Anders Karlgren

Available now
Download profile
Email this url
Lösningsarkitekt med bred kompetens inom IT och Systemutveckling
Rutinerad lösningsarkitekt som arbetar med allt från teknisk projektledning, krav, anskaffning av system och integrationer till nyutveckling i stora organisationer och komplexa miljöer. Tidigare uppdrag inom Trafikverket, Lantmäteriet, Vatten och Avlopp, Kraft- och Skogsindustri. Mina styrkor omfattar ett brett kunnande inom informationsteknologi med expertis inom systemutveckling. Jobbar i Borlänge, Falun, Sandviken och Gävle samt distans med 1-2 dagar/vecka på plats alt. vid behov för möten etc.

Experience

TIO Resurs AB
Lösningsarkitekt och IT-projektledare
Oct 2020 - Pågående
Falun och Borlänge
Full time
Lösningsarkitekt och IT-projektledare.
Upphandling
Lösningsarkitekt
IT-Projektledare
Region Dalarna
Lösningsarkitekt
Oct 2020 - Jun 2021
Falun
40 %
Uppdrag som Lösningsarkitekt inom lokaltrafiken i ett projekt som ska ersätta två befintliga system för hantering av allmän- och särskild kollektivtrafik. Uppdraget handlar om att kartlägga befintliga system och samband samt föreslå en målarkitektur och lösning för den nya lösningen och arbeta med kraven inför upphandlingen.
Lösningsarkitekt
Stora Enso
IT-Projektledare
Oct 2019 - Jun 2021
Falun
Full time
Projektledare för ett projekt som har till uppgift att införa ett nytt systemstöd för arbete i fält. Systemet ersätter befintligt systemstöd för ca 200 planerare, virkesköpare och skogsvårdare. Samordning av interna resurser och externa resurser från flera olika leverantörer. Design av integrationslösning. Kravställning mot extern leverantör. Etablering av agilt arbetssätt i förvaltningsorganisation och projekt.
IT-Projektledare
Lösningsarkitekt
Kravanalytiker
Scrum master
Trafikverket
Lösningsarkitekt
Oct 2016 - Nov 2019
Borlänge
Full time
Flera uppdrag gällande lösningsarkitektur.
Bl.a:
-Stöd vid upphandling av system för
hjulskadedetektorer.

-Utreda och ta fram lösningsförslag för ett system för utförande av kapacitets- och samhällsekonomiska analyser och statistiska beräkningar på väg- och järnvägsnäten. Samt för utveckling och förvaltning av de metoder, modeller och verktyg som krävs för dessa.

-Utreda och ta fram lösning samt utveckla ett system för en effektiv och ändamålsenlig stödprocess för förvaltning och utveckling av Trafikverkets infrastrukturregelverk

-Mottagande och implementering av system för hantering av Trafikverkets Investerings- och underhållsplanering på kort och lång sikt. Integration av systemet mot befintliga system samt utveckling av microservice för sökningar av väg- och järnvägssträckor mot nationell väg- och järnvägsdatabas.

-Utveckling, drift och underhåll av system som ska stödja Trafikverkets nationella arbete, rutiner och arbetssätt kring miljödata.
Lösningsarkitekt
Scrum master
Viati Dalarna AB
Systemutvecklare och lösningsarkitekt
Apr 2012 - Oct 2016
Borlänge
100.10 %
Systemutveckling och systemarkitektur med fokus på system där geografisk information är en viktigt komponent.
Systemutvecklare C#
GIS-utvecklare
Lösningsarkitektur
Trafikverket
Lösningsarkitekt
Aug 2014 - Oct 2016
Borlänge
Full time
Utveckling, drift och underhåll av system som ska stödja Trafikverkets nationella arbete, rutiner och arbetssätt kring miljödata
Lösningsarkitekt
Systemutvecklare
Trafikverket
Systemutvecklare
Apr 2012 - Oct 2016
Borlänge
Full time
-Utveckling, drift och underhåll av system som ska stödja Trafikverkets nationella arbete, rutiner och arbetssätt kring bullerdata och bullerskyddande åtgärder

-Utveckling, Drift, underhåll och framtagande av trafikverksgemensamma karttjänster och Kart-/GIS-applikationer

-Utveckling av nytt system som ska stödja Trafikverkets nationella arbete, rutiner och arbetssätt kring miljödata

-Utveckling av ny GIS-plattform för Trafikverket. Uppdraget innebär att konsolidera och konvertera befintliga GIS-tillämpningar till ny GIS-miljö.
Systemutvecklare
Lösningsarkitektur
TIO Resurs AB
Systemutvecklare mm
Mar 2008 - Apr 2012
Gävle
Full time
Systemutveckling och lösningsarkitektur samt mindre uppdrag som projektstöd och utredare mm
Systemutvecklare
Lösningsarkitekt
Utredare
ESRI
Lösningsarkitekt
Jan 2012 - Mar 2013
Falun
Full time
Utveckling av ett nytt system som ska stödja arbetet med inventering, skador och jakt på rovdjur runt om i Sverige. Min roll var att designa och implementera serverarkitekturen i systemet. Arkitekturen bygger på ArcGIS Server och kommunikationen mellan server och klient sker med Rest och JSon.
C#
ArcGIS
Lösningsarkitektur
Trafikverket
Systemutvecklare
Nov 2010 - Dec 2011
Borlänge
Full time
Systemförvaltning och vidareutveckling av tillämpningar inom förvaltningsområde Enskilda Vägar. Uppdraget innebär även arbete med kravinsamling och användarstöd.
Sytemutvecklare
Mjukvaruarkitektur
Svenska Kraftnät
IT-Strategi
Sep 2010 - Nov 2010
Falun
Half time
Framtagande av en strategi som ska ge svar på hur geografisk IT och dess användning ska utvecklas på Svenska Kraftnät. För att, på bästa sätt, bidra till ökad effektivisering och kvalitetshöjning gällande information till allmänhet och intressenter, dokumentation av egen och andras anläggningar, stöd för handläggning, förvaltning och drift samt planering, analys och uppföljning av anläggningsprojekt. Min roll var att, i samråd med SvK:s projektledare och berörd personal, ta fram och dokumentera SvK:s GIS-strategi
IT-strategi
Lantmäteriet
Systemutvecklare
Jun 2009 - Oct 2010
Gävle
Full time
Integration av befintligt produktionssystem, för produktion av Lantmäteriets topografiska information, mot ett centralt tjänstebaserat geodatalager. Min roll var att designa och utveckla affärslager med regelverk för hantering av byggnadsinformation samt utveckla användargränssnittet.
Systemutveckling
Svenska Kraftnät
Projektstöd
Jan 2009 - Mar 2010
Falun
Full time
Projektstöd vid upphandling av ett Geografiskt Informationssystem. Min roll omfattar färdigställande och granskning av kravspecifikation, specifikation av krav vad gäller leveransprocess, test och projekthantering, utvärdering av anbud, upphandlingsstöd, kontroll av leverantörens utveckling, bistånd vid testförfaranden och godkännandehantering vid leverans och driftsättning. Systemet ska ersätta Svenska Kraftnäts gamla system som används för att geografiskt dokumentera och analysera kraftnätet
Kravinsamling
Upphandling
Test
Expert
GIS
Lantmäteriet
Systemutvecklare
Jan 2007 - Jun 2009
Gävle
Full time
Systemutvecklare och CM-ansvarig vid utveckling av ett nytt produktionssystem för produktion av Lantmäteriets topografiska information. Min roll var att designa och utveckla affärslager med regelverk för enhetlig hantering av systemets geografiska och textuella information samt utveckla användargränssnittet. Som CM-ansvarig tog jag fram projektets plan för versionshantering av dokument och källkod, releasehantering etc
Systemutvecklare
Svenska Kraftnät
Upphandlingsstöd
- Jan 2011
Falun
Full time
Stöd vid upphandling av flygfotograferingsuppdrag. Min roll var att ta fram underlag för upphandling av flygfotograferingsuppdrag som har till syfte att fotografera utvalda sträckor av Svenska Kraftnäts ledningsnät. Resultatet av upphandlingen kommer att vara ortofoton, snedbilder på kraftledningsstolpar och stolpkoordinater med stolpidentiteter.
Krav
Upphandling
WM-Data
Projektledare och systemutvecklare
Apr 2003 - Sep 2007
Falun
Full time
Systemutvecklare, projektledare och lösningsarkitekt samt tekniskt säljstöd.
Systemutvecklare
Projektledare
Lösningsarkitekt
Tekniskt säljstöd
LandFocus IS AB
Projektledare , Lösningsarkitekt, Tekniskt säljstöd
Jun 2000 - Mar 2003
Full time
Projektledare, lösningsarkitekt samt tekniskt säljstöd
Projektledare
Tekninskt säljstöd
Lösningsarkitekt
LandFocus IS AB
Konsultchef och Projektledare
Jun 1998 - Jun 2000
Gävle
Full time
Konsultchef samt IT-projektledare
Konsultchef
Projektledare
Lösningsarkitekt
LandFocus IS AB
Projektledare, systemutvecklare och Lösningsarkitekt
Jun 1996 - Jun 1998
Gävle
Full time
Systemutvecklare, Lösningsarkitekt och Projektledare
Projektledare
Systemutvecklare
Lösningsarkitekt

Personality tests

ISJF Försvarare
Defenders have excellent analytical abilities; though reserved, they have well-developed people skills and robust social relationships; and though they are generally a conservative type, Defenders are often receptive to change and new ideas.

Skills

.NET
Agila metoder
Azure DevOps
ESRI ArcGIS
Systemutveckling
C#
Dokumentation
entity FrameWork
Integration
Javascript
Kravställning
Open Layers
REST
Sparx Enterprise Architect
Upphandling
Biztalk
Elasticsearch
Microsoft SQL Server
Node.js
PPS

Roles

Lösningsarkitekt
Scrum Master
Teknisk projektledare
Utvecklare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Falun
Dalarnas län
Borlänge
Sandviken
Borlänge
Gävle
Sandviken

Strengths

Ödmjuk
Team player
Långsiktig
Ser helheten och nyttan

Primary contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.