Krighen AB

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Mats Krigh

Erfaren projektledare specialiserad på IT och telekom
Är ni ett modernt företag som utvecklas och är på väg uppåt? Behöver ni en erfaren projektledare med stor erfarenhet av IT och telekom för att nå uppsatta mål? Jag har mer än 15 års erfarenhet i ledande positioner inom IT och telekom, minst 10 år som projektledare och minst 5 år som linjechef. Jag har framgångsrikt drivit projekt omfattande integration, utveckling, systemupphandling, systemimtransformation, infrastruktur, förvaltning och processutveckling.

Experience

SOS Alarm
Projektledare
Jan 2018 - Nov 2018
Stockholm
Projektledare för etablerandet av en integrationsplattform på SOS Alarm. Uppdraget omfattade att bygga upp ett
förvaltningsteam för SOS Alarms integrationsplattform bestående av en integrationsarkitekt och 4
integrationsspecialister och utvecklare. I uppdraget ingick också att utarbeta en integrationsarkitektur baserad på
integrationstjänster, etablera en teknisk integrationsplattform omfattande Microsofts integrationsmotor BizTalk ”on-premises” för att stödja den nya arkitekturen samt att etablera förvaltningsplaner och rutiner för integrationsplattformens livscykel-hållning. Uppdraget omfattade också att genomföra en kartläggning av befintliga integrationer strukturerade i silos och påbörja en integrationsmigrering till den nya integrationsarkitekturen baserad på integrationstjänster.
Projektledning Förvaltningsledning Integration

Com Hem
Projektledare
Dec 2016 - Dec 2017
Stockholm
Projektledare för projektet LAN 5.0 Conexus hos Com Hem. Syftet med projektet var att skapa en ny fiberbaserad nätplattform för bredbandstjänster. Den nya plattformen ersatte två tidigare separata plattformar som byggts upp av två separata affärsområden inom Com Hems, den en för Com Hem som tjänsteleverantör, den andre för Com Hem som kommunikationsoperatör. Den nya plattformen stöder båda affärsområdena och är helt förberedd för att stödja Öppna Nät. Förutom utveckling, test och implementering av den nya plattformen ingick även utveckling av nätnära stödsystem (OSS) och migrering av kundtrafik till den nya plattformen. I projektet ingick resurser från produktutveckling, kundtjänst, teknisk utveckling nät, teknisk utveckling stödsystem, nättekniker för migrering samt testledning. Omfattade totalt närmare 20 000 timmar fördelade på 20 personer under 12 månader.
Projektledning Project management Telecom Service provider Network platform OSS

Com Hem
Projektledare
Jun 2016 - Nov 2017
Stockholm
Projektledare för projektet OTM (One Ticket Master) hos Com Hem. Projektet som pågick i olika former under ca tre år gick ut på att ersätta uppdragsgivarens legacy-system mot ServiceNow. Berörda processområden var ITIL Operationsprocesserna incident management och change management. Han tog över projektet inför den sista fasen som var inriktad på ersätt det befintliga legacy-systemet för kundincidentprocessen. Förutom verksamhetsutveckling ingick kravställning, systemutveckling, systemintegration, testning och produktionssättning. Projektet omfattade också att utveckla integrationer mot andra system, både legacy-system och annan standard molnlösning. För att säkerställa att kundserviceverksamheten inte skulle påverkas och därmed slutkunder lades stor viktigt på testning och produktionssättningen, den senare var planerad i detalj i tid och resurssättning.
Projektledning

Com Hem
Projektledare
Mar 2016 - Nov 2016
Stockholm
Projektledare för projektet Carrier Grade NAT hos Com Hem. På grund av brist på publika IPv4 adresser både inom Com Hem globalt beslutade de att införa sk Carrier Grade NAT funktion i nätet för att möjliggöra att flera användare kan dela på en publik adress och på så sätt återanvända redan upptagna. Projektet gick ut på att införa NAT-systemet i Com Hems nät, centralt placerat i Core-nätet. Projektet omfattade initialt kravinsamling, design och testning. För att möjliggöra hantering av ComHems bredbandsrelaterade tjänster ingick även utveckling av funktioner för provisionering och annan hantering av tjänster i befintlig OSS/BSS miljö. Förutsättningen för att frigöra publika adresser var att ett urval av befintliga kunders leveranser migrerades migrerades till Carrier Grade NAT plattformen. Därför inkluderade även projektet att specificera och beskriva rutiner för migreringen samt att genomföra de första migreringarna tills att proceduren var tillräckligt stabil för att lämna över.
Projektledare Testledning

Telia Company
Projektledare
Jun 2014 - Mar 2015
Stockholm
Projektledare för projektet Netrac Upgrade hos TeliaSonera Group Technology. Syftet med projektet var att ersätt en gammal uttjänt version av Netrac inklusive hårdvara och operativsystem. Netrac är ett support-system för larmhantering, larmkorrelation och feldetektering som används i TeliaSoneras nationella svenska och internationella transmissions och voice-näten. Lösningen för infrastrukturen (hårdvara och operativsystem) var i linje med TeliaSoneras standardlösning för IT infrastruktur vilket resulterade i markanta besparingar inom drift jämfört med den tidigare versionen. Projektet involverade TeliaSoneras systemspecialist, ett antal resurser från TeliaSoneras IT infrastrukturorganisation samt tekniker och utvecklare från Teoco, leverantör av Netrac-systemet. Eftersom Netrac är integrerad med ett antal Network Inventories och ett ärendehanteringssystem, bidrog och levererade även representanter och utvecklare av dessa system till resultatet i projektet.
Projektledning

Telia Company
Projektledare
Jun 2011 - Apr 2013
Stockholm
Projektledare för implementering av ett nytt produktionssystem och ITIL-baserade processer inom Event, Incident och Problem management inom TeliaSonera Affärsområde Bredband. Projektet implementerade en systemlösning med drygt tio systemintegrationer som betjänade verksamhetens processer vilket resulterade i en förbättrad kvalitet och en minskad produktionskostnad. Lösningen stödde också verksamhetens behov av effektiv informationsförsörjning genom de nya förbättrade integrationerna. För integrationerna användes en integrationsplattform och väl specificerade integrationstjänster. Systemutveckling och integrationer genomfördes iterativt och beskrevs med visuell modellering (UML). Som projektledare var Mats ansvarig för projektets helhet vilket involverade IT-projektledare, processutvecklare, IT-arkitekter, testledare, systemutvecklare och systemförvaltare. Förutom projektledning bidrog han med resultat och leveranser inom systemarkitekturen och design samt kravhantering.
Projektledning IT-architektur Kravhantering

Telia Company
Projektledare
Aug 2010 - May 2011
Stockholm
Projektledare för utveckling och driftsättning av en lösning för säker inloggning för externa användare i en kundportal för operatörsaffärer. Den ersatta lösningen hade på grund av säkerhetsbrister stora begränsningar för användarna och gjorde det omöjligt för operatörskunderna att själva administrera sina användare. För att lösa problemet utvecklades en ny lösning med fokus på informationssäker och en tvåfaktorsautentisering. Den nya lösningen förbättrade säkerheten och höjde funktionaliteten vilket möjliggjorde utökad automation. Projektet inkluderade också drygt 5 integrationer via en integrationsplattform. Systemtveckling och integration skedde iterativt med succesiv testning. Eftersom den nya lösningen omfattade externa användare ingick även utveckling av rutiner och arbetssätt för de dessa. Som projektledare var Mats ansvarig för projektets helhet vilket involverade omkring 10 personer omfattande kravställare, utvecklare, testare, driftpersonal och slutanvändare.
Projektledning Kravhantering Integrationsarkitektur

Telia Company
Projektledare
Mar 2010 - Nov 2010
Stockholm
IT-projektledare för utveckling och införande av ett IT-stöd för en nyutvecklad produkt. IT-lösning och leveransprocess utvecklades för att stödja omedelbar leverans och fakturering efter kundbeställning. Som IT-projektledare var Mats direkt ansvarig för kravhantering samt initiering och uppföljning av utvecklingsaktiviteter, testning och implementering av IT-lösningen. I detta projekt krävdes att projektledare hade en god teknisk kunskap om systemarkitektur och IT-system generellt. IT-projektet omfattade omkring 10 personer, kravställare från verksamheten, systemförvaltare och systemleverantörer/utvecklare. Mats bidrog förutom med planering, ledning och styrning av IT-projektet även som ledare av kravställningsworkshops och inköp av utveckling från systemleverantörerna.
IT-projektledning IT-arkitektur Kravhantering

Telia Company
Projektledning
Jan 2009 - Mar 2010
Stockholm
Projektledare för anskaffande av ett nytt faktureringssystem för TeliaSoneras internationella carrier-verksamhet. Projektet motiverades av att dåvarande system var gammalt med behov av uppgradering. Systemet krävde också alltför hög grad av manuell handpåläggning för att styra processflödet. Det nya systemet omfattande funktionalitet och processtöd för fakturering, mediering, prissättning och för voice trading. Projektet initierades av en upphandling av det nya systemet inkluderande både en RFI och en RFQ process. Den sistnämnda omfattade fem olika system och leverantörer. Som huvudprojektledare var Mats var ansvarig för projektets helhet vilket involverade omkring 15 personer omfattande IT-projektledare, processutvecklare, IT-arkitekt, testledare, systemförvaltare och systemleverantör - totalt ca 25000 mantimmar. Mats bidrog förutom med projektplanering, uppföljning och rapportering med leveranser inom systemutvärdering, systemupphandling och kravhantering.

Education

Informator, 3 dagar
ITIL Foundation (inkl. certifiering)
2013
ITIL ITIL Foundation Certifikat

Informator, 2 dagar
Projektledning med Agila metoder
2013
Projektledning Agila metoder Agilt Scrum Kanban

Informator, 2 dagar
Service Oriented Architecture
2011
SOA Service orienterad arkitektur Objektorientering

Mindset, 2 dagar
Facilitering, att leda workshops och möten
2010
Facilitering Facilitiator

Mindset, 3 dagar
Retorik, konsten att övertyga
2009
Retorik

Informator, 4 dagar
Internationell certifiering för projektledare
2009
PMP PMI PMBOK Project Management Institute

Chalmers Advanced Management Programs, 25 dagar
Advanced training on Process and Project Managemen
1995
Project Management Process Management CHAMPS

KTH (Sweden)
Civilingenjör - Teknisk fysik
1986

Skills

Förvaltningsledning
IT
Projektledare
Projektledning
Telekom
Förvaltningsstyrning
Implementation
Integration
IT Service Management
ITIL
PM3
PPS
PROPS
Systemtransformation
Verksamhetssystem
BizTalk
Krav
Service Now
Strategi

Roles

Projektledare
Förvaltningsledare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Stockholm

Strengths

Projektledning
Förvaltningsstyrning
IT
Integration
Telekom
ITIL
Agila metoder

Primary contact