskare och testare för valhanteringssystem Lumera. Skapade testfall, analyserade och föreslog förbättringar gällande struktur i testverktyget Azure DevOps
Testare
Granskare
Visma Consulting
Testare, Testanalytiker
Dec 2020 - Nov 2021
Stockholm
65 %
Testare (manuell) för Platina, dokument- och ärendehanteringssystem Testar nyutveckling och konfigurering av systemet innan leverans till respektive kund (region). Olika regioner har olika krav. Hjälper till med att strukturera upp testerna och kvalitetssäkra testprocessen. Skriver nya testfall och återanvänder tidigare skapade testfall. Arbetar även med ett system för anställningsavtal Stockholm Stad. Analyserar krav, skriver testfall o testar Skapar även testfall åt kunden (slutanvändare). Diskussioner med kund om systemutformning och användartester.
Testare
Analys
Avtal
Testanalytiker
Trafikförvaltningen
Testanalytiker, Granskare, Testare
Dec 2017 - Sep 2020
Stockholm
Full time
En uppgradering av C20 (uppgradering av befintliga fordon, tunnelbanetåg) samt nyutveckling C30 (tillverkning av nya fordon) genomförs för att säkra specificerad livslängd och ge fordonen den IT-funktionalitet som krävs för att fordonen ska möte framtida behov och mål för tunnelbanan. Här ingår bl.a. fler trygghetskameror med direktkommunikation mot land (trafikcentral), IT-system för fordonsdiagnostik, IT-system för trafikanträkning samt utökat personinformationssystem (skyltar ”Nästa Alvik”…). Arbetar som testanalytiker/granskare/testare avseende de IT-relaterade funktionerna för uppgraderingen av C20 och nyutvecklingen C30. Granskar leverantörens designdokument (lösningsbeskrivningar), testplaner och testfall samt utfall av tester. Föreslår ytterligare tester som leverantören bör utföra samt skapar testfall och utför egna tester för TFs räkning.
Enmanskonsulterna AB
Intern IT-konsult
Nov 2017 - Nov 2017
Stockholm
Full time
Arbetar med utveckling av interna processer. Skapar internt kompetensbibliotek för test och krav. Går kurs i testautomatisering
IT-konsult
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM)
Testanalytiker
Oct 2017 - Nov 2017
Stockholm
Full time
Testanalytiker i ett lagkravsprojekt på Stålsäkerhetsmyndigheten. Projektet planerade att ta fram en teknisk lösning som skulle möjliggöra att verksamhetsutövare som omfattas av nya lagkrav på anmälningsplikt, kunde anmäla dessa digitalt och därmed hantera anmälningarna mer effektivt.
I arbetet ingick att förbereda kommande testaktiviteter efter att upphandling hade slutförts. Beslut om och när upphandling skulle ske var ännu ej taget i november 2017. Arbetet bestod bl.a. av:
• Analysera krav
• Ta fram teststrategi och en detaljerad testplan
• Ta fram testspecifikation och skriva testfall.
Strålsäkerhetsmyndigheten använder olika typer av testverktyg
Kundnytta; Övergripande effektmål var att få ett nytt digitalt system som fungerade för kunder och internt på myndigheten.
testanalytiker
Handelsbanken
Testledare, Testare, Kravanalytiker
Nov 2016 - Jun 2017
Stockholm
Full time
Testledare, testare för vidareutveckling av ett egenutvecklat system (DEKT) för att hantera fallissemangsinformation och eftergifter. I uppdraget lades stor vikt vid att säkerställa testmiljöer och testdata.
I arbetet ingick bl.a. följande:
• Skapa teststrategi
• Skapa och följa upp en detaljerad testplan.
• Analysera krav och utfall av tester i nära samarbete med kravanalytiker och utvecklare
• Skriva testfall
• Bistå i kvalitetssäkring av övriga testares testfall
• Följa upp att tester genomfördes enligt angiven metodik
• Ansvara för att testmiljöer blev uppsatta på ett korrekt sätt i nära samarbete med utvecklare
• Stötta testare under testarbetet
• Utföra egna tester
• Följa upp och analysera resultatet av testerna
• Rapportera resultat av tester till projektet
Handelsbanken använde HP ALM som testadministrationsverktyg. Agil utvecklingsmetod tillämpades.
Testare
testledare
kravanalytiker
Swedbank
Testledare, Testkoordinator, Testare
Apr 2016 - Oct 2016
Stockholm
Full time
Testledare för implementering av nya funktioner i Swedbanks egenutvecklade AML-system (Anti Money Laundering) för att upptäcka penningtvätt. Banker har enligt EU direktiv skyldighet att kontrollera kunders transaktioner på ett systematiskt sätt för att upptäcka penningtvätt.
Arbetsuppgifterna bestod av att säkerställa att de nya kraven var tydliga och testbara, att strukturera kommande testarbete dvs. skriva teststrategi och en detaljerad testplan samt att följa upp testarbetet och genomföra egna tester..
Ett agilt arbetssätt tillämpades. Arbetet bedrevs i testadministrationsverktyget Jira. Ann-Sofie konfigurerade även Jira.
Kundnytta; Swedbank följer EU direktiven på ett korrekt sätt genom att följa upp misstänkta transaktioner och skicka rapporter till Finanspolisen. Systemet genererar varningar med automatik vilket gör att misstänkta transaktioner kan upptäckas på ett tidigt stadium.
Testledare
Testkoordinator
Testare
Sveriges Riksbank
Testkoordinator, Testledare, Testare
Aug 2014 - Mar 2016
Stockholm
Full time
Testledare, testare för implementering av ett upphandlat system för hantering av ekonomiska säkerheter. Arbetsuppgifterna bestod av att planera, leda och följa upp arbetet med att testa samtliga relevanta aspekter kopplade till utbytet av systemet. Här ingick bl.a. att planera, leda och följa upp arbetet tvärs över fem delprojekt. Eftersom systemet var upphandlat från en indisk leverantör skedde all kommunikation och dokumentation på engelska.
I arbetet ingick bl.a. följande:
• Skriva teststrategi och testplan, där testplanen var ett dokument som beskrev hur det operativa arbetet med test skulle bedrivas inom de olika delprojekten.
• Skapa systemkartor som beskrev hur de olika delsystemen samverkade.
• Administrera testarbetet med hjälp av Riksbankens testadministrationsverktyg, ReQtest, vilket bl.a. innebar uppsättning av struktur, principer och arbetsflöden
• Bistå i kvalitetssäkring av testfall
• Stötta testare under testarbetet
• Utföra egna tester
Testkoodinator
Testledare
Testare
SEB
Testledare
Jan 2014 - May 2014
Stockholm
Full time
Strukturerade upp testarbetet för rapportering av kapitaltäckning och stora exponeringar (COREP-rapporter) till EBA (Europeiska bankmyndigheten). Ca 45 rapporter skall skapas enligt nya EU-direktiv (BASEL-III krav). Skapade teststrategi, testplan, la upp testarbetet och konfigurerade HP ALM för överlämning till SEB:s verksamhet för vidare testarbete.
Testledare
Knowit AB
Intern IT-konsult
Sep 2013 - Dec 2013
Stockholm
Full time
Arbetade internt inom Knowit med kravställning och utveckling av CV-databas. Ansvarig för internutbildning ISTQB (HP ALM) och REQB.
Intern IT-konsult
Svenska ESF-rådet
Kravanalytiker
Feb 2013 - Aug 2013
Stockholm
Full time
Kravanalytiker för ett webbaserat systemstöd åt Europeiska socialfonden. ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Under en utlysningsperiod har alla som har ett organisationsnummer möjlighet att ansöka om bidrag. Ändamålet med pengarna skall vara att främja sysselsättning t.ex. minska ungdomsarbetslöshet eller öka regional tillväxt.
Ann-Sofie arbetade med att kravställa ett webbaserat systemstöd för ansökningar om bidrag (användargränssnitt, kunddialog), kontroller och beslut om utbetalningar (handläggargränssnitt) samt uppföljningar och analys. Det skulle även finnas systemstöd för att skapa utgiftsdeklarationer att skicka vidare till EU-kommissionen för att erhålla EU-bidrag. Ett viktigt krav var att säkerställa spårbarhet i processen från ansökan om bidrag, underlag för beslut, utbetalningar till bidragstagare fram till utgiftsdeklaration. Ett annat viktigt krav var att skapa webbsidor som var strukturerade och användarvänliga.
Kravanalytiker
Knowit AB
Intern IT-konsult
Aug 2012 - Jan 2013
Stockholm
Full time
Ann-Sofie arbetade internt inom Knowit med utredningar, kompetensöverföring, rådgivning och offertarbete
Intern IT-konsult
SEB
Kravanalytiker, Testledare, Testare
Aug 2010 - Jun 2012
Stockholm
Full time
Acceptanstestledare/testare och kravanalytiker SEB Groveland projekt. Projektet gick ut på att SEB outsourcade affärsprocesser och systemstöd för beräkning av fonders förmögenhet, lagstadgad rapportering och redovisning till Bank of New York Mellon (BNYM).
Arbetsuppgifter;
• Skapa teststrategi och testplan avseende de olika testområdena
• Planera, leda och följa upp testarbetet
• Analysera tekniska lösningar och skriva testfall. Kvalitetssäkra andra personers testfall
• Utföra egna tester
• Analysera testresultat och skriva testrapporter samt rapportera testresultat löpande till projektledarna
Kravanalytiker
Testledare
Testare
Swedbank Robur
Kravanalytiker, Testledare, Testare
May 2009 - Jun 2010
Stockholm
Full time
Ett utvecklings- och migreringsprojekt genomfördes för att stödja flytt av fondadministration från Swedbank i de tre baltiska länderna som gjordes i separata system till ett system hos Robur i Sverige. Ansvarig för framtagning av krav samt testledare/testare.
Kravanalytiker
Testledare
Testare
Trafikförvaltningen
Kravanalytiker, Testare, Utbildare
May 2008 - Apr 2009
Stockholm
Full time
SL införde ett nytt betalsystem genom projektet ”SL Access”. Alla försäljningstransaktioner samlades in från de olika försäljningsställena via biljettautomater och biljettmaskiner och sammanställdes i SL:s centrala system. Informationen användes sedan för fakturering till försäljningsombuden, redovisning i huvudboken samt diverse rapporter och statistik. Det nya SL Access systemet utvecklades av leverantör i Australien vilket medförde att mycket av kommunikationen skedde på engelska.
Arbetsuppgifterna bestod av kravanalyser, planering av tester, att skriva testfall samt att testa. Förutom testning framställde Ann-Sofie processbeskrivningar, utbildningsmaterial och höll kurser för bl.a. SL Försäljningssupport.
Kravanalytiker
Testare
Utbildare
Länsförsäkringar
Testledare
Mar 2008 - Apr 2008
Stockholm
Full time
Testledare för vidareutveckling av ett system för sakförsäkringar jordbruk. Planerade kommande testarbete och införde testverktyget ReQtest
Testledare
H&M
Kravanalytiker, Testledare, Testare
Oct 2006 - Apr 2007
Stockholm
Full time
Ann-Sofie arbetade som utredare av krav samt testledare/testare för vidareutveckling/anpassning av ett dokument- och ärendehanteringssystem. Systemet (Code of Conduct) möjliggjorde rapportering av iakttagelser samt uppföljning, i samband med kontroll av arbetsförhållanden hos vissa leverantörer i utlandet (t.ex. förekomst av barnarbete). En viktig aspekt i just detta projekt var att beakta människa/datorinteraktionen. Kontrollanter hos de olika fabrikerna skulle på ett ”enkelt” sätt kunna rapportera sina iakttagelser och uppföljningar på ett strukturerat sätt.
Ann-Sofie analyserade krav, skrev teststrategi och testplan avseende systemtester. Hon kvalitetssäkrade testfall och testade tillsammans med övriga projektdeltagare i testgruppen. I testgruppen ingick ca 6 personer för funktionella tester och 2 personer för icke funktionella tester. Ann-Sofie var anställd hos produktleverantören Software Innovation.
Kravanalytiker
Testledare
Testare
Försvarets Materielverk (FMV)
Kravanalytiker, Testledare, Testare
Feb 2002 - Aug 2006
Stockholm
Full time
• Projektledare för kravställning och upphandling (LOU) av ett standardsystem för dokument & ärendehantering. Därefter testledare för anpassning av systemet. Viktiga krav var bl.a. hantering av hemliga handlingar (sekretess) samt spårbarhet mellan de olika dokumenten och versionshantering. Det handlade om att fullfölja RML-krav dvs. regler för militär luftfart som gäller hela försvarsmakten.
• Arbetade som kravanalytiker, testledare/testare av FMV:s egenutvecklade version av dokument & ärendehanteringssystem. Sekretess och spårbarhet var viktiga krav, se ovan
• Projektledare för kravställning, utveckling och implementering av FMV:s diarieföringssystem som driftsattes den 3 januari 2005. Arbetade även som testledare.
• Projektledare för kravställning, upphandling (LOU), anpassning och implementering av FMV:s bibliotekssystem. Arbetade även som testledare. Senare förvaltningsansvarig.
Kravanalytiker
Testledare
Testare
Utbildare
OMX Värdepappersadministration (VPA)
Kravanalytiker, Testledare, Testare, Utbildare
Apr 1999 - Apr 2001
Stockholm
Full time
Kravanalytiker och testledare för utveckling och implementering av ett system för webbaserad elektronisk fondhandel åt E-Trade. Systemet möjliggjorde för privat- och juridiska personer att handla med fondandelar via Internet. Internethandel var en ny företeelse och fondhandel för privatpersoner via internet hade inte funnits tidigare. Fondhandelssystemet utvecklades först för Sverige och anpassades senare för Norge.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skriva teststrategier, testplaner och följa upp testaktiviteter. Tester utfördes både av leverantören (VPA) och kunden (E-Trade) där även Ann-Sofie deltog i testarbetet från VPA:s sida.
• Analysera testresultat och skriva status- och uppföljningsrapporter
• Skriva användardokumentationen till backoffice personalen och hålla utbildningar
Mycket av testarbetet bestod av samordning och planering av VPAs och E-Trades gemensamma testarbete samt att stötta testarna.
Kravanalytiker
Testledare
Testare
Posten Systemservice
Internkonsult, Testare, Testledare
Sep 1990 - Mar 1999
Stockholm
Full time
Internkonsult på Posten Systemservice som projektledare, utredare, testledare, testare och förvaltningsansvarig. Arbetade mot Posten Stab ekonomi, Posten Inköp, Posten Utrikes, Posten IT-services, Posten personal samt Posten Stab Informatik.
Arbetade mycket med processkartläggningar och informationsbehov för att skapa fungerade IT-lösningar. Jobbade även med det första systemet i Sverige för e-handel (Torget).
Utredare
Testledare
Testare
Riksrevisionsverket (RRV)
Granskare, Redovisningsrevisor
Sep 1985 - Aug 1990
Stockholm
Full time
Arbetade med bokslutsgranskningar och internkontrollutredningar. Ansvarig revisor för ett antal myndigheter bl.a. Karolinska institutet, Riksarkivet och Strålskyddsinstitutet. Dessförinnan internkontroller på RRV.
Granskare
Redovisningsrevisor
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Utredare, Granskare
Aug 1975 - Aug 1985
Stockholm
Full time
Arbetade med utredningar och granskare av ekonomisk statistik på Enheten för finansstatistik. Exempel på arbetsuppgifter var bl.a. uppföljning av konsumentprisindex (KPI), granska årsredovisningar, skapa nyckeltal gällande olika branscher, ganska ”företagens utländska tillgångar och skulder”, ”företagens likvida medel” osv.
Utredare
Granskare

Education

Scrum.org
PSM 1 Professional Scrum Master certification
2020
Konsultbolag1
REQB Certified Professional for Requirements Engin
2011
Konsultbolag1
ISTQB Software Testing Foundation Certificate
2008
Stockholms Universitet/KTH
Data & Systemvetenskap
1996
53 poäng dvs 1 år
Stockholms Universitet
Ekonomexamen
1980
130 poäng
inriktning redovisning
statistik

Skills

istqb
Test
Testledning
Testning
Ledning
Microsoft
Azure
Devops
Microsoft azure

Roles

Testare
Testledare
Kravanalytiker
Utredare

Languages

Svenska modersmål
engelska

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholm
800 SEK/h

Strengths

strukturerad
drivande arbetssätt
social